کانی‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آلکالن آنالسیم‌دار رشته کوه صلوات، پهنه ماگمایی آذربایجان، شمال‌غرب ایران

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پهنه ماگمایی آذربایجان-البرز در شمال‌غرب ایران یکی از پهنه‌های مهم فعالیت ماگمایی آلکالن در سنوزوئیک محسوب می‌شود. رشته کوه صلوات در بخش شرقی پهنه ماگمایی یاد شده، با شبکه وسیعی ازگدازه‌ها و دایک‌های آلکالن رخنمون یافته است. بر اساس مطالعات صحرایی، شیمی‌کانی و داده‌های ژئوشیمی سنگ کل، سنگ‌های آلکالن در رشته کوه صلوات به دو گروه تقسیم می‌شوند که شامل: الف) گدازه‌های با ترکیب آنالسیمیت، برش‌های آناسیم‌دار و گدازه‌های بالشی تفریتی آنالسیم‌دار و ب) دایک‌های تفریتی، فونو-تفریتی و لامپروفیری است. این سنگ‌ها در محدوده وسیعی از سری‌های سدیک تا انتقالی سدیک-پتاسیک و پتاسیک گسترش یافته‌اند و تمامی سری‌های یاد شده دارای ویژگی پتاسیم بالا هستند. بر پایه شیمی سنگ کل، سنگ‌های آلکالن رشته کوه صلوات، حضور یک منبع پریدوتیتی آمفیبول/فلوگوپیت‌دار در پهنه انتقالی لرزولیت‌گارنت-اسپینل را ارائه می‌دهند که تحت تأثیر فرآیند متاسوماتیسم بوده است. داده‌های ژئوشیمیایی نشان می‌دهد که ذوب بخشی یک منبع لیتوسفر گوشته‌ای تحت قاره‌ای، در تشکیل و تکامل سنگ‌های رشته کوه صلوات نقش داشته است. این درحالی است که، نقش آلودگی پوسته‌ای بسیار اندک بوده است. ماگمای رشته کوه صلوات در یک محیط کششی مرتبط با برخورد در پی بسته شدن اقیانوس نئوتتیس در دوران سنوزوئیک تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineralogy andgeochemistry of analcime bearing alkaline rocks in Salavat range, Azerbaijan Magmatic Plateau, NW Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahgoshay
  • Azam Soltanmohammadi
Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Alborz-Azerbaijan magmatic plateau (AAMP), in the northwestern part of Iran, is one of the main exposes of magmatic activities in the Cenozoic. The Salavat range is located in the eastern part of AAMP, and widely occur in alkaline lavas and dykes Based on field studies, mineral chemistry, and whole-rock geochemistry, alkaline rocks in the Salavat range are classified into two groupsthat are composed of analcimite, analcime bearing breccias and analcime bearing tephrite pillow lavas (group I), tephrite-phonotephrite and lamprophyre dykes (group II). These rocks cover a broad compositional range from sodic to transitional sodic-potassic and potassic series, all of which are high-K in character. On the basis of whole-rock chemistry, alkaline rocks in the Salavat range resulted from a phologopite/amphibole-bearing peridotite source in garnet-spinel lherzolite transitional zone that underwent metasomatism processes. Geochemical data indicated partial melting of subcontinental lithospheric mantle source, played major roles in the formation and evolution of the Salavat range rocks, whereas crustal contamination seems to be restricted to minor effect. The Salavat range magma was generated in a collision-related extensional setting, following the closure of the Neotethys Ocean in the Cenozoic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alborz-Azerbaijan magmatic plateau
  • Analcime bearing alkaline rocks
  • Metasomatism
  • Subcontinental lithospheric mantle
  • Alborz
  • Azerbaijan magmatic plateau