پتروگرافی و پتروژنز اسکارن‌های هشت‌کوه خضرآباد یزد
1. پتروگرافی و پتروژنز اسکارن‌های هشت‌کوه خضرآباد یزد

حسین مهدی‌زاده شهری؛ جواد قانعی اردکانی؛ علی درویش‌زاده؛ محمدعلی مکی‌زاده

دوره 5، شماره 17 ، بهار 1393، ، صفحه 69-82

چکیده
  توده‌ نفوذی گرانیتوئیدی خضرآباد در شمال‌غرب استان یزد و در کمان ماگمایی ارومیه-دختر واقع شده‌است. نفوذ این توده در سنگ ‌میزبان آهکی‌کرتاسه (سازند تفت) باعث اسکارن‌سازی در هشت‌کوه با مجموعه کانیایی ...  بیشتر
بررسی تحولات ماگمایی و پتروژنز توده‌های گرانیتوئید یزد
2. بررسی تحولات ماگمایی و پتروژنز توده‌های گرانیتوئید یزد

جواد قانعی اردکانی؛ حسین مهدی‌زاده شهری؛ علی درویش‌زاده؛ محمدعلی مکی‌زاده

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 87-104

چکیده
  توده‌های گرانیتوئیدی منطقه یزد به سن الیگو-‌میوسن دربخش مرکزی کمربند آتشفشانی ارومیه-دختر واقع‌ شده ‌است. این توده‌ها درسنگ‌های آهکی کرتاسه سازند تفت و سنگ‌های آتشفشانی-رسوبی ائوسن نفوذ کرده و عموماً ...  بیشتر