شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال نهم، شماره سوم، پیاپی 35 ، پاییز 1397

10.22108/ijp.2019.24120

عنوان مقاله [English]

شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال نهم، شماره سوم، پیاپی 35 ، پاییز 1397