شواهد حضور پی‌سنگ پر‌کامبرین در منطقه گل‌گهر سیرجان (جنوب ایران)

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 بخش زمین‌شناسی، مؤسسه فناوری کالیفرنیا، پاسادنا، کالیفرنیا، آمریکا

چکیده

گرانیتویید‌های میلونیتی گل‌گهر، جنوب‌خاور سیرجان، یکی از مناطق مهم برای بررسی پیشینه پی‌سنگ پهنه سنندج- سیرجان و بررسی روند دگرگونی و ماگماتیسم در طی فرورانش نئوتتیس است. مطالعات صحرایی نشان می‌دهد که این گرانیتویید‌ها در زیر سنگ‌های دگرگونی مانند متاپلیت، کالک‌شیست و آمفیبولیت‌ها قرار گرفته‌اند. در این پژوهش توده‌های نفوذی گرانیتوییدی منطقه بر اساس سنگ‌شناسی و ویژگی‌های ژئوشیمیایی در دو گروه طبقه‌بندی شده‌اند. گروه اول از نوع گارنت- بیوتیت گرانیتویید‌ و گروه دوم از نوع هاستینگزیت گرانیتویید‌ است. شواهدی از فابریک میلونیتی در هر دو گروه، به‌ویژه در گارنت- بیوتیت گرانیتوییدها‌ دیده می‌شود. هر دو توده از نوع متاآلومین بوده، از لحاظ ماهیت ماگمایی از نوع گرانیتوییدهای نوع I و کالک‌آلکالن پتاسیم بالا هستند. بر اساس سن‌سنجی اورانیم- سرب زیرکن، سن این توده‌های گرانیتوییدی 6/538 تا 7/580 میلیون سال پیش (پر‌کامبرین پسین – کامبرین پیشین) است. بر اساس نتایج به‌دست آمده از این مطالعه می‌توان گفت که با وجود تفاوت کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی، این دو توده هم‌زمان در یک رویداد زمین‌ساختی و در طی فاز کوهزایی پان‌آفریکن تشکیل شده‌اند. تطابق نتایج سن‌سنجی به‌دست آمده با نتایج مطالعات انجام گرفته پیشین در بخش‌های مختلف پهنه سنندج- سیرجان می‌تواند بیانگر این باشد که حضور پی‌سنگ پر‌کامبرین تقریباً در همه پهنه سنندج- سیرجان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The presence of Precambrian basement in Gole Gohar of Sirjan (south of Iran)

نویسندگان [English]

  • Elham Safarzadeh 1
  • Fariborz Masoudi 1
  • Jamshid Hassanzadeh 2
  • Seyed Mohammad Pourmoafi 1
1 Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Division of Geological, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, United States
چکیده [English]

The mylonitic granitoids of Gole Gohar, south east of Sirjan, are located in a key area which their study is important for understanding the history of Precambrian basement of Sanandaj- Sirjan zone and its metamorphic and magmatic evolution during the subduction of Neo- Tethys. Field studies show that these granitoids are located in the basement of the metamorphic rocks such as metapelite, calc schist and amphibolite. In this Study the granitoidic intrusions are classified in two types based on lithology and their geochemistry. Type I is garnet- biotite granitoid and type II is hastingsite granitoid. Both of these granites show some evidence of mylonitic fabric, which is more clear in garnet- biotite granitoid. These plutons are Meta aluminous, I Type granitoid and have high K calc-alkaline nature. Based on U-Pb dating of zircon, the age of all granitoids is between 538.6–580.7 Ma (Late Precambrian- Early Cambrian). Based on the results of this study, despite the mineralogical and geochemical differences, all granitoidic intrusions formed in the Precambrian during the Pan African orogeny. The old age of the granitoids is similar to those introduced in other parts of Sanandaj-Sirjan zone that may indicate the presence of Precambrian basement in almost the entire Sanandaj-Sirjan zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • zircon dating
  • Precambrian basement
  • Gole Gohar mylonitic granitoids
  • Sanandaj-Sirjan zone