برای مشاهده مقالات مرتبط با هر شماره، روی شماره مورد نظر کلیک کنید.

دوره 13 (1401)

شماره 4

شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره چهارم، پیاپی 50، زمستان 1401

شماره 3

شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 51، پاییز 1401

شماره 2

شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی 50، تابستان1401

شماره 1

شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 49 ، بهار 1401