بررسی نحوه کانه زایی آهن اندیس چاه پلنگ انارک، ایران مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

همدان - دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم پایه- گروه زمین شناسی

چکیده

اندیس آهن چاه‌پلنگ در90 کیلومتری شمال شرق شهرستان اردکان در استان یزد و زون ساختاری ایران مرکزی واقع شده است. واحدهای سنگی منطقه شامل سنگ‌های متاولکانیک، کربنات‌های با تبلور مجدد و شیست می‌باشند. سنگ‌های متاولکانیکی و کربناته میزبان اصلی ماده معدنی می‌باشند. مگنتیت (دو نسل) و هماتیت (سه نسل) همراه مقدار کمی پیریت و کانی‌های ثانویه گوتیت و لیمونیت ماده معدنی را تشکیل می دهند.. ذخیره به صورت پراکنده، رگه‌‌ ای وگاه عدسی‌های کوچک در منطقه رخنمون دارد. بافت‌ها شامل پراکنده، توده‌ای، خوردگی، برشی، جانشینی و شبکه‌ای و هاله‌های دگرسانی شامل کلریتی شدن، اپیدوتی شدن و سیلیسی شدن می‌باشند. مقدار آهن کل در نمونه‌های کانسنگی اندازه گیری‌شده بین 28 تا 91 % تغییر می‌کند. پایین بودن مقدار عناصر Cr ، V و نمودار دوتاییCo-Ni منشا محلول‌های گرمابی را برای کانسنگ آهن چاه پلنگ تایید می‌کنند. مقدار REE در نمونه‌ها بین10 تا ppm 110 بوده و نمودار الگوی پراکندگی این عناصر روند نزولی از LREE به HREE نشان می‌دهد که ناشی از تفکیک شدن این دوگروه در فرایندهای گرمابی است. آنومالی منفی Ce و مثبت Eu ، و نسبت-های REE محاسبه شده نیز تشابه کانسنگ آهن چاه پلنگ را با کانسارهای گرمابی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of iron mineralization in Chahpalang index of Anarak, Central Iran

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Barati
  • Akram Ostadhosseini
  • Reza Alaei
Department of Geology,Faculty of basic science, Bu -Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Chahpalang iron index is located in 90 km northeast of Ardakan city in Yazd province and Central Iran structural Zone. Rock units in the study area consist of meta-volcanics, recrystallized carbonates and schists. Ore body is hosted by meta-volcanics and carbonate rocks. Magnetite (two types), hematite (three types) associated with a few pyrite and secondary minerals of goethite, limonite are as ore minerals. Outcrops of orebody are disseminated, lenses and veins in the host rock. Disseminated, massive, corrosion, brecciated, replacement, network are textures of mineralization and alteration halos are chloritization, epidotization and sillicification. Total iron values vary between 28 and 91% in the samples. Low values of Cr, V and Ni-Co diagram confirm hydrothermal origin of Chahpalang iron index. REE values are between 10 and 110 ppm and distribution pattern diagram of these elements indicate the decreasing trend from LREEs to HREEs, resulting the fractionation of these elements in the hydrothermal process. Negative Ce and positive Eu anomalies and REE calculated ratios show the similarity of Chahpalang iron index with hydrothermal deposits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron mineralization
  • Hydrothermal
  • Chahpalang
  • Anarak

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 04 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 02 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 15 مهر 1398