کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: شیمی کانی، مرزرود، نبی جان ، البرز &ndash
.شیمی کانی ها و دما –فشارسنجی توده های نفوذی مرزرود- نبی جان (جنوب غرب کلیبر- شمال غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22108/ijp.2023.138455.1306

صدیقه صدری؛ نصیر عامل؛ محسن مؤید