مطالعۀ گرانیت‌های ائوسن نوع S در کمپلکس دگرگونی حلقوی چاپدونی (شمال‌شرق استان یزد، ایران مرکزی)

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

کمپلکس دگرگونی حلقوی ائوسن چاپدونی در بخش غربی بلوک پشت بادام قرار دارد. این کمپلکس دربردارندۀ میگماتیت، گنیس، آمفیبولیت، مرمر، میکاشیست و گرانیتوییدهای متنوّع است. در بخش‌های میانی این کمپلکس (کلوت چاپدونی) یک واحد گرانیتی با سنّ ائوسن وجود دارد که سایر واحد‌های سنگی را قطع کرده است. این واحد گرانیتی، کانی‌های پلاژیوکلاز (An9Ab87Or4)، فلدسپار پتاسیم (ارتوکلاز)، کوارتز، گارنت شکل‌دار (Alm77Sps13Prp9Grs1)، زیرکن، آپاتیت، فیبرولیت سیلیمانیت و مسکوویت را دارد. بررسی‌های پترولوژی و ژئوشیمیایی نشان‌دهندۀ ماهیت کالک‌آلکالن، طبیعت پرآلومین و نوع S بودن گرانیت‌های مورد مطالعه است. در نمودارهای به‌هنجار‌سازی نسبت به کندریت، آنومالی منفی Eu و مقدار کم عناصر خاکی نادر به‌خوبی مشخّص است و در نمودارهای به‌هنجارسازی نسبت به پوستۀ قاره‌ای و شیل‌های آمریکای شمالی فقیرتر‌بودن این سنگ‌ها از نظر بسیاری از عناصر کمیاب واضح است. این گرانیت‌ها حاصل جایگیری ماگمای برگرفته از گوشته در زیر پوستۀ قاره‌ای، تشکیل کمپلکس دگرگونی حلقوی در ترازهای بالایی پوسته و ذوب سنگ‌های رسوبی پوستۀ قاره‌ای هستند. سنگ مادر این گرانیت‌ها سنگ‌های رسوبی غنی از رس با مقدار کم پلاژیوکلاز و مقدار تقریباً پایین CaO/Na2O بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the Eocene S-type granites of Chapedony metamorphic core complex (northeast of Yazd province, Central Iran)

نویسندگان [English]

  • Zahraalsadat Zakipour
  • Ghodrat Torabi
Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The Eocene Chapedony metamorphic core complex, is located in western part of the Posht-e-Badam block. This complex is consisting of migmatite, gneiss, amphibolite, marble, micaschist and various types of granitoids. In middle part of this complex (Kalut-e-Chapedony), an Eocene granitic rock unit cross cuts the other rocks. The minerals of this granite are plagioclase (An9Ab87Or4), potassium feldspars (orthoclase), quartz, euhedral garnet (Alm77Sps13Prp9Grs1), zircon, apatite, fibrolitic sillimanite and muscovite. Petrology and geochemical studies reveal calc-alkaline, peraluminous and S-type nature of the studied granites. Chondrite-normalized REE patterns represent evident negative anomaly of Eu and low values of the REEs. Continental crust and North American shale composite (NASC) - normalized multi-elements spider diagrams indicate trace elements depletion. These granites are formed by melting of continental crust sedimentary rocks, resulted by emplacement of mantle-derived magma at the bottom of continental crust which formed the Chapedony metamorphic core complex. The source rock of these granites should be a clay-rich sedimentary rock with low amount of plagioclase and CaO/Na2O ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metamorphic core complex
  • S-type granite
  • Eocene
  • Central Iran
  • Chapedony
  • Yazd