مدیر مسئول


دکتر سید محسن طباطبائی منش دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

پترولوژی

سردبیر


دکتر قدرت ترابی استاد زمین شناسی ، پترولوژی دانشگاه اصفهان

استاد زمین شناسی ، پترولوژی دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر ناصر ارزانی استاد زمین شناسی ، دانشگاه اصفهاندانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

زمین شناسی ، پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر صدرالدین امینی استاد ژئوشیمی دانشگاه خوارزمی

ژئوشیمی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود خلیلی استاد زمین شناسی ، پترولوژی دانشگاه اصفهان

زمین شناسی ، پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی درویش‌زاده استاد زمین شناسی ( پترولوژی) دانشگاه تهران

زمین شناسی ( پترولوژی)

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رهگشای استاد دانشکده علوم زمین ، زمین شناسی معدنی و آب، دانشگاه شهید بهشتی

زمین شناسی معدنی و آب

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اصغر سپاهی گرو استاد زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا

زمین شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن مؤذن استاد زمین شناسی دانشگاه تبریز

زمین شناسی ، پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید احمد مظاهری استاد زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

زمین شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین مهدی‌زاده شهری استاد زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

زمین شناسی ، پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکترسیدمحسن طباطبایی منش دانشیار زمین شناسی دانشگاه اصفهان

زمین شناسی (کانی)

اعضای هیات تحریریه


دکتر قدرت ترابی استاد زمین شناسی دانشگاه اصفهان

زمین شناسی ، پترولوژی

کارشناس نشریه


دکتر منصوره قضاوی دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی درسی

  • mansoreh.ghazaviyahoo.com