دما-فشار‌سنجی فنوکریست‌های آمفیبول-پلاژیوکلاز سنگ‌های آتشفشانی در شرق کامو، شمال استان اصفهان (بخش میانی نوار آتشفشانی ایران مرکزی)

نویسندگان

چکیده

سنگ‌های آتشفشانی بررسی شده در بخش میانی نوار آتشفشانی ایران مرکزی (کمان ماگمایی ارومیه-دختر) که بخشی از ایالت ماگمایی شمال زمین‌درز بیتلیس-زاگرس است، قرار دارد. این سنگ‌ها از نظر پتروگرافی ترکیب داسیت تا آندزیت نشان می‌دهد و متشکل از فنوکریست‌های آمفیبول، پلاژیوکلاز و بیوتیت با بافت غالب پورفیریتیک است که در زمینه‌ای از فلدسپار، کوارتز، میکرولیت و شیشه قرار گرفته‌اند. پلاژیوکلازها ترکیب به نسبت یکنواختی داشته و همگی از نوع آندزین است. آمفیبول‌ها همگی کلسیک و از نوع چرماکیت هستند. برآورد دما و فشار تبلور بر اساس کاربرد تلفیقی ترسیمی روابط ترموبارومتری آمفیبول و آمفیبول-پلاژیوکلاز محدوده دمایی 763 تا 823 با میانگین 797 درجه سانتیگراد و محدوده فشار 2/2 تا 5/4 با میانگین 4/3 کیلو بار را برای تبلور زوج بلورهای پلاژیوکلاز-آمفیبول نشان می‌دهد. حداکثر عمق تبلور این فنوکریست‌ها 17 کیلومتری پوسته قاره‌ای برآورد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermo-barometry of amphibole-plagioclase phenocrysts in volcanic rocks in the east of Kamu, north of Isfahan province (middle part of the Central Iranian volcanic belt)

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohsen Tabatabai Manesh
 • Mohammad Sayari
 • Mortaza Sharifi
چکیده [English]

The studied volcanic rocks, in the middle part of the Central Iranian volcanic belt (Urumieh-Dokhtar magmatic arc) belong to a vast magmatic province located in the north of the Bitlis-Zagros suture zone. Petrographically, these rocks show dacite to andesite composition and include phenocrysts of plagioclase, amphibole and biotite with a prevailing porphyritic texture in a matrix composing of feldspar, quartz, microlite and glass. Having a relatively invariable composition, plagioclases are all andesine. Amphiboles are calcic and tschermakite type. Estimation of temperature and pressure of crystallization resulted from graphically integrating amphibole and amphibole-plagioclase geothermo-barometry equations indicates that the amphibole-plagioclase phenocrysts were crystallized in the temperature range of 763-823 °C with average of 797 °C and in the pressure range of 2.2-4.5 kbar with the average of 3.4 kbar. The maximum depth of crystallization is evaluated at 17 km in continental crust.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thermo
 • Thermo-barometry
 • Barometry
 • Urumieh- Dokhtar
 • amphibole
 • plagioclase
 • volcanic rocks
 • Kamu
 • Urumieh
 • Dokhtar