نویسنده = خواجه، عافیه
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی ترسیری شمال خوسف (شرق ایران)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 107-122

سید محمد پورمعافی؛ عافیه خواجه؛ سید سعید محمدی