زمان‌سنجی رشد پورفیروبلاست‌ها و ارتباط آن با گامه‌های دگرریختی‌ در سنگ‌های دگرگون منطقه همدان
1. زمان‌سنجی رشد پورفیروبلاست‌ها و ارتباط آن با گامه‌های دگرریختی‌ در سنگ‌های دگرگون منطقه همدان

لیلی ایزدی‌کیان؛ محمد محجل کفشدوز؛ سید احمد علوی؛ علی اصغر سپاهی ‌گرو؛ سید جعفر حسینی‌دوست

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  مطالعه ساختاری در شیست‌های ژوراسیک منطقه همدان، شواهد دست کم چهار گامه دگرریختی را نشان می‌دهد که با رخدادهای دگرگونی ناحیه‌ای و مجاورتی همراه بوده است. پورفیروبلاست‌های متعددی در این سنگ‌های دگرگونی ...  بیشتر