نویسنده = منیر مجرد
شیمی سنگ کل متاپلیت‌های شاهین‌دژ، زادگاه رسوبی و پاراژنزهای کانیایی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 73-88

منیر مجرد؛ محسن مؤذن؛ محسن مؤید