بررسی منشأ و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های دگرگونی کمپلکس سوریان در استان فارس با استفاده از داده‌های پتروگرافی و ژئوشیمیایی

نویسندگان

چکیده

سنگ‌های دگرگونی کمپلکس سوریان در لبه شرقی پهنه دگرگونی سنندج-سیرجان و در طول دره بوانات در شمال‌شرق استان فارس بین دو گسل سوریان در شمال‌شرق و گسل جیان در جنوب‌غرب رخنمون یافته است. این سنگ‌ها شامل: اپیدوت‌کلریت‌شیست، کلریت‌اکتینولیت‌شیست، کوارتزکلریت‌شیست، میکاشیست و آندالوزیت‌مسکویت‌شیست است. داده‌های ژئوشیمیایی بر روی میزان Al2O3، CaO، MgO، Ni، P2O5، TiO2 و REE نشانگر منشأ رسوبی برای سنگ‌های آندالوزیت‌مسکویت‌شیست، کوارتزکلریت‌شیست و میکاشیست از یک سو و منشأ آذرین برای سنگ‌های کلریت‌اکتینولیت‌شیست و اپیدوت‌کلریت‌شیست از سوی دیگر است. میزان عناصر اصلی نامتحرک مانند: Al، Ti، عناصر با شدت میدان بالا نظیر: Nb، Y و Zr به همراه الگوی توزیع عناصر نادر خاکی در سنگ‌های با منشأ رسوبی، جایگاه زمین‌ساختی حاشیه فعال قاره‌ای همراه با توربیدایت‌های عمیق کف دریا و در سنگ‌های با منشأ آذرین محدوده بازالت‌های توله‌ایتی حوضه‌های ریفتی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on protolith and tectonic setting of metamorphic rocks in the Surian complex using petrographic and geochemical data

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Rajbzadeh
  • Soheila Esmaeili
چکیده [English]

The metamorphic rocks of the Surian complex occurred along the Bavanat Valley, northeast of Fars province at the eastern edge of the Sanandaj-Sirjan zone. The complex is located between the Surian fault in the northeast, and Jian fault in the southeast, and consists of chlorite epidote schist, chlorite actinolite schist, quartz chlorite schist, mica schist and andalusite muscovite schist. Geochemical data (Al2O3, CaO, MgO, Ni, P2O5, TiO2 and REE) contents reveal that the primary rocks of andalusite muscovite schist, quartz chlorite schist and mica schist were formed in sedimentary environments, whereas those of the chlorite actinolite schist and chlorite epidote schist have igneous origin. The concentrations of major immobile elements (e.g. Al, Ti), REE and Highs Field Strength Elements (HFSE) (e.g. Nb, Y, Zr), indicate that the rocks of sedimentary origin were formed in active continental margin setting in association with turbidites of deep sea floor and those of igneous origin show tholeiitic basalt nature of rift basins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geochemistry
  • Sanandaj-Sirjan zone
  • Petrography
  • Metamorphic rocks
  • Surian complex
  • Sanandaj
  • Sirjan zone