نویسنده = سید غفور علوی
زمین‌شیمی و محیط جایگیری توده‌های نفوذی کانسار مولیبدن- مس شله‌بران (شمال‌شرق اهر- آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22108/ijp.2024.140542.1320

سید غفور علوی؛ منصور کاظمی راد؛ محسن مؤید؛ قادر حسین زاده


بررسی تودة آذرین درونی مرتبط با اسکارن گودال (شمال اهر) و مقایسة آن با دیگر گرانیتوییدهای اسکارنی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 111-134

10.22108/ijp.2021.124497.1197

بهاالدین نخجوانی؛ علی اصغر کلاگری؛ سید غفور علوی؛ کمال سیاه چشم