شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال دهم، شماره اول، پیاپی 37 ، بهار 1398

10.22108/ijp.2019.24122

عنوان مقاله [English]

شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال دهم، شماره اول، پیاپی 37 ، بهار 1398