تعیین سن، منشأ و جایگاه تکتونیکی توده‌های نفوذی جنوب سبزوار
1. تعیین سن، منشأ و جایگاه تکتونیکی توده‌های نفوذی جنوب سبزوار

ملیحه قورچی روکی؛ محمد حسن کریم‌پور؛ خسرو ابراهیمی نصرآبادی

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 1-20

چکیده
  کمان ماگمایی شمال‌شرقی ایران در جنوب سبزوار (استان خراسان رضوی) بررسی شده است. شواهد ژئوشیمایی بیانگر ماگماتیسم مرتبط با قوس‌های آتشفشانی و پهنه فرورانش در این منطقه است. ترکیب توده‌ها از گرانیت تا ...  بیشتر