بررسی شرایط ترمودینامیکی تشکیل سنگ‌های دگرگونی ناحیه‌ای در کمپلکس توتک (جنوب‌شرق بوانات)

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697–19395، ایران

2 بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

کمپلکس دگرگونی توتک در بخش جنوبی پهنه سنندج-سیرجان از جمله مناطقی است که در آن واحدهای سنگی پالئوزوئیک رخنمون دارد. این مجموعه دگرگونی به طور غالب از تناوبی از مرمر، شیست، آمفیبولیت و گنایس با سن کامبرین تا کربنیفر زیرین تشکیل شده است. دماسنجی با روش گارنت-بیوتیت و همچنین، فشارسنجی با روش گارنت-بیوتیت-موسکویت بر روی شیست‌های سیاه‌رنگ کمپلکس توتک بیانگر دمای 423 درجه سانتیگراد و فشار 6/1 کیلوبار برای آغاز دگرگونی و دمای 708 درجه سانتیگراد و فشار 9/5 کیلوبار برای اوج دگرگونی است. این شرایط دما و فشار معرف دگرگونی در حد رخساره آمفیبولیت است. با توجه به وقفه حرارتی و اختلاف درجه دگرگونی بارز بین واحدهای سنگی کمپلکس توتک و واحدهای کربنیفر پسین-پرمین کمپلکس سوریان، دگرگونی ناحیه‌ای مورد مطالعه شاید پیش از کربنیفر پسین اتفاق افتاده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of thermodynamic conditions in the formation of regional metamorphic rocks of the Tutak complex (southeast of Bavanat)

نویسندگان [English]

  • Behnaz Hosseini 1
  • Parham Ahmadi 2
  • Ahmadreza Ahmadi 1
1 Department of Geology, Payame Noor University, 19395-3697 Tehran, I. R. of Iran
2 Department of Geology, School of Basic Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Tutak metamorphic complex located in the southern part of the Sanandaj-Sirjan zone, is among the areas where the Paleozoic rocks are well exposed. This metamorphic complex mainly comprise of the Cambrian to the early Carboniferous marble, schist, amphibolite and genesis units. Garnet-biotite thermometric method and Garnet-biotite-muscovite barometric method carried out on dark schist from the Tutak metamorphic complex repersent 423 °C and 1.6 kb in the early stage of metamorphism to 708 °C and 5.9 kb during peak of metamorphism. These temperatures and pressures point to amphibolite facies conditions. The thermal cessation and also the marked difference in the degree of metamorphism between the Tutak complex and the late Carboniferous- early Permian succession in Surian, indicate that this phase of metamorphism probably occurred prior to the Late Carboniferous period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanandaj-Sirjan zone
  • Thermometry
  • Barometry
  • Regional metamorphism
  • Tutak complex
  • Sanandaj
  • Sirjan zone