بازسازی تاریخچه دگرشکلی و دگرگونی در پهنه برشی بلطاق (بخش میانی پهنه سنندج-سیرجان)

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پهنه برشی بلطاق در استان اصفهان و در 185 کیلومتری شمال‌غرب شهر اصفهان قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه بخشی از پهنه دگرگونی سنندج-سیرجان است که تحت تأثیر دگرشکلی‌های شکل‌پذیر و شکنا-شکل‌پذیر قرار گرفته است. سنگ‌شناسی غالب آنها اسلیت، شیست (گارنت‌مسکویت‌شیست، مسکویت‌شیست غنی از کوارتز و بیوتیت‌مسکویت‌شیست)، آمفیبولیت، مرمر، متاولکانیت، آندزیت و توف است. در پهنه برشی بلطاق، چندین راندگی و دوپلکس با امتداد شمال‌غربی-جنوب‌شرقی و شیب شمال‌شرقی وجود دارد. این پهنه برشی با راندگی اصلی زاگرس موازی است. همچنین، تحلیل هندسی بودین‌ها و چین‌های نامتقارن و بررسی برگوارگی میلونیتی و تشکیل فابریک‌های σ، S-C و S-Ć در سنگ‌های دگرگونی منطقه بلطاق در مقیاس مزوسکوپی و میکروسکوپی نشان‌دهنده تأثیر برش در سنگ‌های منطقه است. فابریک‌‌های موجود، جهت برش در منطقه را راست‌گرد نشان می‌دهد. همچنین، با فابریک‌های سیگما مقدار کشیدگی (e) و دراز‌شدگی (s) منطقه را می‌توان محاسبه نمود. این ریز‌ساختارها در شرایط رخساره شیست سبز تا آمفیبولیت تشکیل شده‌اند. سنگ‌های دگرگونی منطقه بلطاق در شرایط دگرگونی نوع بارووین (دما-فشار متوسط) تشکیل شده‌اند و حداقل سه مرحله دگرگونی و سه مرحله دگرشکلی در آنها شناسایی شد. مرحله‌های دگرگونی شناسایی شده عبارتند از: دگرگونی دیناموترمال، دگرگونی دینامیکی و دگرگونی قهقرایی. همچنین، مرحله‌های دگرشکلی شامل: D1، D2 و D3 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstruction of deformation and metamorphism history in the Bultaq shear zone (Central part of Sanandaj-Sirjan zone)

نویسندگان [English]

 • Alireza Nadimi
 • Mortaza Sharifi
 • Iman Rahmani Moghaddam
 • Seyed Mohsen Tabatabaei manesh
Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The Bultaq shear zone is located 185 km north-west of Isfahan. The study area is a part of the Sanandaj–Sirjan zone, which is affected by ductile and brittle–ductile deformation and consists of slate, schist(garnet-muscovite schist, enriched quartz-muscovite schist and biotite-muscovite schist), amphibolite marble, metavolcanic, andesite and tuff. There are several duplex structures and thrusts with NW-SE-trend and NE dip in the Bultaq shear zone. This shear zone is parallel to the Zagros Organic thrust. Also, boudinage structures geometric analysis, mesoscopic scale asymmetric folds, microscopic studies of S-C, S-Ć cleavages and σ- type porphyroclast confirmed right-lateral strike-slip movement. These fabrics show right rounded cuts in region in some parts. Mylonitic foliations were used to calculate elongation (e) and stretch (s) in this area. The microstructures were formed under green schist to amphibolite facies conditions. The metamorphic rocks have been formed in a Barrovian metamorphism type (medium temperature - pressure) and affected by three metamorphic and deformation phases. The metamorphic phases include dynamothermal, dynamic and retrograde and the deformation phases are D1, D2 and D3.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asymmetric fold
 • Sanandaj-Sirjan zone
 • deformation
 • Metamorphism
 • Bultaq
 • Sanandaj
 • Sirjan zone