اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محسن طباطبائی منش

پترولوژی، کانی شناسی دانشیارگروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/~tabataba
tabatabasci.ui.ac.ir
0000-0003-4050-5073

سردبیر

دکتر قدرت ترابی

زمین شناسی و پترولوژی استاد گروه زمین شناسی ، پترولوژی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/torabighodrat#tabcontrol_11
torabighodratsci.ui.ac.ir
0000-0002-4952-2614

کارشناس نشریه

دکتر منصوره قضاوی

برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

mansoreh.ghazaviyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر محمود خلیلی

زمین شناسی ، پترولوژی استادگروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.petrology.ir/node/145
m.khalilisci.ui.ac.ir
0000-0001-8501-023X

ویراستار ادبی

دکتر نرگس شیردشت زاده

پترولوژی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/nshirdasht
nshirdashtmodares.ac.ir
0000-0002-2379-9797

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Professor Dr. Tomoaki Morishita

School of Geosciences and Civil Engineering
College of Science and Engineering
Kanazawa University
Kakuma, Kanazawa 920-1192, Japan

kanazawa-u.academia.edu/TomoakiMorishita
moriptastaff.kanazawa-u.ac.jp
0000-0002-8724-6868

Professor Dr. Mohssen Moazzen

Geology, Petrology School of Arts and Sciences,
University of Central Asia,
Khorog, 736000, Tajikistan

staging.ucentralasia.org/faculty-and-staff/dr-mohssen-moazzen ir.linkedin.com/in/mohssen-moazzen-21398823
mohssen.moazzenucentralasia.org
0000-0003-2799-6920

Dr. Biswajit Ghosh

Petrology, Geology Associate Professor
Dept. of Geology, University of Calcutta
35 Ballygunge Circular Road
Kolkata 700 019, INDIA

research.caluniv.ac.in/researcher/biswajit-ghosh
bghoshgeolcaluniv.ac.in
+91-9903229794
0000-0003-1360-8202

h-index: 17  

Professor. Dr. Jürgen Koepke

Geology, Petrology Professor Institute for Mineralogy Leibniz University Hannover Hannover Germany

www.aau.at/en/isys/ics/team/koepke-julius/
koepkemineralogie.uni-hannover.de
+49-511-7623045
0000-0001-9087-4913

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه

دکتر قدرت ترابی

زمین شناسی ، پترولوژی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/torabighodrat#tabcontrol_11
torabighodratsci.ui.ac.ir
03137934164
0000-0002-4952-2614

دکتر سیدمحسن طباطبایی منش

پترولوژی و کانی شناسی استاد، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sciold.ui.ac.ir/~tabataba/
tabatabasci.ui.ac.ir
03137934164
0000-0001-6523-489

دکتر ناصر ارزانی

زمین شناسی ، پترولوژی استادگروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، اصفهان، ایران

academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/nasserarzani
petrologyres.ui.ac.ir
0000-0002-0667-8627

دکتر صدرالدین امینی

پترولوژی و ژئوشیمی استاد، گروه زمین شنا سی، دانشگاه خوارزمی، تهران ،ایران

es.khu.ac.ir/~amini
sadraminisaba.tmu.ac.ir

دکتر محمود خلیلی

زمین شناسی ، پترولوژی استادگروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.petrology.ir/node/145
m.khalilisci.ui.ac.ir
0000-0001-8501-023X

دکتر علی درویش‌زاده

پترولوژی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.ias.ac.ir/index.php/electronic-services/2015-09-16-15-02-40/members/fellows/2-uncategorised/2173-prof-darvishzadeh
am_darvishzadehyahoo.com
0000-0002-1027-5660

دکتر محمد رهگشای

زمین شناسی و پترولوژی استاد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.petrology.ir/node/343
m-rahgoshaysbu.ac.ir
0000-0001-5204-5743

دکتر علی اصغر سپاهی گرو

زمین شناسی، پترولوژی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

research.basu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=465
sepahibasu.ac.ir
0000-0002-3075-8416

دکتر سید احمد مظاهری

زمین شناسی استاد گروه زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mazaheri.profcms.um.ac.ir/index.php/component/profactivity/?task=personalData
mazaheriferdowsi.um.ac.ir
0000-0003-0252-5145

دکتر حسین مهدی‌زاده شهری

زمین شناسی ، پترولوژی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود، ایران

www.shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=s028
h_mehdizadehsh29yahoo.com
0000-0001-5675-0837

دبیر تخصصی

دکتر نرگس شیردشت زاده

پترولوژی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/nshirdasht
nshirdashtmodares.ac.ir
0000-0002-2379-9797