پتروگرافی و مینرال‌شیمی سنگ‌های آتشفشانی شرق نابر (جنوب‌غرب کاشان)

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سنگ‌های آتشفشانی شرق نابر به سن ائوسن در جنوب‌غرب کاشان و در کمربند ماگمایی ارومیه-دختر قرار دارد. این سنگ‌ها شامل: آندزیت بازالتی، آندزیت، داسیت و ریولیت است. کانی‌های پلاژیوکلاز، آمفیبول، کلینوپیروکسن، بیوتیت و کوارتز کانی‌های اصلی این سنگ‌ها را تشکیل می‌دهد. آپاتیت به مقدار بسیار اندک در برخی از پلاژیوکلازها دیده می‌شود. اپیدوت، کلسیت، کلریت، اسفن و کانی‌های کدر، کانی‌های حاصل از دگرسانی هستند. بافت‌های پورفیری، گلومروپورفیری، میکرولیتی و پویی‌کلیتیک بافت‌های غالب در این سنگ‌ها است. بر اساس داده‌های حاصل از تجزیه ریزکاو الکترونی ترکیب پلاژیوکلازها الیگوکلاز تا لابرادوریت، کلینوپیروکسن‌ها از نوع دیوپسید و آمفیبول‌ها مگنزیوهورنبلند و ترمولیت هستند. شیمی کلینوپیروکسن‌ها نشان می‌دهد که این سنگ‌ها روند ساب‌آلکالن داشته و در نمودارهای زمین‌ساختی در محدوده کمان‌های آتشفشانی قرار می‌گیرد. بر اساس فشارسنجی کلینوپیروکسن‌ها، سنگ‌های آتشفشانی شرق نابر در فشارهای متوسط تا کم و در حین صعود ماگما شکل گرفته‌اند. میزان آب در محیط تبلور کلینوپیروکسن‌ها بالا بوده و این سنگ‌ها در فوگاسیته بالای اکسیژن تشکیل شده‌اند. ترمومتری کلینوپیروکسن‌ها به طور متوسط دمای 975 درجه سانتیگراد را برای تشکیل آنها نشان می‌دهد. ترموبارومتری آمفیبول‌ها نیز فشار 97/2 کیلو‌بار و دمای 700 تا 750 درجه سانتیگراد را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography and mineral chemistry of the east Nabar volcanic rocks (southwest of Kashan)

نویسندگان [English]

  • Leila Ebrahimi
  • Seyed Mohsen Tabatabaei Manesh
Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The east Nabar volcanic rocks with Eocene age are located in the southwest of Kashan and Uromieh-Dokhtar magmatic belt. These rocks are composed of basaltic andesite, andesite, dacite and rhyolite. Plagioclase, amphibole, clinopyroxene, biotite and quartz are the essential minerals of these rocks. Very few apatites are observed in some plagioclases. Epidote, calcite, chlorite, sphene and opaque are secondary minerals. Porphyritic, glomeroporphyric, microlitic and poikilitic textures are common textures in these rocks. On the base of microprobe analyses the composition of plagioclase ranges from oligoclase to labradorite, the clinopyroxenes are diopside and the amphiboles are magnesio-hornblende and tremolite. The chemistry of clinopyroxenes show that these rocks belong to sub-alkaline series and volcanic arcs. On the base of barometry of clinopyroxenes, the study rocks formed in medium to low pressure during their ascending. The volume of water in the crystallization environment of clinopyroxenes was high and the rocks studied formed in high oxygen fugacity. The thermometry of clinopyroxenes reveals the temperature of 975 oC for their crystallization. The amphiboles thermobarometry shows the pressure of 2.97 kbar and the temperature of 700-750 oC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineral Chemistry
  • Uromieh-Dokhtar magmatic belt
  • Volcanic
  • Nabar
  • Uromieh
  • Dokhtar magmatic belt
  • Central Iran zone