نویسنده = دلاوری، مرتضی
تعداد مقالات: 7
1. سنگ‌های آتشفشانی کرتاسه پسین منطقه تالش (البرز غربی): تنوع شیمیایی، شرایط تبلور، هیگرومتری و خاستگاه تکتونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

10.22108/ijp.2019.117648.1140

خدیجه امانی؛ مرتضی دلاوری؛ صدرالدین امینی؛ امیرعلی طباخ شعبانی