ویژگی‌های ماگمایی و زمین‌دما-فشارسنجی توده ‌گابرویی وناکو، جنوب‌شرق صحنه با استفاده از شیمی دو کانی پیروکسن و پلاژیوکلاز

نویسندگان

1 بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشگاه کردستان دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن

چکیده

توده گابرویی وناکو در جنوب‌شرقی صحنه، در غرب ایران و در امتداد پهنه افیولیتی زاگرس قرار دارد. این توده، دارای ترکیب کانی‌شناسی پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و اولیوین است و در محدوده گابرو و گابروی اولیوین‌دار قرار می‌گیرد. داده‌های حاصل از تجزیه ریزکاو الکترونی بیانگر آن است که پلاژیوکلازها از نوع لابرادوریت با گستره ترکیبی An60.31-67.53 هستند و در دمای 950 درجه سانتیگراد و فشار پایین متبلور شده‌اند. پیروکسن‌ها نیز از نوع دیوپسید هستند و در گستره کلینوپیروکسن‌های فشار متوسط تا پایین قرار گرفته‌اند. این کانی در دمایی بین 800 تا 1120 درجه سانتیگراد متبلور شده است. مقادیر ناچیز Fe3+ در پیروکسن‌ها و مقادیر متوسط آنورتیت در پلاژیوکلازها، نشانگر فوگاسیته پایین اکسیژن در ماگمای تشکیل‌دهنده این سنگ‌ها است. میزان بالای Al2O3 در کلینوپیروکسن‌ها و الگوی عناصر نادر خاکی بهنجار شده با کندریت، بیانگر شکل‌گیری این سنگ‌ها از تفریق یک ماگمای توله‌ایتی است. با توجه به موقعیت ژئودینامیکی منطقه کرمانشاه و تمایل بعضی از نمونه‌ها به محدوده ماگماهای کالک‌آلکالن، محیط تکتونیکی آنها بیشتر سوپراسابداکشن است تا شکا‌ف‌های میان اقیانوسی عادی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Magma signification and geothermobarometry of Vanako gabbro, southeast Sahneh, using the pyroxene and plagioclase composition

نویسندگان [English]

  • Fatemah Nouri 1
  • Hossein Azizi 2
  • Nematollah Rashidnejad Omran 1
1 Department of Geology, School of Basic Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 دانشگاه کردستان دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
چکیده [English]

The Vanako gabbroic body, southwest of Sahneh, extended along the Zagros ophiolite belt, in the west of Iran. The body contains plagioclase and pyroxene with minor amount of olivine and compositionally lie in the gabbro and olivine-bearing gabbro fields. Based on microprobe analyses, plagioclase composition is labradorite with An60.31-67.53 which has crystallized in temperature of about 950 oC and low pressure. The composition of pyroxene is diopside and it has developed in medium to low pressure and temperature ranging from 800-1120 oC. The low values of Fe3+ in pyroxenes and moderate values of An in the plagioclases point to the low ƒO2 in the composition of the parent magm. Also, the high values of Al2O3 in the pyroxenes and rare earth elements pattern normalized with chondrite infer that these rocks have been generated from fractionation of MORB type magma. The geodynamics situation of the Kermanshah area and the tendency of some samples to calc-alkaline affinity are further evidence to support a supra-subduction zone for the origin of these rocks rather than Mid-Oceanic Ridge basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geothermobarometry
  • Clinopyroxene
  • Gabbro
  • Ophiolite
  • Sahneh
  • Zagros zone