دما- فشارسنجی و جایگاه زمین‌ساختی پی‌سنگ دگرگونی پرکامبرین ایران مرکزی در منطقه لاخ برقشی (جنوب‌باختر بردسکن، خراسان رضوی)

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 گروه زمین شناسی دانشگده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

پی‌سنگ پرکامبرین ایران مرکزی در منطقه لاخ برقشی (جنوب‌باختر بردسکن، خراسان رضوی)، بیشتر متاپلیت، متابازیت و گنیس میلونیتی بوده و دچار هجوم توده گرانیتی لاخ برقشی به سن ادیاکاران-کامبرین شده است. متاپلیت‌ها بیشتر گارنت‌شیست بوده، دارای کانی‌های همایندِ گارنت + بیوتیت + مسکوویت + کوارتز + فلدسپار هستند. متابازیت‌ها شامل گارنت‌آمفیبولیت و گارنت- اپیدوت‌آمفیبولیت بوده، کانی‌های همایند آنها آمفیبول + فلدسپار + گارنت ± کوارتز ± اپیدوت ± میکای سفید ± روتیل ± اسفن ± ایلمنیت هستند. برای هر دو واحد متاپلیتی و متابازیتی، شرایط دگرگونی به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار ترموکالک، شبکه‌های سنگ‌زادی (پتروژنتیک) و دمافشارسنج‌های قراردادی با یکدیگر هم‌خوانی دارد. فشار و دمای به‌دست آمده به‌ترتیب 1/7 تا 3/12 کیلوبار و 482 تا 661 درجه سانتیگراد بوده، تقریباً هم‌ارز با رخساره‌های پوسته قاره‌ای زیرین، شامل آمفیبولیت و اپیدوت‌آمفیبولیت فشار بالا هستند. احتمالاً توده گرانیتی گارنت و اپیدوت‌دار لاخ برقشی و پی‌سنگ متاپلیتی و متابازیتی میزبان آن، بیانگر پیدایش آنها در پهنه کمان قاره‌ای هستند که بر اثر فرورانش پروتوتتیس به زیر صفحه ایران ضخیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermobarometry and tectonic setting of Precambrian metamorphic basement of Central Iran in the Lakh Bargheshi area (southwest of Bardaskan, Khorasan Razavi)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Mousavi Nejadsoogh 1
  • Mohsen Nasrabady 2
  • Reza Nozaem 1
  • Zeinab Davoodi 1
1 Department of Geology, Faculty of Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 گروه زمین شناسی دانشگده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی
چکیده [English]

Precambrian basement of Central Iran in Lakh Bargheshi area from SW Bardaskan mainly consists of metapelite, metabasite and mylonitic gneiss and has been invaded by Lakh Bargheshi granitic body with the age of Ediacaran-Cambrian. Metapelites mostly are Garnet schist type and encompass mineralogical paragenesis of garnet + biotite + muscovite + quartz + feldspar. Metabasites contain of garnet amphibolite and garnet-epidote amphibolite and show mineralogical paragenesis of amphibole + feldspar + garnet ± quartz ± epidote± whitemica ±rutile ± sphene ±ilmenite. Metamorphic conditions that obtained by Thermocalc software, petrogenetic grids and conventional thermobarometries are compatible for both metapelitic and metabasitic units and include pressure between 7.1 until 12.3 Kb and temperature between 482 until 661°C that nearly are equivalent of high pressure amphibolite and epidote amphibolite facieses that are dominant in the lower continental crust. Epidote and garnet-bearing granitic body of Lakh Bargheshi and host metapelites and metabasites probably representing thickened continental arc induced by Prototethys subduction beneath Iran plate. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermobarometry
  • Lakh Bargheshi
  • SW Bardaskan
  • Continental arc
  • Precambrian basement