ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی گدازه‌های ترسیری منطقۀ گارجگان (جنوب‌غرب بیرجند)

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

منطقۀ گارجگان در 60 کیلومتری جنوب‌غرب بیرجند و در حاشیۀ شمال شرقی بلوک لوت قرار دارد. در این منطقه سنگ‌های گدازه‌ای ترسیری به شکل گنبد و با ترکیب داسیت، ریوداسیت، تراکی‌آندزیت و سنگ‌های آذرآواری توف و برش رخنمون دارند. پویی‌کلیتیک و ساب‌افیتیک بافت غالب در گدازه‌های منطقۀ پورفیری با زمینۀ ریزبلور است. فنوکریست‌‌های رایج در سنگ‌های داسیتی و ریوداسیتی، کوارتز، پلاژیوکلاز، هورنبلند و بیوتیت و در تراکی‌آندزیت‌ها، پلاژیوکلاز، هورنبلند، پیروکسن، بیوتیت و سانیدین هستند. توده‌های کوچکی از الیوین بازالت منسوب به پلیوکواترنری نیز در منطقه مشاهده می‌شوند که الیوین، پیروکسن و پلاژیوکلاز، فنوکریست‌های عمدۀ آنها را تشکیل می‌دهند. دگرسانی‌های رایج در سنگ‌های گدازه‌ای ترسیری، سیلیسی، آرژیلیک، کربناتی‌شدن و اپاسیتی‌شدن هستند. سری ماگمایی این سنگ‌ها کالک‌آلکالن است. نمودارهای به‌هنجار‌شدۀ عناصر کمیاب و خاکی نادر گدازه‌های اسیدی و حدّ واسط نسبت به گوشتۀ اولی و کندریت، گویای ارتباط زایشی نمونه‌ها با یک‌دیگر و غنی‌شدگی از LREE نسبت به HREE و هم‌چنین، LILE نسبت به HFSE (Ti و Nb) است که شاخص ماگماهای کالک‌آلکالن وابسته به مناطق فرورانش در یک حاشیۀ فعّال قاره‌ای است. بالا‌بودن مقدار SiO2 (میانگین61/62 درصد وزنی)، Al2O3 (میانگین 29/16 درصد وزنی)، Sr (میانگین 806 قسمت در میلیون) همراه با پایین‌بودن مقدار Yb(میانگین 7/1 قسمت در میلیون) و Y (میانگین 27/15 قسمت در میلیون) و نبودن آنومالی منفی Eu، گرایش این مجموعه به سنگ‌های آداکیتی را آشکار می‌کند. این ماگماتیسم می‌تواند خاستگاه گارنت‌آمفیبولیتی مرتبط با یک فرایند پس از برخورد داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry and tectonic setting of Tertiary volcanic rocks from Garejgan area (southwest of Birjand)

نویسندگان [English]

  • Ameneh Aboutalebi
  • Seyyed Saeid Mohammadi
  • Mohammad Hossein Zarrinkoub
Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

The study area is located in 60 km to the southwest of Birjand, and northeastern margin of the Lut block. Tertiary volcanic domes of dacite, rhyodacite, trachyandesite along with tuff and breccia are cropped out in this area. The main textures of lavas are porphyritic with microcrystalline groundmass, poikilitic and subophitic. Common phenocrysts in dacite and rhyodacite include plagioclase, quartz, hornblende and biotite; and phenocrysts of trachyandesite are consisting of plagioclase, hornblende, pyroxene, biotite and sanidine. There are also some small bodies of Plio-Quaternary olivine basalt in this area that olivine, pyroxene and plagioclase are main phenocrysts. Common alterations in Tertiary volcanic rocks are silicic, argillic, carbonatizatian and opacitization. Magma series of these rocks are calcalkaline. The trace and REE patterns normalized to primary mantle and chondrite show these acidic and intermediate volcanic rocks are co-magmatic and their enrichment of LREE and LILE and depletion of HREE and HFSE (Nb and Ti), indicating that they are related to subduction zone and active continental margin. Geochemical characteristics such as high values of SiO2 (62.61 wt%), Al2O3 (16.29 wt%), Sr (806 ppm) associated with low Yb (1.7 ppm), Y (15.27 ppm) and no Eu anomaly show that these rocks have adakitic nature. This magmatism can be originated from a garnet amphibolite source that is related to a post collisional tectonic setting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dacitic domes
  • adakite
  • post collision
  • Garejgan
  • Lut