زمین‏‌شیمی و جایگاه زمین‏‌ساختی گرانیتویید نوع A2 در پهنة سنندج- سیرجان: شیروانه، شمال‌خاوری سنقر (استان کرمانشاه)
زمین‏‌شیمی و جایگاه زمین‏‌ساختی گرانیتویید نوع A2 در پهنة سنندج- سیرجان: شیروانه، شمال‌خاوری سنقر (استان کرمانشاه)

اشرف ترکیان؛ علی نیک نظر

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22108/ijp.2020.123999.1191

چکیده
  گرانیتویید باختر شیروانه در شمال‌خاوری شهرستان سنقر و در پهنة سنندج- سیرجان جای دارد. بخش بزرگی از این توده از گرانیت و آلکالی‌فلدسپارگرانیت ساخته شده است؛ اما فراوانی سنگ‏‌های کوارتزمونزونیتی و ...  بیشتر