شرایط فشار، دما و فوگاسیتۀ اکسیژن توده‌های دیوریتی-کوارتزدیوریتی قلعه‌گنج در غرب مکران و مفهوم تکتونوماگمایی آن

نویسندگان

1 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 بخش زمین‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

توده‌های دیوریتی - کوارتز دیوریتی با سنّ پالئوسن- ائوسن بخشی از نفوذی‌های مجموعۀ گنج از مجموعه‌های کمربند افیولیتی جازموریان یا مکران داخلی هستند که در غرب منشور افزایشی مکران و گودال جازموریان و شرق گسل جیرفت قرار دارند. این توده‌های نفوذی با بافت میکروگرانولار تا گرانولار از کانی‌های اولی پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن، آمفیبول، بیوتیت، کوارتز، پتاسیم‌فلدسپار ، اسفن، آپاتیت و کانی کدر همراه با کانی‌های ثانوی کلریت، کلسیت، کانی‌های رسی، سریسیت و اکسیدهای آهن تشکیل شده‌اند. بر اساس بررسی‌های شیمی کانی، پلاژیوکلازها از لحاظ ترکیبی در محدودۀ الیگوکلاز تا لابرادوریت هستند و بیش‌ترین تمرکز را در محدودۀ آندزین دارند. با توجّه به مقدار آهن کلّ موجود در پلاژیوکلازها به‌نظر می‌رسد آنها باید در شرایط فوگاسیتۀ بالای اکسیژن تشکیل شده باشند. وجود بافت‌های غیرتعادلی در پلاژیوکلازها نشانۀ تغییرات فشار بخار آب و کاهش فشار همراه با از‌دست‌دادن جزیی حرارت در هنگام صعود ماگما است. کلینوپیروکسن‌ها با ترکیب اوژیت به سری ماگمایی تولییتیک تعلّق دارند که در دمای 1382- 1133 درجۀ سانتی‌گراد و فشار کم‌تر از 10 کیلوبار در شرایط فوگاسیتۀ بالای اکسیژن تشکیل شده‌اند. آمفیبول‌ها ترکیب مگنزیوهورنبلند دارند و تخمین زده می‌شود که در دمای 700- 650 درجۀ سانتی‌گراد، فشار کم‌تر از 1 کیلوبار و شرایط فوگاسیتۀ اکسیژن بالا در یک محیط تکتونوماگمایی سوپراسابداکشن به وجود آمده باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pressure, temperature and oxygen fugacity conditions of Ganj dioritic-quartz dioritic intrusives, west of Makran, and its tectonomagmatic implication

نویسندگان [English]

  • Alireza Shaker Ardakani 1
  • Mohsen Arvin 2
  • Sara Dargahi 2
1 Department of Mining Engineering, Higher Education Complex of Zarand, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Department of Geology, College of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The Ghaleh-Ganj dioritic- quartz dioritic massifs, with the age of Paleocene-Eocene, located on the west side of the Makran accretionary prism and Jazmurian depression and the east side of Jiroft fault are part of the intrusives in the Ganj Complex which itself is a part of the Jazmurian ophiolitic belt or Inner Makran. These intrusives rocks show microgranular to granular texture and consist of plagioclase, clinopyroxene, amphibole, biotite, quartz, K-feldspar, titanite, apatite and opaque as primary minerals along with chlorite, calcite, clay minerals, sericite and iron oxides as secondary minerals. Based on mineral chemistry studies, the plagioclases are oligoclase to labradorite in composition and predominantly fall in the field of andesine. Considering the total content of Fe in plagioclases, it seems that they were formed in high fO2 conditions. The existence of disequilibrium textures in plagioclases show variations of PH2O and decompression along with minor loss of temperature during the magma ascent to the surface. Clinopyroxenes display augitic composition and are belonging to a tholeiitic magmatic series and formed in 1133- 1382°C temperature, pressure less than 10 kbars and high fO2 conditions. Amphiboles have magnesiohornblende compositions which are estimated to have been formed at 650- 700°C temperature, less than 1 kb pressure and high fO2 conditions in a supra-subduction tectonomagmatic environment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineral Chemistry
  • Thermobarometry
  • Suprasubduction
  • Ghaleh Ganj
  • Makran structural zone