مدیر مسئول


دکتر سید محسن طباطبائی منش دانشیارگروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

پترولوژی، کانی شناسی

سردبیر


دکتر قدرت ترابی استاد گروه زمین شناسی ، پترولوژی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زمین شناسی و پترولوژی

کارشناس نشریه


دکتر منصوره قضاوی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

برنامه ریزی درسی

  • mansoreh.ghazaviyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Prof. Dr. Mohamed Zaki Khedr Prof. Dr. Mohamed Zaki Khedr
Professor of Geochemistry, Mineralogy and Mantle Petrology
Kafrelsheikh University,

Geochemistry, Mineralogy and Mantle Petrology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Professor Dr. Tomoaki Morishita School of Geosciences and Civil Engineering
College of Science and Engineering
Kanazawa University
Kakuma, Kanazawa 920-1192, Japan

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Professor Dr. Mohssen Moazzen School of Arts and Sciences,
University of Central Asia,
Khorog, 736000, Tajikistan

Geology, Petrology

اعضای هیات تحریریه


دکتر قدرت ترابی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زمین شناسی ، پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحسن طباطبایی منش استاد، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

پترولوژی و کانی شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ناصر ارزانی استادگروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، اصفهان، ایران

زمین شناسی ، پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر صدرالدین امینی استاد، گروه زمین شنا سی، دانشگاه خوارزمی، تهران ،ایران

پترولوژی و ژئوشیمی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود خلیلی استادگروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زمین شناسی ، پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی درویش‌زاده استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رهگشای استاد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زمین شناسی و پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اصغر سپاهی گرو استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

زمین شناسی، پترولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید احمد مظاهری استاد گروه زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

زمین شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین مهدی‌زاده شهری استاد گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود، ایران

زمین شناسی ، پترولوژی