سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی گرهک‌های تورمالین در لکوگرانیت آدربا (شمال‌خاوری گلپایگان، پهنه سنندج-سیرجان)
1. سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی گرهک‌های تورمالین در لکوگرانیت آدربا (شمال‌خاوری گلپایگان، پهنه سنندج-سیرجان)

اکرم السادات میرلوحی؛ محمود خلیلی

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1395، ، صفحه 191-205

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2016.21029

چکیده
  لکوگرانیت آدربا، بخشی از همتافت دگرگونی گلپایگان (پهنه سنندج-سیرجان)، میزبان گرهک‌های تورمالین عدسی‌شکل است. این توده میزبان گرهک‌های کوچک (نوع 1) با بزرگی 2 در 4 سانتیمتر و گرهک‌های بزرگ (نوع 2) با بزرگی ...  بیشتر