نویسنده = کوهستانی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. سنگ شناسی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی زاجکان (زیرپهنه طارم- هشتجین، باختر قزوین)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 79-100

10.22108/ijp.2020.118649.1147

امیر عباس سید قراعینی؛ میر علی اصغر مختاری؛ حسین کوهستانی