مدیر مسئول


دکتر سید محسن طباطبائی منش دانشیارگروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زمین شناسی (کانی)

سردبیر


دکتر قدرت ترابی استاد گروه زمین شناسی ، پترولوژی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زمین شناسی و پترولوژی

کارشناس نشریه


دکتر منصوره قضاوی دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی درسی

  • mansoreh.ghazaviyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ناصر ارزانی استادگروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، اصفهان، ایران

زمین شناسی ، پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر قدرت ترابی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زمین شناسی ، پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر صدرالدین امینی استاد، گروه زمین شنا سی، دانشگاه خوارزمی، تهران ،ایران

پترولوژی و ژئوشیمی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود خلیلی استادگروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زمین شناسی ، پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی درویش‌زاده استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رهگشای استاد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

زمین شناسی و پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اصغر سپاهی گرو استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

زمین شناسی، پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن مؤذن استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

زمین شناسی ، پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید احمد مظاهری استاد گروه زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

زمین شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین مهدی‌زاده شهری استاد گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود، ایران

زمین شناسی ، پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحسن طباطبایی منش استاد، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زمین شناسی (کانی)