نویسنده = رضاپور، رضا
تعداد مقالات: 1
1. زمین‌شیمی و خاستگاه زمین‌ساختی توده نفوذی مافیک حلب، غرب زنجان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 59-72

مژگان صلواتی؛ رضا رضاپور