اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محسن طباطبائی منش

پترولوژی دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/~tabataba
tabatabasci.ui.ac.ir

سردبیر

دکتر قدرت ترابی

استاد زمین شناسی ، پترولوژی دانشگاه اصفهان استاد زمین شناسی ، پترولوژی دانشگاه اصفهان

sci.ui.ac.ir/~torabighodra
torabighodratsci.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

دکتر منصوره قضاوی

برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

mansoreh.ghazaviyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر ارزانی

زمین شناسی ، پترولوژی استاد زمین شناسی ، دانشگاه اصفهاندانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/nasserarzani
petrologyres.ui.ac.ir

دکتر صدرالدین امینی

ژئوشیمی استاد ژئوشیمی دانشگاه خوارزمی

es.khu.ac.ir/~amini
aminitmu.ac.ir

دکتر محمود خلیلی

زمین شناسی ، پترولوژی استاد زمین شناسی ، پترولوژی دانشگاه اصفهان

m.khalilisci.ui.ac.ir

دکتر علی درویش‌زاده

زمین شناسی ( پترولوژی) استاد زمین شناسی ( پترولوژی) دانشگاه تهران

am_darvishzadehyahoo.com

دکتر محمد رهگشای

زمین شناسی معدنی و آب استاد دانشکده علوم زمین ، زمین شناسی معدنی و آب، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375534
m-rahgoshaysbu.ac.ir

دکتر علی اصغر سپاهی گرو

زمین شناسی استاد زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا

profs.basu.ac.ir/sepahigero
sepahibasu.ac.ir

دکتر محسن مؤذن

زمین شناسی ، پترولوژی استاد زمین شناسی دانشگاه تبریز

natural.tabrizu.ac.ir/fa/page/2851
moazzentabrizu.ac.ir

دکتر سید احمد مظاهری

زمین شناسی استاد زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

www.civilica.com/Person-4296.html
mazaheriferdowsi.um.ac.ir

دکتر حسین مهدی‌زاده شهری

زمین شناسی ، پترولوژی استاد زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

www.shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=s028
h_mehdizadehsh29yahoo.com

دکترسیدمحسن طباطبایی منش

زمین شناسی (کانی) دانشیار زمین شناسی دانشگاه اصفهان

sci.ui.ac.ir/~tabataba
tabatabasci.ui.ac.ir
03137934164
0000-0001-6523-489

دکتر قدرت ترابی

زمین شناسی ، پترولوژی استاد زمین شناسی دانشگاه اصفهان

sci.ui.ac.ir/~torabighodra
torabighodratsci.ui.ac.ir
03137934164
0000-0002-4952-2614