بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

 • دادفر، ثریا [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 • دارایی زاده، زینب [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • دانشجو، مهدی [1] گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • داودی، زهرا [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • داودیان دهکردی، علیرضا [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم‌ زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،‌ ایران
 • داوودی، زینب [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • داوودیان، علیرضا [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم‌ زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،‌ ایران
 • داوودیان دهکردی، علیرضا [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • درانی، مریم [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • درخشی، مرتضی [1]
 • درگاهی، سارا [1] بخش زمین‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • درگاهی، سارا [1] گروه زمین‏‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • درگاهی، سارا [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ‌ایران
 • درگاهی، سارا [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان،‌ ایران
 • درگاهی، سارا [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • درویش زاده، علی [1] Department of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,
 • درویش‌زاده، علی [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • درویش‌زاده، علی [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • دلاوری، مرتضی [1] گروه زمین‏‌شیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • دلاوری، مرتضی [1] گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • دلاوری، مرتضی [4] گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • دلاوری، مرتضی [1] گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
 • دیلک، یلدرم [1] دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه میامی، آکسفورد، آمریکا
 • دهداری، علی [1] گروه زمین‌‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • دوروزی، رقیه [1] دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دولتی، اصغر [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • دولتی، اصغر [1] گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
 • دولتشاهی، سمیه [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

ر

ز

ژ

س

ش

ص

 • صادقیان، محمود [1] دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران
 • صادقیان، محمود [2] دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • صادقیان، محمود [3] دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده علوم زمین
 • صادقیان، محمود [1] گروه پترولوژی و زمین‎شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران
 • صادقیان، محمود [1] گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی - دانشکده علوم زمین - دانشگاه صنعتی شاهرود - شاهرود - ایران
 • صادقیان، محمود [1] گروه پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • صادقیان، محمود [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • صادقیان، محمود [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • صالحی، مریم [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صالحی، نفیسه [2] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • صبوری، زهرا [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • صبوری رنجبر، زهرا [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • صدری اسفنجانی، صدیقه [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • صدیقیان، سوده [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • صفایی، همایون [2] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صفرزاده، الهام [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صفری میرقلعه، افسانه [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صلواتی، مژگان [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • صلواتی، مژگان [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

ط

ع

 • عادل پور، منصور [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه ‌شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران
 • عاشوری، عقیل [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • عامری، علی [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عامری، علی [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عامل، نصیر [1] تبریز- جاده ال گلی- فلکه خیام- ساختمان اسکان- بلوک A3 - طبقه سوم- واحد 332
 • عامل، نصیر [3] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عامل، نصیر [1] گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عامل، نصیر [2] گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عبادی، سارا [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • عباسی، حمیده [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان،‌ ایران
 • عباس‌نژاد، احمد [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ‌ایران
 • عرب اسدی، فاطمه [1] گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • عزیزی، حسین [1] دانشگاه کردستان دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
 • عسکری، مسعود [1] شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر، سیرجان، ایران
 • عطاپور، حبیبه [1] استادیار دانشگاه شهید باهنر، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی معدن
 • عطاپور، حبیبه [1] بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • عطایی فرد، نسترن [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم‌ زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،‌ ایران
 • عظیم زاده، امیر مرتضی [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • عظیم زاده، امیر مرتضی [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • عظیم‌زاده، زهره [1] سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
 • علافر، عذرا [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • علیپور، شیرین [1] دانش آموخته زمین شناسی اقتصادی، مسئول فنی معادن، پیرانشهر، آذربایجان غربی
 • علیپور، صمد [1]
 • علیپوریان، عماد [1] گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • علیرضایی، سعید [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • علیزاده، الهه [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان،‌ ایران
 • علوی، سید احمد [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • علوی، سید غفور [1] گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عمرانی، هادی [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • عمرانی، هادی [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

غ

ف

ق

ک

گ

 • گردیده، سارا [1] گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • گریفین، ویلیام [1] گروه زمین‎شناسی، دانشکده مهندسی و علوم، دانشگاه مک‎کواری، سیدنی، استرالیا
 • گلزار خجسته، زهرا [1] دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گل‌محمدی، عباس [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • گوانجی، نگار [1] گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی - دانشکده علوم زمین - دانشگاه صنعتی شاهرود - شاهرود - ایران
 • گوانجی، نگار [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • گورابجیری پور، آرش [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد میانه، میانه، ایران

ل

 • لی راکس، پترس [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه کپ تاون،کپ تاون، افریقای جنوبی.
 • لطفی، محمد [1] پژوهشکده علوم زمین؛ دانشکده علوم‌پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال، تهران، ایران
 • لنتز، دیوید ریچارد [1] گروه علوم زمین، دانشگاه نیوبرانزویک، فردریکتون، کانادا
 • لین چونگ، سون [1] بخش علوم‌زمین، دانشگاه ملی تایوان، صندوق ‌پستی 13-318، تایپه 106، تایوان
 • لوسترینو، میکله [1] گروه زمین شناسی، دانشگاه ساپینزا، روم، ایتالیا

م

ن

 • نایبی، نیلوفر [1] دانشکده زمین‎شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نایبی، نیلوفر [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نادری، محسن [1] گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانن
 • نارویی، حسین [1] گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ناکاشیما، کازو [1] علوم زمین و محیط‌زیست، دانشکده علوم، دانشگاه یاماگاتا، یاماگاتا، ژاپن
 • ناکاشیما، کازو [1] گروه علوم زمین و محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه یاماگاتا، یاماگاتا، ژاپن
 • ناکاشیما، کازو [1] گروه علوم زمین و محیط زیست، دانشگاه یاماگاتا، یاماگاتا، ژاپن
 • نانگ پنگ، کوان [1] انستیتو علوم‌زمین، آکادمی سینیکا، تایپه، 11-329، تایوان
 • نباتیان، قاسم [1] بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • نباتیان، قاسم [1] گروه زمین‏‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • نخعی، ملیحه [1] استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده عمران، معدن و شیمی، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران
 • نخعی، ملیحه [1] گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، عمران و شیمی، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران
 • ندیمی، علیرضا [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ندیمی شهرکی، علیرضا [1] گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نیرومند، شجاالدین [1] دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نصرآبادی، محسن [1] گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، قزوین، ایران
 • نصرآبادی، محسن [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی،‌ قزوین،‌ ایران
 • نصرآبادی، محسن [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی،‌ قزوین،‌ ایران
 • نصرآبادی، محسن [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران
 • نصرآبادی، محسن [5] گروه زمین شناسی دانشگده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • نصراصفهانی، علیخان [1] گروه کارشناسی‌ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • نصر اصفهانی، علیخان [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، خوراسگان، ایران
 • نظری، غلام‌حسین [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نظری نیا، اسما [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • نظری‌نیا، اسما [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • نعمتی، بتول [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • نعمتی، نصیبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام‌نور
 • نقره‌ئیان، موسی کلیمی [1] گروه زمین‌‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نماینده، علی‌رضا [1] دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نم‌نبات، الهه [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نوری، شراره [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • نوری، فاطمه [1] بخش زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • نوریان رامشه، زهرا [1] زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نوربهشت، ایرج [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نورمحمدی، محمد [1] گروه زمین‌‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • نوروزی، لیلا [1] گروه زمین‏‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • نوزعیم، رضا [2] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

و

ه

 • هاشمی، فاطمه [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • هاشمی، مهدی [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران
 • هامونی، سید جواد [1] گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • هدایتی، نجمه [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • همام، سید مسعود [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • همام، سید مسعود [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،‌ ایران
 • هنرمند، مریم [1] 1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • هنرمند، مریم [1] دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران
 • هویس، ثریا [1] گروه علوم زمین و محیط زیست، بخش کانی‌شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی، دانشگاه لودویگ ماکسی میلیانز، مونیخ، آلمان

ی

 • یاجم، ساناز [1] بخش زمین‌‌شناسی دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران؛ تلفن – نمابر: 34653004 013
 • یانگ، شائویانگ [1] گروه علوم زمین و فضا، دانشگاه علم و صنعت چین، هفئی، چین
 • یزدی، محمد [1] استاد دانشگاه شهید بهشتی
 • یزدانی، مریم [1] گروه معدن، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، میاندوآب، ایران
 • یساقی، علی [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • یوسفی، فضیلت [1] گروه پترولوژی و زمین‎شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران
 • یوسفی، فضیلت [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • یوسف‌زاده، محمدحسین [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • یوسف‌زاده، محمد حسین [1] سنگ‌شناسی سنگ‏‌های آتشفشانی منطقه خوان– قهستان (شمال‌خاوری بیرجند، خاور ایران)