گرانیتهای تیپ S منطقه گرمی‌چای(شمالغرب ایران): شیمی سنگ کل،جایگاه زمین ساختی و ساز و کار تشکیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 تبریز - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم طبیعی - گروه علوم زمین

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22108/ijp.2019.118558.1146

چکیده

منطقه گرمی‌چای در شمال شهرستان میانه (شمالغرب ایران) حاوی مجموعه‌ای از سنگهای دگرگونی شیستی، آمفیبولیت، کالک-سیلیکات و مرمر و گرانیتوئید می‌باشد. گرانیتوئیدها ازدو تیپ S و Aمی‌باشند. سازوکار تشکیل این گرانیت بر مبنای ذوب بخشی یک سنگ منشاء پلیتی غنی از مسکویتو واکنش عمده ذوب آبزدایی مسکویت بوده است.اندیس ASIبرای گرانیتهای تیپ S بین 12/1 تا 5/1 بوده که حاکی از ماهیت پرآلومینوس و منشاء پوسته‌ای می‌باشد.هر دو تیپ گرانیتی از LREE نسبت به HREE غنی‌تر بوده و عمدتاً آنومالی منفی Eu نشان می‌دهند. LaN/YbN و LaN/GdN بترتیب در بازه‌های 49/1-09/3 و 45/2-5 برای تیپ S و 34/1-99/1 و 53/1-75/1 برای تیپ Aقرار می‌گیرند.گرانیتهای تیپ Sدر محیط تکتونیکی همزمان با برخورد و در طول فاز آسنتیک تشکیل شده است. گرانیت تیپ A نیز درون صفحه‌ای می‌باشد. این گرانیت متعلق به زیر گروه A1 بوده و در یک محیط کافت قاره‌ای تشکیل شده است.دمای تشکیل گرانیتهای Sو A به ترتیب حدود 650-750 و 800-850 درجه سانتی‌گراد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Garmichay S-type granites (northwestern Iran): Whole rock geochemistry, tectonic setting and generation mechanism

نویسندگان [English]

 • Amir Mahamed 1
 • Mohsen Moayyed 2
 • Monir Modjjarad 3
1 Department of Geology, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 تبریز - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم طبیعی - گروه علوم زمین
3 Geology Department, Faculty of Geology, University of Urmia, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Garmichay Area, NW Iran, features schists, amphibolites, clalc-silicates, marbles and granitoids. Granitoids are of S- and A-type nature. Partial melting is the main generation mechanism, the progenitor is a pelite rich in muscovite and the major melting reaction ismuscovite dehydration. The ASI index for the S-type granite varies between 1.12-1.5 that implies a peraluminous character and crustal origin. Both granitic types are enriched in LREE in relation to HREE and show negative Eu anomalies. LaN/YbNranges are 1.49-3.09 and 1.34-1.99 for the S-type and A-type granites, respectively. Besides,LaN/GdN varies between 2.45 and 5 for the S-type granite and 1.53 and 1.75 for the A-type granite. The S-type granite has been generated in a collisional zone during Assyntic Orogeny.The A-type granite, however, is formedin a within-plate environment.The A-type granite belongs to the A1 subtypeand is formed in a continental rifting setting. The crystallization temperatures for the S-type and A-type granites are 650-750 and 800-850 ºC,respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "granite
 • " "S-type
 • " "A-type
 • " "collision zone
 • " "continental rift
 • " "Garmichay
 • " "Mianeh"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398
 • تاریخ دریافت: 11 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 03 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 14 دی 1398