موضوعات = پتروژنز
پتروژنز و جایگاه تکتونیکی مجموعه آذرین نفوذی بکتر (جنوب سنقر، غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22108/ijp.2024.137533.1298

جمال مشمایی؛ شهریار محمودی؛ میر علی اصغر مختاری


سنگ‌زایی سنگهای نیمهژرف نئوژن کامو، شمال اصفهان

دوره 14، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 101-120

10.22108/ijp.2024.140871.1325

شهرزاد شرافت؛ مهناز خدامی


سنگ‌نگاری و سنگ‏‌زایی دایک‏‌‏‌های اسپسارتیتی منطقة منور (استان آذربایجان شرقی)

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 27-52

10.22108/ijp.2022.130449.1252

محسن مؤید؛ مهدی قادری؛ زهرا قره چاهی؛ جمشید احمدیان


سن‏‌سنجی U-Pb زیرکن، زمین‏‌شیمی و زمین‏‌شناسی گرانیتوییدهای نیمه‌ژرف شترسنگ، جنوب قوچان (شمال‌خاوری ایران)

دوره 13، شماره 3، آبان 1401، صفحه 105-130

10.22108/ijp.2022.132228.1263

رضا ارجمندزاده؛ علیرضا الماسی؛ قاسم نباتیان؛ چیولی لی؛ سارا نوریان؛ تیمور جعفری


ماگماتیسم شمال‌باختری تاکستان: محصول ریزش کالدرایی نامتقارن

دوره 13، شماره 2، تیر 1401، صفحه 65-90

10.22108/ijp.2022.130237.1249

بتول نعمتی؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ عباس آسیابانها


ژئوشیمی و سن سنجی توده نفوذی زرین شمال شرق اردکان، ایران مرکزی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-30

10.22108/ijp.2022.130084.1246

نسیم عسکری؛ رضا زارعی سهامیه؛ جعفر عمرانی؛ محمدهاشم امامی؛ پاتریزیا فیاناکا؛ کارملا واکارو؛ کولومبو تسیناری


ویژگی‌های زمین‏‌شناسی و زایشی آگات‏‌های منطقة فردوس (خراسان جنوبی)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 41-62

10.22108/ijp.2020.123295.1182

حسام خاکزاد؛ محمد رهگشای؛ جواد مهدی پور قاضی


ژئوشیمی، پتروژنز و جایگاه زمین ساختی سنگ های آتشفشانی شمال قزوین (پهنه البرز باختری)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 171-188

10.22108/ijp.2018.108750.1066

ایمان منصف؛ فرزانه خادمیان؛ محمد رهگشای؛ علیرضا جعفری راد