سنگ‌های آتشفشانی کرتاسه پسین منطقه تالش (البرز غربی): تنوع شیمیایی، شرایط تبلور، هیگرومتری و خاستگاه تکتونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22108/ijp.2019.117648.1140

چکیده

در منطقه تالش (البرز غربی) یک مجموعه ضخیم رسوبی-آتشفشانی در یک محیط ساحلی- دلتایی به سن کرتاسه پسین تشکیل شده است. مجموعه سنگ‌های آتشفشانی شامل واحدهای ولکانوکلاستیک (توف‌ها)، روانه‌های گدازه (بالشی و توده‌ای) و دایک‌های بازیک است. روانه‌ها غالباً ترکیب بازالتی دارند. بازالت‌ها از نظر سنگ‌نگاری تنوع داشته و شامل بازالت‌های پلاژیوکلاز-فیریک و کلینوپیروکسن- فیریک هستند. کلینوپیروکسن‌ها از نظر ترکیبی در محدوده اوژیت تا دیوپسید قرار می‌گیرند و پلاژیوکلازها نیز عمدتاً در محدوده لابرادوریت تا بیتونیت هستند. در این تحقیق، محاسبات دما-فشارسنجی و هیگرومتری بر اساس ترکیب کلینوپیروکسن انجام شده است. نتایج دماسنجی در نمونه‌های مختلف در محدوده 1000 تا 1200 درجه سانتی‌گراد است. همچنین، نتایج فشارسنجی حاکی از فشار کمتر از 5/2 کیلوبار و فشار 5/2 تا 6 کیلوبار است که معادل تبلور در اعماق پوسته فوقانی تا پوسته میانی قاره‌ای (

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Late-Cretaceous volcanic rocks from the Talesh area (western Alborz): chemical variation, crystallization condition, hygrometry and tectonic setting

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Amani 1
 • morteza delavari 1
 • Sadraldin Amini 1
 • Amir Ali Tabbakh Shabani 2
1 Department of Geochemistry, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department of Geochemistry, Faculty of Earth Sciences, University of Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the Talesh area (western Alborz), a thick sedimentary-volcanic association formed in a littoral- deltaic environment during the Late Cretaceous. The extrusives comprise volcanoclastics (tuffs), lava flows (pillowed and massive) and basic dykes. The lava flows are dominated by basalts. Basalts are petrographically diverse inculding clinopyroxene- and plagioclase- phyric suites. Clinopyroxene is chemically in the ranges of augite to diopside and plagioclase is labradorite to bytownite. Here, using clinopyroxene chemistry, we performed thermobarometry and hygrometry calculations. Thermometric results of different samples are in the ranges of 1000 to 1200 °C. Moreovere, barometric calculations show pressure ranges of

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mineral Chemistry
 • Thermobarometry
 • hygrometry
 • Basalt
 • Cretaceous
 • Talesh
 • Western Alborz

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398
 • تاریخ دریافت: 24 خرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 05 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 10 دی 1398