سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی توده‌های آتشفشانی میو-پلیوسن شمال شهر بابک، با نگرشی بر ماگماتیسم آداکیتی نئوژن

نویسندگان

1 بندرعباس دانشگاه هرمزگان ک پ 3995

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

سنگ‌های آتشفشانی میو-پلیوسن شمال شهر بابک (توده‌های تریشکوه، میدوک و سارا) در استان کرمان بخشی از کمربند ماگمایی ارومیه-دختر است که از نوع آندزیت و داسیت هستند. این سنگ‌ها دارای بافت پورفیری و درشت‌بلورها شامل: پلاژیوکلاز، سانیدین، آمفیبول، بیوتیت و کوارتز است. بر اساس بررسی داده‌های زمین‌شیمیایی، این سنگ‌ها مجموعه‌ای از سنگ‌های آهکی-قلیایی پتاسیم متوسط تا پتاسیم بالا را تشکیل داده‌اند و از عناصر LREE و LILE غنی و از Nb و Ti تهی شده‌اند. در نمودارهای بهنجار شده با کندریت دارای شیب ملایمی از عناصر نادر خاکی سبک به سمت عناصر نادر خاکی سنگین و بدون بی‌هنجاری منفی اوروپیوم هستند و در یک محیط فرورانشی متعلق به حاشیه فعال قاره‌ای شکل گرفته‌اند. این سنگ‌ها حاوی مقادیر بالای La/Yb، SiO2، Sr و Sr/Y و مقادیر پایین‌تر MgO، Y و Yb نسبت به سنگ‌های آتشفشانی آهکی–قلیایی معمولی هستند و ویژگی‌های آداکیتی پر سیلیس را دارد. تهی‌شدگی از عناصر نادر خاکی سنگین و Y نشان‌دهنده حضور گارنت و هورنبلند در سنگ منشأ است. بر اساس داده‌های بالا منشأ این سنگ‌ها شاید گارنت–آمفیبولیت باشد که در اثر فرورانش لیتوسفر اقیانوسی نئوتتیس به زیر پهنه ایران مرکزی حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography and geochemistry of Mio-Pliocene volcanic masses in the north of Shahre-Babak, insight on neogene adakitic magmatism

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Ghadami 1
 • Mohammad Poosti 2
 • Sara Ebadi 2
1 بندرعباس دانشگاه هرمزگان ک پ 3995
2 Department of Geology, Faculty of Sciences, Hormozgan University, Bandar Abass, Iran
چکیده [English]

The Mio-Pliocene volcanic rocks are exposed in the north and the northwest of Shahre-babak (Trishkuh, Miduk and Sara masses) Kerman province. These rocks formed a part of Uromieh-Dokhtar magmatic belt and consist of andesites and dacites. The rocks studied have porphyritic texture and Phenocrysts wiht plagioclase, sanidine, amphibole, biotite and quartz. Based on geochemical data and multielements pattern, these rocks are medium to high K calc-alkaline suite and show LILE and LREE enriched normalized multi-element patterns, and Nb and Ti deplated. Chondrite normalized REE patterns of the studied volcanic rocks display a decrease from LREE to HREE without any Eu anomaly and formed in subduction zone in an active continental margin. They have higher SiO2, Sr content, Sr/Y and La/Yb ratios and lower MgO, Y and Yb contents in compare to those of normal calc-alkaline volcanic rocks and show characteristics of HSA (high SiO2 adakites). HREE and Y depleted patterns suggest the existence of garnet and amphibole as a residue in the source. The source of these rocks was probably garnet-amphibolite possibly generated during subduction of the Neo-Tethyan oceanic slab beneath the Central Iran zone.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dacite-andesite
 • Gochemistry
 • dacite
 • Mio-Pliocene
 • andesite
 • Shahre-Babak
 • Mio
 • Uromieh-Dokhtar magmatic belt
 • Pliocene
 • adakite
 • Shahre
 • Babak
 • Uromieh
 • Dokhtar magmatic belt