پتروژنز گنبدهای آداکیتی کم‌سیلیس سهل (جنوب شاهرود، جنوب‌خاوری استان سمنان)
1. پتروژنز گنبدهای آداکیتی کم‌سیلیس سهل (جنوب شاهرود، جنوب‌خاوری استان سمنان)

فضیلت یوسفی؛ محمود صادقیان؛ سیده زهرا ساداتی جمالی؛ بتول منصوری‌مقدم؛ حبیب‌اله قاسمی

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1395، ، صفحه 95-108

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2016.21232

چکیده
  منطقه سهل در جنوب شاهرود، بخشی از شمال پهنه ساختاری ایران‎مرکزی است که در آن توالی ستبری از سنگ‎های آتشفشانی و آتشفشانی-رسوبی، به سن پالئوسن تا ائوسن‎ میانی، رخنمون دارند. در درون این توالی،سنگ‎های ...  بیشتر