نویسنده = سید حسام الدین معین زاده
ژئوشیمی و پتروژنز دایک‌های لامپروفیری پالئوزوئیک زیرین تا میانی روستای حور، شمال‌شرق کرمان

دوره 5، شماره 20، دی 1393، صفحه 147-162

داود رئیسی؛ سید حسام‌الدین معین‌زاده میرحسینی


بررسی روند تکامل و خروج جریان‌های بازالتی گندم بریان، شمال شهداد، کرمان

دوره 4، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 81-98

داود رئیسی؛ سید حسام‌الدین معین‌زاده میرحسینی؛ احمد عباس‌نژاد؛ سارا درگاهی