نویسنده = شجاعی، به‌آفرین
تعداد مقالات: 1
1. پترولوژی و خاستگاه توده‌نفوذی گرانیتوییدی وش، شمال اصفهان

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 99-114

علیخان نصر اصفهانی؛ به‌آفرین شجاعی