نویسنده = شاکر اردکانی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
2. شواهد ریخت‌شناسی، ساختاری، بافتی و کانیایی گدازه‌های بالشی مجموعه گنج، جنوب شرق کرمان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 47-64

علیرضا شاکر اردکانی؛ محسن آروین؛ رولند اوبرهنسلی