نویسنده = مجرد، منیر
تعداد مقالات: 1
1. گرانیتهای تیپ S منطقه گرمی‌چای(شمالغرب ایران): شیمی سنگ کل،جایگاه زمین ساختی و ساز و کار تشکیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

10.22108/ijp.2019.118558.1146

امیر محامد؛ محسن مؤید؛ منیر مجرد