راهنمای نویسندگان

 هنگام ارسال مقاله لازم است  فایل های زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

 الف -  فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

ب -  فایل واگذاری حق انتشار مقاله:  فایل واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

ج -  فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

2-  فرم تعهد نویسندگان  را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

 

راهنمای نویسندگان مقالات نشریه پترولوژی

 

نشریه  پتـرولوژی با عنوان انگلیسی Petrological Journal از سال 1389 به‌صورت فصلنامه توسط انتشارات دانشگاه اصفهان منتشر می‌شود. این نشریه مقاله‌های اصیل در زمینه‌های گوناگون پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگون و علوم مرتبط را به زبان فارسی و همراه یک چکیده انگلیسی مبسوط چاپ می‌نماید.

ارسال مقاله به نشریه پترولوژی از طریق سامانه الکترونیکی نشریه به آدرس https://www.ijp.ui.ac.ir انجام می‌شود.

 

مشخصات کلی:

1- فایل مقاله با نرم‌افزار Microsoft Office Word تهیه شود. در نوشتن متن مقاله از فونت فارسیِ B Nazanin (اندازة 12) و فونت انگلیسیِ Times New Roman (اندازة 11) و به‌صورت Regular استفاده شود.

2- فایل مقاله حداکثر در 25 صفحه و با حداکثر 10،000 واژه تنظیم شود.

3- فایل مقاله ارسالی باید شامل موارد زیر باشد:

الف: عنوان مقاله؛ عنوان مقاله باید مختصر و دارای اطلاعات مفید و آموزنده باشد. این بخش نباید حاوی بیش از 30 واژه باشد.

ب: نام و نام خانوادگی کامل نویسنده/نویسندگان و وابستگی سازمانی، رایانامه (دانشگاهی)؛ و در صورت دسترسی، نشانی ORCID هر نویسنده نیز آورده شود. نشانی ORCID نویسنده مسئول الزامی است. نام نویسنده مسئول (Corresponding Author) با نماد ستاره (*) مشخص شود.

پ: چکیده مقاله؛ که شمار واژه‌های آن باید 200 تا 300 واژه باشد.

چکیده مقاله باید مختصر، گویا و واقعی باشد و حاوی اهداف اصلی، داده‌های تحقیق و مهم‌ترین نتایج به‌دست آمده باشد.

ت: واژه‌های کلیدی؛ که باید شامل 4 تا 7 واژه یا عبارت باشد.

ث: مقدمه؛ شامل بیان زمینه و مفهوم موضوع مورد پژوهش، ارائه دیدگاه کلی و طرح پرسش‌ها یا فرضیه‌های تحقیق و همچنین ارائه اهداف باشد.

ج: زمین‌شناسی منطقه؛ این بخش شامل نتایج بررسی‌های صحرایی و روابط واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه است.

چ: روش‌های انجام پژوهش؛ در این بخش جزئیات چگونگی انجام مطالعات صحرایی، پتروگرافی، نمونه‌برداری، آماده‌سازی نمونه‌ها و روش انجام تجزیه‌های شیمیایی سنگ‌ها و کانی‌ها بیان می‌شود.

ح: سنگ‌نگاری؛ ویژگی‌های پتروگرافی سنگ‌های مورد مطالعه در نمونه دستی و زیر میکروسکوپ (مانند ساخت‌ها، بافت‌ها، نام کانی‌ها، محصولات دگرسانی، و نام سنگ) در این قسمت بیان می‌شود.

برای ارائه خلاصه نام کانی‌ها در تصاویر میکروسکوپی و جدول‌ها از منبع زیر استفاده شود:

Whitney, D.L., and Evans, B.W. (2010) Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1), 185-187.

خ: شیمی‌کانی‌ها؛ در این بخش داده‌های شیمی کانی‌ها و همچنین مقدار اعضای پایانی آن‌ها آورده می‌شود.

د: زمین‌شیمی سنگ‌کل؛ داده‌های نتایج تجزیه شیمیایی سنگ‌ها از نظر عناصر اصلی و کمیاب در این قسمت ارائه می‌شود.

ذ: بحث؛ در این بخش داده‌های حاصل از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی مورد بحث و تفسیر قرار می‌گیرد. این بخش ممکن است دارای قسمت‌های مختلفی مانند "پتروژنز"، "ایجاد و تکامل ماگما"، "ژئوترموبارومتری"، "محیط تکتونیکی" و ... باشد.

ر: نتیجه گیری؛ مهم‌ترین نتایج حاصل از انجام پژوهش در این قسمت بیان می‌شود.

* ضمنا عنوان  شکلها، جداول و نمودارها به 2 زبان فارسی و انگلیسی نوشته شوند.

ز: سپاس‌گزاری؛

در این قسمت از افرادی که کمک‌های فکری، فنی و تجهیزاتی ارائه کرده‌اند و یا موادی را تامین نموده‌اند تشکر می‌شود.

ژ: منابع؛ تعداد منابع آورده شده در مقاله نباید از 45 منبع بیشتر باشد.

برای بیان منابع فارسی، باید عنوان انگلیسی آن‌ها  به همراه تاریخ میلادی آورده شود.

همه منابع بیان شده در متن مقاله، شکل‌ها و جدول‌ها باید در لیست منابع که در انتهای مقاله آورده می‌شود، وجود داشته باشند (و برعکس).

همه منابع موجود در لیست انتهایی مقاله، باید به ترتیب حروف الفبا آورده شده و دارای ساختار زیر باشند:

 

شیوه استناد و ارجاع در متن مقاله:

اگر منبعی در آغاز جمله، وسط یا پایان جمله آورده شود، همانند مثال‌های زیر به آن ارجاع داده شود:

 • در آغاز جمله:
 • باقری (Bagheri, 2007) نشان داد ترکیب سنگ‌ها ...
 • رجب‌زاده و همکاران (Rajabzadeh et al., 2012) نشان دادند کانی‌زایی ...
 • پشیر و ترو (Passchier and Trouw, 2005) با بررسی میکروسکوپی کانی‌ها ...
 • وسط جمله:
 • به پیشنهاد پشیر و ترو (Passchier and Trouw, 2005)، بررسی میکروسکوپی کانی‌ها ...
 • به باور رجب‌زاده و همکاران (Rajabzadeh et al., 2012)، مطالعه‌ کانه‌زایی نشان‌دهندة ...
 • بررسی‌های میکروسکوپی (Passchier and Trouw, 2005) نشان می‌دهند ....
 • مطالعات پیشین (Rajabzadeh et al., 2012) نشان می‌دهند ...
 • پایان جمله:
 • پیدایش این بافت پیامد انجماد مذاب در شرایط ساب‌سولیدوس بوده است (Passchier and Trouw, 2005).
 • اگر به چندین منبع اشاره شود، منابع باید به ‌ترتیب از قدیم به جدید آورده شوند:
 • پژوهشگران (Passchier and Trouw, 2005; Bagheri, 2007; Rajabzadeh et al., 2012a, 2012b) نشان داده‌اند این رخداد پیامد ...

 

شیوة نگارش منابع پایانی:

*شیوه نگارش منابع پایانی مقالات در نشریه پترولوژی شبیه مجله American Mineralogist است.

http://www.minsocam.org/MSA/AmMin/Auth_Info/references.html

 

شیوة استناد به مقاله (Paper)

Khedr, M.Z., El-Awady, A., Arai, S., Hauzenberger, C., Tamura, A., Stern, R.J., and Morishita, T. (2020) Petrogenesis of the ~740 Korab Kansi mafic-ultramafic intrusion, South Eastern Desert of Egypt: evidence of Ti-rich ferropicritic magmatism. Gondwana Research, 82, 48-72.

 

Samadi, R., Torabi, G., Dantas, E.L., Morishita, T., and Kawabata, H. (2022) Ordovician crustal thickening and syn-collisional magmatism of Iran: Gondwanan basement from northwest to northeast of Yazd Block (Central Iran). International Geology Review, 64 (15), 2151-2165.

 

 

شیوة استناد به کتاب (Book)

Passchier, C.W., and Trouw, R.A.J. (2005) Microtectonics, 366 p. Springer, Berlin.

 

Torabi, G. (2013) Central Iran ophiolites, 443 p. Jahad-e-Daneshgahi Publication, Isfahan (in Persian).

 

 

شیوة استناد به یک فصل یک از کتاب (An chapter in an edited book)

Hofman, A.W. (2005) Sampling mantle heterogeneity through oceanic basalts: isotopes and trace elements. In R.W. Carlson, Ed., The mantle and core, p. 61-101. Elsevier, Amsterdam.

 

Sun, S.S., and McDonough, W.F. (1989) Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle compositions and processes. In A.D. Saunders and M.J. Norry, Eds., Magmatism in the Ocean Basins, 42, p. 313-345. Geological Society of London Special Publications, London.

 

شیوة استناد به پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد و رسالة دکتری

Bagheri, S. (2007) The exotic Paleo-tethys terrane in Central Iran: new geological data from Anarak, Jandaq and Posht-e-Badam areas, 208 p. Ph.D. thesis, University of Leusanne, Leusanne, Switzerland.

 

 Torkain, A. (1995) Study of the Alvand pegmatites (Hamedan) based on petrographical and petrological characteristics, 172 p. M.Sc. Thesis, Tehran University, Tehran, Iran (In Persian).

 

شیوة استناد به همایش‌

Nosouhian, N., Torabi, G., and Arai, S. (2014) Chromian spinels in the Bayazeh serpentinites (Central Iran); implications for their petrogenesis and metamorphism. Goldschmidt 2014 Conference, California.

 

شیوة استناد به گزارش‌های علمی

Aistov, L., Melnikov, B., Krivyakin, B., and Morozov, L. (1984) Geology of the Khur area (Central Iran), V/O Technoexport, Report TE/No. 20, 132 p. Geological Survey of Iran, Tehran.

 

Lammerer, B., Langheinrch, G., and Danai, M. (1983) The tectonic evolution of Binaloud mountains, Geodynamic project (Geotraverse) in Iran, Report no. 51, 519 p. Geological Survey of Iran, Tehran.

 

 

س: جدول‌ها؛

جدول‌های داده‌های ژئوشیمایی کانی‌ها باید دارای فرمول ساختاری و مقدار درصد اعضای پایانی باشند.

در جدول‌های داده‌های ژئوشیمایی سنگ‌ها نیز ابتدا مقدار عناصر اصلی به‌صورت درصد وزنی (wt%) و سپس مقدار عناصر کمیاب به‌صورت ppm آورده شوند.

 

ش: شکل‌ها؛

همه نقشه‌ها، تصاویر صحرایی، نیم‌رخ‌ها و عکس‌های میکروسکوپی باید دارای مشخصاتی مانند مقیاس خطی، جهت و مختصات جغرافیایی باشند.

همه شکل‌ها باید به فرمت tiff یا jpeg  و با کیفیت بالا باشند.

 

**************************************************

راهنمای نگارش چکیده انگلیسی مبسوط (English extended abstract)

در هنگام ارسال مقاله، چکیده کوتاه انگلیسی لازم نیست و فقط چکیده مبسوط انگلیسی مقاله‌ که دربرگیرندة همة مباحث مقاله باشد، ارسال شود. توصیه می‌شود چکیده مبسوط انگلیسی ابتدای مقاله آورده شود.

چکیده مبسوط انگلیسی می‌تواند از 800 تا 1000 واژه داشته باشد (بدون درنظرگرفتن عنوان، نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها و منابع).

چکیده مبسوط می‌تواند دارای یک شکل (به‌صورت چکیدة گرافیکی) و حداکثر یک جدول (به‌صورت خلاصه داده‌ها) باشد.

در مورد منابع بکار رفته در متن چکیده مبسوط، با توجه به اینکه در منابع پایانی مقاله آورده می شوند، نیازی به آوردن آن‌ها در پایان چکیده مبسوط وجود ندارد.

در مقاله‌های فارسی، ساختار چکیدة مبسوط انگلیسی می‌تواند دارای بخش‌های زیر باشد (البته طبیعتاً بسته به موضوع و محتوای مقاله، بخش‌های مختلف چکیده مبسوط ممکن است تغییر کند):

 

Parts of the English extended abstract for Farsi (Persian) manuscripts:

- Title;

- The initials and surnames of the authors, their affiliations, e-mails and ORCID codes;

The corresponding author should be marked with an asterisk (*).

- Introduction;

- Regional Geology;

- Analytical methods;

- Petrography, Minerals and Whole rocks chemistry;

- Discussion (e.g., Petrogenesis and Geotectonic setting and …);

- Acknowledgements;

- Keywords.