پتروگرافی، شیمی‌کانی، دما-فشارسنجی و تعیین سری ماگمایی آنکلاوهای حد واسط در توده نفوذی قهرود، جنوب کاشان

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

توده نفوذی قهرود بخشی از کمربند ماگمایی ارومیه-دختر است. این توده با سن احتمالی الیگومیوسن در نتیجه فعالیت‌های شدید ماگمایی طی کوهزاد آلپی تشکیل شده و ترکیب آن از گرانودیوریت تا تونالیت تغییر می‌کند. کانی‌های اصلی تشکیل‌دهنده این توده شامل: کوارتز، پلاژیوکلاز و آلکالی‌فلدسپار و کانی‌های فرومنیزین آن بیوتیت، پیروکسن و آمفیبول هستند. این توده حاوی آنکلاوهای با ترکیبی دیوریتی با ابعاد مختلف است. مطالعات شیمی‌کانی انجام شده بر روی پیروکسن‌های موجود در این آنکلاوها بیانگر حضور دو نوع کلینوپیروکسن با ترکیب اوژیت تا دیوپسید در این سنگ‌ها است که گاهی متحمل دگرسانی اورالیتی شده‌اند. ترکیب شیمیایی پیروکسن‌ها بیانگر شکل‌گیری آنها در محیط مرتبط با فرورانش است. پیروکسن‌ها در فشارهای بین 6 تا 15 کیلوبار و محدوده حراراتی 1250 تا 1300 درجه سانتیگراد تشکیل شده‌اند. مطالعات انجام شده بر روی شیمی‌کانی پیروکسن نشان می‌دهد که میزان آب ماگمای تشکیل‌دهنده این سنگ‌ها بالا بوده است. بالا بودن فوگاسیته اکسیژن و نیز میزان آب ماگما طی تکامل ماگمایی می‌تواند بیانگر تبلور کلینوپیروکسن‌ها طی صعود ماگما و در فشارهای متفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography, mineral chemistry, thermobarometry and the determination of magmatic series in the Ghohroud intermediate enclaves, South of Kashan

نویسندگان [English]

 • Seyed Hassan Tabatabaei 1
 • Seyed Mohsen Tabatabaei manesh 2
 • Ali Ghasemi 2
1 Department of Mining Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The Ghohroud intrusion is a part of the Orumieh-Dokhtar magmatic belt. This pluton with probably Oligo-Miocene age, occurred due to intensive volcanic activity during the Alpine orogenic which is composed of granodiorite to tonalite rocks. The pluton is mainly composed of felsic minerals, such as quartz, plagioclase and alkali feldspar. Ferromagnesian minerals are biotite, amphibole and clinopyroxene. Dioritic enclaves are common in the pluton which vary extensively in diameters. Mineral chemistry of the pyroxenes from the diorite enclaves indicate augite - diopside composition that locally have undergone oralitic alteration. Chemical composition of the clinopyroxenes confirmed a subduction geological setting, the pressure of 6-15 kbars and the temperature of 1250-1300 °C as well as the presence of high percent water content in the magma. High oxygen fugacity and water content increment during magmatic evolution could represent that the clinopyroxenes were crystallized during magma ascent and within different pressures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Petrography
 • Urumieh-Dokhtar
 • Enclave
 • Clinopyroxene
 • Thermobarometry
 • Ghohroud
 • Urumieh
 • Dokhtar