دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1389 
2. معرفی فیبرولیت‌های منطقه قروه و شرایط تشکیل آنها

صفحه 1-10

هادی عمرانی؛ محسن مؤید؛ احمد جهانگیری؛ محسن مؤذن


7. پتروژنز تودة گرانیتوئیدی جنوب شازند (جنوب‌غرب اراک)

صفحه 87-102

زهرا طهماسبی؛ محمود خلیلی؛ احمد احمدی خلجی؛ محمد علی مکی‌زاده


8. ژئوشیمی و پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی عروسان کبودان (شمال شرق انارک)

صفحه 103-120

جمشید احمدیان؛ نوشین بهادران؛ قدرت ترابی؛ مامورو موراتا