کلیدواژه‌ها = پالئوتتیس
دما-فشارسنجی و تفسیر جایگاه تکتونیکی سنگ‌های رخساره شیست آبی، مجموعه دگرگونی اسالم (شمال‌غرب رشت)

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 139-154

عباس آسیابانهای رضایی؛ محسن نصرآبادی؛ محمد سعادت