مطالعات سنگ‌شناسی و سیالات درگیر در اندیس مولیبدن (قلع) پورفیری ماربین (شمال‌شرق اصفهان)

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

اندیس ماربین در شمال روستای زفره در استان اصفهان و پهنه ماگمایی ارومیه - دختر قرار دارد. واحدهای سنگی منطقه بیش‌تر سنگ‌های نیمه‌آتشفشانی و آتشفشانی ائوسن با ترکیب ریولیت تا داسیت هستند. بر اساس مطالعات پتروگرافی کانی‌های اصلی، پلاژیوکلاز، کوارتز، سانیدین و بیوتیت و کانی‌های ثانوی، کلریت، کلسیت، اپیدوت و سریسیت هستند. اصلی‌ترین دگرسانی‌های گرمابی سریسیتی، پروپلیتیک، رسی حدّ واسط و سیلیسی‌شدن است. متوسّط عیار قلع، مولیبدن، مس و طلا به‌ترتیب 9807، 236، 607 ppm و 137 ppb است. مطالعات ریزدماسنجی در رگه و رگچه‌های سیلیسی، نشان‌دهندۀ حضور 5 نوع از میان‌بارهای سیال است که از این قرار هستند: نوع سه فازی L+V+S→L، نوع سه فازی L+V+S→V، نوع دو فازی L+V→L، نوع دو فازی V+L→V، نوع تک فازی غنی از گاز. مطالعات سیالات درگیر در رگه‌های کانه‌سازی در پهنه‌های سریسیتی و پروپیلیتی، نشان‌دهندۀ گسترۀ وسیع دمای همگن‌شدگی از 245 تا 600 درجۀ سانتیگراد و شوری از 28 تا 65 درصد وزنی معادل نمک طعام (NaCl) است. دما، شوری و چگالی سیالات از پهنۀ دگرسانی سریسیتی به پروپیلیتی کاهش می‌یابد. دامنۀ وسیع دمای همگن‌شدن برای سیالات درگیر مطالعه‌شده در این اندیس نشان‌دهندۀ آمیختگی با آب‌های جوّی و جوشش سیال است که از عوامل مهم در ته‌شست کانسار است. با توجّه به مطالعات صحرایی، کانی‌شناختی، ژئوشیمیایی و مطالعات سیالات درگیر به‌دست‌آمده می‌توان اندیس ماربین را یک کانسار تیپ پورفیری محسوب کرد که بیش‌ترین شباهت را با سیستم‌های مولیبدن پورفیری در جهان نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography and fluid inclusions study in Marbin porphyry Molybdenum (Sn) index (northeast of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Masumeh Mirzaei
  • Hashem Bagheri
  • Farimah Ayati
Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Marbin Tin and Molybdenum index is located in north of Zefreh Village the Isfahan Province and Uromieh-Dokhtar magmatic zone. The main rock units in this area are Eocene subvolcanic and volcanic rocks with rhyolite to dacite composition. Based on petrography studies the main minerals are plagioclase, quartz, sanidine and biotite and secondary minerals are chlorite, calcite, epidote and sericite. The main hydrothermal alterations are including sericitic, propylitic, intermediate argillic and silisification. Average grade of tin, molybdenum, copper and gold is about 4850, 157, 330 ppm and 82 ppb, respectively. Microthermometric studies on silica veins and veinlet indicate five different types of fluid inclusion, 1-three-phase type (L+V+S→L), 2- three-phase type (L+V+S→V), 3- two-phase type (L+V→L), 4- two-phase type (V+L→V), 5- vapor rich single phase type (V). Fluid inclusion studies in mineralized veins in phyllic and propylitic zones, show the wide range of homogenization temperature from 248 to 600 ºC and salinity from 28 to 65 wt% NaCl equivalent. The temperature, salinity and density of fluids decrease from phyllic to propylitic alteration zone. The wide range of homogenization temperatures for the studied fluid inclusions in index show dilution with surface water and fluid boiling, as the most important factor in ore deposition. According to field, mineralogical, geochemical and fluid inclusion studies Marbin index has been considered as a porphyry deposit type which show the most similarity with Mo porphyry systems in world wide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petrography
  • Mo-Sn Mineralization
  • Fluid inclusion
  • Marbin index
  • Uromieh-Dokhtar magmatic zone