اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محسن طباطبائی منش

پترولوژی، کانی شناسی دانشیارگروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/~tabataba
tabatabasci.ui.ac.ir
0000-0003-4050-5073

سردبیر

دکتر قدرت ترابی

زمین شناسی و پترولوژی استاد گروه زمین شناسی ، پترولوژی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/torabighodrat#tabcontrol_11
torabighodratsci.ui.ac.ir
0000-0002-4952-2614

کارشناس نشریه

دکتر منصوره قضاوی

برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

mansoreh.ghazaviyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Professor Dr. Tomoaki Morishita

School of Geosciences and Civil Engineering
College of Science and Engineering
Kanazawa University
Kakuma, Kanazawa 920-1192, Japan

kanazawa-u.academia.edu/TomoakiMorishita
moriptastaff.kanazawa-u.ac.jp
0000-0002-8724-6868

Professor Dr. Mohssen Moazzen

Geology, Petrology School of Arts and Sciences,
University of Central Asia,
Khorog, 736000, Tajikistan

staging.ucentralasia.org/faculty-and-staff/dr-mohssen-moazzen ir.linkedin.com/in/mohssen-moazzen-21398823
mohssen.moazzenucentralasia.org
0000-0003-2799-6920

اعضای هیات تحریریه

دکتر قدرت ترابی

زمین شناسی ، پترولوژی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/torabighodrat#tabcontrol_11
torabighodratsci.ui.ac.ir
03137934164
0000-0002-4952-2614

دکتر سیدمحسن طباطبایی منش

پترولوژی و کانی شناسی استاد، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sciold.ui.ac.ir/~tabataba/
tabatabasci.ui.ac.ir
03137934164
0000-0001-6523-489

دکتر ناصر ارزانی

زمین شناسی ، پترولوژی استادگروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، اصفهان، ایران

academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/nasserarzani
petrologyres.ui.ac.ir
0000-0002-0667-8627

دکتر صدرالدین امینی

پترولوژی و ژئوشیمی استاد، گروه زمین شنا سی، دانشگاه خوارزمی، تهران ،ایران

es.khu.ac.ir/~amini
sadraminisaba.tmu.ac.ir

دکتر محمود خلیلی

زمین شناسی ، پترولوژی استادگروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.petrology.ir/node/145
m.khalilisci.ui.ac.ir
0000-0001-8501-023X

دکتر علی درویش‌زاده

پترولوژی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.ias.ac.ir/index.php/electronic-services/2015-09-16-15-02-40/members/fellows/2-uncategorised/2173-prof-darvishzadeh
am_darvishzadehyahoo.com
0000-0002-1027-5660

دکتر محمد رهگشای

زمین شناسی و پترولوژی استاد، زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.petrology.ir/node/343
m-rahgoshaysbu.ac.ir
0000-0001-5204-5743

دکتر علی اصغر سپاهی گرو

زمین شناسی، پترولوژی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

research.basu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=465
sepahibasu.ac.ir
0000-0002-3075-8416

دکتر سید احمد مظاهری

زمین شناسی استاد گروه زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mazaheri.profcms.um.ac.ir/index.php/component/profactivity/?task=personalData
mazaheriferdowsi.um.ac.ir
0000-0003-0252-5145

دکتر حسین مهدی‌زاده شهری

زمین شناسی ، پترولوژی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود، ایران

www.shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=s028
h_mehdizadehsh29yahoo.com
0000-0001-5675-0837