Metamorphic evolutions of high-pressure low-temperature units from ophiolitic mélange of North Soghan (NE Hajiabad, Hormozgan)

Document Type : Original Article

Authors

1 Postgraduate student of petrology, Department of Geology, Faculty of Science, Imam Khomeini International University, Qazvin

2 Department of Geology, Faculty of Science, Imam Khomeini International University

3 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Imam Khomeini International University, Qazvin

4 Laboratory Expert, Iran Mineral Processing Research Center, Karaj

Abstract

The Seghin metamorphic complex of ophiolitic mélange from the north Soghan, composed of metamorphic suites varying in protolith and metamorphic grade. The rock units of this complex have been metamorphosed under PT conditions of pumpellyite- actinolite, greenschist- Ep amphibolite and blueschist facies enclosed by a serpentinitic mélange. The pumpellyite- actinolite and greenschist- Ep amphibolite facies rocks display overprinted metamorphic evidences of blueschist facies as glaucophane overgrowth around actinolite and magnesiohornblende crystals. The average temperature and pressure calculated by thermocalc software and petrogenetic grids is 6- 7, 290- 350 and 11 Kb, 350 ˚C for pumpellyite- actinolite schist and blueschist samples, respectively. The relations of minerals transformation, thermobarometry calculations and the lawsonite preservation are in accordance with counter- clockwise metamorphic path. Generally, the metamorphic blocks of serpentinitic mélange with counter- clockwise PT path like Seghin complex are characteristics of long- lived subduction systems. During the onset of subduction event and attaining to blueschis facies, metamorphic path of down- going slab has passed through greenschist- Ep amphibolite facies. Then, the prograde metamorphic path extending across Pmp- Act subfacies owing to decreasing of geothermal gradient during maturity of subduction setting. Consequently, hairpin- like PT path is governed that is characteristic of Franciscan- type accretionary prisms.
 
 

Keywords

Main Subjects


یک چرخة کوهزایی با اقیانوس‏‌زایی آغاز می‌شود و در ادامه با رویداد آغاز فرورانش و تکامل سیستم فرورانش، در نهایت به رویداد‏‌ برخورد قاره‏‌ با قاره یا قاره با جزیره‌های کمانی پایان می‏‌یابد. بسیاری از فرایندهای دگرگونی و ماگماتیسم حاکم در طول حیات یک چرخة کوهزایی به‏‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به رژیم حرارتی حاکم بر پهنه‏‌های فرورانش وابسته هستند. فهم تحول ژئودینامیک و رژیم حرارتی پهنه‏‌های فرورانش همواره از مسائل مورد بحث زمین‏‌شناسان بوده است. واحدهای سنگی فشار بالا- دما کم زمین‏‌درزهای میان قاره‏‌ها، سرنخ‏‌های کلیدی از تحولات ژئودینامیک و تکامل حرارتی نوارهای کوهزایی فراهم می‏‌آورند. سنگ‏‌های فشار بالای پهنه‏‌های افیولیتی معمولاً به دو صورت واحدهای زمین‌ساختی منسجم و پیوسته (Angiboust et al., 2009; Vitale Brovarone et al., 2013) یا مجموعه‏‌های به‌هم‌افزایشی یا آمیزه (Cloos, 1982; Federico et al., 2007) یافت می‏‌شوند. بیرون‌زدگی واحدهای فشار بالای منسجم و پیوسته در مرحلة برخورد قاره‏‌ای و متأثر از به‌زیرراندگی لبة قاره‏‌ای شناور به جایگاه فرورانش است (Agard et al., 2009)؛ اما در مجموعه‏‌های به‏‌هم‌افزایشی که معرف کانال فرورانش قدیمی هستند واحدهای فشار بالای با سنگ‌مادر مختلف در هنگام فرورانش، بیرون‌زدگی و مهاجرت رو به بالای خود را آغاز می‏کنند (Gerya et al., 2002; Agard et al., 2009). در هر روی، عملکرد سیستم‏‌های فرورانش با چرخة زندگی درازمدت که بیشتر از 100 میلیون سال در نظر گرفته می‏‌شوند (Buiter et al., 2013)، همزیستی مکانی نزدیک واحدهای سنگی فشار بالای با سن و تاریخچه دگرگونی متفاوت را به دنبال دارد. با بررسی و تفسیر تحول دگرگونی هر یک از این واحدهای سنگی، تحول دینامیکی و حرارتی کانال فرورانش ارزیابی می‌شوند. نتایج به‌دست‌آمده از چندین الگو‏‌سازی عددی نشان‌دهندة سردشدگی فزایندة پهنة فرورانش پس از آغاز فرورانش است (Hacker, 1990; Gurnis et al., 2004). در این زمینه، بررسی مسیر فشار- دما- زمان واحدهای سنگی شیست‌آبی و اکلوژیت، نقش کلیدی در درک تحول حرارتی تبدیل جایگاه آغاز فرورانش به پهنة فرورانش تکامل‌یافته دارد (Pourteau et al., 2019).

در پهنة زاگرس رورانده در شمال صوغان (شمال‏‌خاوری حاجی‏‌آباد)، واحد افیولیتی هم‏‌جوار با افیولیت‏‌های سیخوران و اسفندقه وجود دارد که در آن برونزد‏‌های کمابیش وسیعی از شیست‌آبی در یک آمیزة سرپانتینیتی دیده می‏‌شوند. در این آمیزة افیولیتی، به وجود ژادییتیت نیز اشاره شده است (Oberhänsli et al., 2007). Agard و همکاران (2006)، با ارزیابی شرایط دما و فشار پیدایش شیست‏‌های آبی و سن‌سنجی آنها، رویداد بالاآمدگی واحدهای سنگی فشار بالا را فرایندی همزمان با فرورانش دانسته‏‌اند که همزمان با فرارانش افیولیت‏‌های عمان روی داده است. Angiboust و همکاران (2016)، نیز با ارزیابی دوبارة شرایط دگرگونی و انجام سن‏‌سنجی، تحولات دگرگونی واحدهای سنگی گوناگون آمیزة افیولیتی شمال صوغان را با تأکید بر مرحلة اوج دگرگونی بررسی کرده‏‌اند؛ اما در این میان، از تحولات دما و فشار مرحلة دگرگونی پیش‏‌رونده کمتر سخن به‌میان آمده است.

در این پژوهش تلاش شده است با بررسی کانی‏‌شناسی و انجام دما- فشارسنجی متابازیت و شیست‏‌های آبی آمیزة افیولیتی شمال صوغان، افزون‌بر ارزیابی مسیر فشار- دمای دگرگونی مراحل پیشرونده و اوج دگرگونی، تحولات ژئودینامیک پهنة فرورانش در رابطه با این مسیر دگرگونی روشن شوند.

 

زمین‏‌شناسی ناحیه‏‌ای

کوهزاد زاگرس پیامد همگرایی دو ورقة اوراسیا و عربی است که پس از رویداد آغاز فرورانش در ژوراسیک زیرین، به مرحلة برخورد در ائوسن بالایی تا الیگوسن رسیده است (Alavi, 1994; Mohajjel et al., 2003; Agard et al., 2011). از دیدگاه کوهزایی، کوهزاد زاگرس دربردارندة سه قلمروی اصلی کمابیش موازی است (شکل 1- A) که در راستای جنوب‏‌باختری به شمال‏‌خاوری، شامل حوضة پیش‌بوم زاگرس، کمربند چین‏‌خورده ساده و بخش کوهستانی‏‌تر متشکل از زاگرس مرتفع و پهن‌ خردشده هستند (Stöcklin, 1968; Berberian and King, 1982). بر خلاف تاریخچة درازمدت فرورانش، بقایای کمی از افیولیت‏‌ها در کمربند سه‌ ‏‌هزار کیلومتری کوهزاد زاگرس دیده می‏‌شوند. شاید این امر پیامد به زیرراندگی کمتر پوستة قاره‏‌ای در مرحلة برخورد قلمرو ایرانی کوهزاد زاگرس و در پی آن، فرارانش کمتر افیولیت‏‌ها باشد (Agard et al., 2011). از سوی دیگر، شاید پوستة قاره‏‌ای رانده‌شده به زیر افیولیت‏‌های پهنة زاگرس ایران از نوع کشیده و باریک بوده است و ازاین‌رو، به‏علت روی‌ندادن جهش ارتجاعی، بالاآمدگی و حفظ افیولیت‏‌ها رخ نداده است (Agard et al., 2011). با توجه به موقعیت برونزد پهنه‏‌های افیولیتی (کرمانشاه، نیریز و حاجی‏‌آباد) و سنگ‏‌های دگرگونی فشار بالای صوغان (شمال‏‌خاوری حاجی‏‌آباد)، جایگاه زمین‏‌درز میان ورقة عربی و اوراسیا را میان زاگرس رورانده و بلوک سنندج- سیرجان پیشنهاد کرده‌اند (Agard et al., 2011). پهنة حاجی‏‌آباد- اسفندقه در جنوب‏‌خاوری کمربند زاگرس (شکل 1- A) تنها مکانی از زمین‏‌درز زاگرس است که در آن سنگ‏‌های دگرگونی رخسارة فشار بالا گزارش شده است (Sabzehei et al., 1994; Agard et al., 2006, Oberhänsli et al., 2007).

مجموعة دگرگونی آمیزة افیولیتی شمال صوغان که در مرز همبری میان زاگرس رورانده و سنندج- سیرجان جای دارد (شکل 1- B) به‏‌عنوان بقایایی از منشورهای به‏‌هم‌افزوده در رویداد فرورانش کرتاسة بالایی (65 تا 95 میلیون سال پیش) تفسیر شده‏‌ است (Delaloye and Desmons, 1980; Sabzehei et al., 1994; Agard et al., 2006; Angiboust et al., 2016) که هنگام رویدادهای ناپیوسته و آنی حاکم بر کانال فرورانش که همزمان با فرارانش پهنه افیولیتی عمان بوده‌اند بالا آمده‏‌‏‌اند (Agard et al., 2006). از دیدگاه ساختاری، مجموعة دگرگونی آمیزة افیولیتی شمال صوغان شامل یک ابرتاقدیس پدیدآمده در پی رویداد برخورد ورقة عربی با اورآسیاست که بخش‏‌هایی از آن به‏‌صورت پنجره‏‌های زمین‌ساختی در زیر پهنة سنندج- سیرجان برونزد یافته‌اند (Agard et al., 2006). گسل سیاه‌کوه، متمایزکنندة آمیزة افیولیتی از پهنة سنندج- سیرجان است.

 


 

شکل 1- A) افیولیت‏‌های حاجی‏‌آباد و اسفندقه در بخش انتهایی جنوب‏‌خاوری نوار کوهزایی زاگرس برونزد دارند (دایره‌های رنگی توپر کانون و بزرگی زمین‏‌لرزه‏‌های سال 1973 تا 2011 هستند؛ با تغییرات از Vergés و همکاران، 2011)؛ B) نقشة زمین‏‌شناسی ساده از زمین‏‌درز میان زاگرس جنوب‏‌خاوری و پهنة سنندج- سیرجان. مجموعه آمیزة افیولیتی شمال صوغان در محل این زمین‏‌درز جای گرفته است؛ C) نقشة زمین‏‌شناسی ساده از مجموعه آمیزة افیولیتی شمال صوغان (با تغییراتی پس از Angiboust و همکاران، 2016). محل نمونه‌برداری‌‏‌‏‌ها از مجموعة دگرگونی صغین با ستاره‏‌های تیره نشان داده شده‏‌ است (ZDF: جبهة دگرریختی زاگرس؛ MFF: خمیدگی پیشانی زاگرس؛ HZF: گسل زاگرس مرتفع؛ MZF: گسل اصلی زاگرس)


 


برپایة بررسی‌های Agard و همکاران (2006) و Angiboust و همکاران (2016)، مجموعة دگرگونی آمیزة افیولیتی شمال صوغان از سه بخش اصلی ساخته شده است (شکل 1- C):

- واحد دگرگونی بالایی عشین نامیده می‏‌شود. این واحد با قدمت دگرریختی 79 تا 113 میلیون سال پیش، بیشتر از گنیس و آمفیبولیت ساخته شده است و نشانه‌هایی از دگرگونی رخسارة شیست‌آبی در آنها دیده می‌شوند؛

واحد میانی به سن دگرریختی 62 تا 77 میلیون سال پیش صغین نام دارد و شامل بلوک‌های متابازیتی با رخسار‌ة بیشتر شیست‌آبی در یک آمیزة سرپانتینیتی است؛

- واحد زیرین، تودة سیاه‌کوه است و با تنوع سنگ‏‌شناسی متشکل از آهک، گدازه، گابرو و سرپانتینیت شناخته می‌شود. این توده در شرایط رخسارة شیست‌سبز تا شیست‌آبی دگرگون شده است و به‏‌عنوان کوه زیردریایی فرورانده‌شده دانسته می‌شود (Angiboust et al., 2016; Bonnet et al., 2019).

در ادامه روابط صحرایی و ویژگی‏‌های میکروسکوپی و کانی‏‌شناسی متابازیت‏‌های واحد دگرگونی صغین تشریح خواهد شد.

 

روش انجام پژوهش

پس از انجام بررسی‌های صحرایی و نمونه‏‌برداری از واحدهای سنگی گوناگون آمیزة افیولیتی شمال صوغان، شمار 110 نقطه‌ از کانی‏‌های آمفیبول، لاوسونیت، پومپله‏‌ایت، گارنت، فنژیت، اپیدوت، فلدسپار، پیروکسن و اسفن در شش نمونة سنگی دگرگون‌شده (سه نمونة شیست‌آبی با سنگ‌مادر مافیک و فلسیک، دو نمونة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‌شیست و یک نمونة متابازیت پیروکسن و گلوکوفان‏‌دار) با دستگاه ریزکاو الکترونی مدل Cameca SX100 در مرکز فرآوری مواد معدنی کرج تجزیه شدند. این تجزیه با قطر پرتوی 5 میکرون، ولتاژ شتاب‏‌دهندة KV15، شدت جریان Na15 و زمان شمارش 30 ثانیه انجام شده است. کنترل خطای تجزیه‌ها برپایة پارامتر ZAF (عدد اتمی، اثر جذب، اثر فلوئورسانس) و روش پیشنهادیِ Armstrong (1988) انجام شده است. در محاسبة فرمول ساختاری کانی‏‌ها از نرم‏‌افزار CALC MIN (Brandelik, 2009) بهره گرفته شده است. برای برآورد شرایط دما و فشار دگرگونی، شبکه‏‌های پتروژنتیک، دما- فشارسنج‏‌های قراردادی و نرم‏‌افزار ترموکالک به‌کار برده شدند.

 

روابط صحرایی و ویژگی‌های ماکروسکوپی

آمیزة افیولیتی شمال صوغان با توپوگرافی مرتفع سازندة ارتفاعات منطقه است. مجموعة دگرگونی صغین در این آمیزة افیولیتی متشکل از بلوک‏‌های شیست‌آبی میان دو واحد دگرگونی سیاه‌کوه در باختر و عشین در خاور فراگرفته شده است (شکل 2- A). در نمای نزدیک، بلوک‏‌های عدسی‏‌مانند شیست‌آبی در زمینة سرپانتینیتی دیده می‌شود (شکل 2- B). شواهد دگرریختی به‏‌صورت چین‏‌خوردگی در برونزدهای شیست‌آبی پیدا هستند (شکل 2- C). لایه‏‌بندی ترکیبی متشکل از باندهای تیره (گلوکوفان) و سبز (اپیدوت) در برخی برونزدهای شیست‌آبی آشکار است (شکل 2- D). در مقیاس نمونة‏‌ دستی، در برخی نمونه‏‌ها تناوبی از باندهای سبزِ اپیدوت، روشنِ لاوسونیت و تیرة گلوکوفان دیده می‏‌شود (شکل 2- E).

باندهای روشن مرمر نیز در برخی برونزدهای شیست‌آبی یافت می‏‌شوند. در بیشتر نمونه‏‌ها، بلورهای ریز آمفیبول سازندة خطوارگی سنگ هستند؛ اما در برخی نمونه‏‌ها نیز جهت‏‌یافتگی تصادفی بلورهای سوزنی آمفیبول در سطح برگوارگی نبود خطوارگی را نشان می‌دهند.

در این پژوهش، نام اختصاری کانی‏‌ها از Whitney و Evans (2010) برگرفته شده است.

 

 

 

شکل 2- A) دورنمایی آمیزة افیولیتی شمال صوغان؛ B) عدسی‏‌های شیست‌آبی در زمینة سرپانتینیتی مجموعة دگرگونی صغین؛ C) ظاهرشدن دگرریختی در بلوک‏‌های شیست‏‌آبی به‏‌صورت چین‏‌خوردگی؛ D) لایه‏‌بندی ترکیبی متشکل از تناوب باندهای سبز (اپیدوت) و تیره (گلوکوفان) در مقیاس برونزد صحرایی؛ E) لایه‏‌بندی ترکیبی در مقیاس نمونة دستی به‏‌صورت توالی باندهای گلوکوفان تیره، اپیدوت سبز و لاوسونیت روشن

 

 

سنگ‏‌نگاری

پاراژنز کانی‏‌شناسی در نمونه‏‌های بررسی‌شده در این پژوهش و رخسارة دگرگونی هم‌ارز آن در جدول 1 آورده شده‏‌اند. هرچند برپایة شواهد صحرایی و بررسی‌های پژوهشگران پیشین (Agard et al., 2006; Angiboust et al., 2016)، بیشتر بلوک‏‌های شناور در آمیزة سرپانتینیتی مجموعة دگرگونی صغین پاراژنز رخسارة شیست‌آبی نشان می‏‌دهند، اما برپایة شواهد میکروسکوپی، برخی نمونه‏‌های شیستی گلوکوفان ندارند و پاراژنز اکتینولیت (ترمولیت) به‏همراه پومپله‏‌ایت، آلبیت، اپیدوت و کلریت دارند. این کانی‌شناسی نشان‌دهندة زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت هستند (شکل‌های 3- A و 3- B). معمولاً پومپله‏‌ایت‏‌های ثانویه که محصول مرحلة دگرگونی برگشتی واحدهای سنگی فشار بالا هستند، ساختار رگه‏‌ای و محدود به باندهای برشی دارند (Hunziker et al., 2017) و یا در اطراف کانی‏‌های دگرگونی مافیک درجه بالاتر به‏‌صورت حاشیة واکنشی یا سایة فشاری پدید می‏‌آیند (Shinji and Tsujimori, 2019)؛ اما در نمونه‏‌های بررسی‌شده، کانی ‏‌پومپله‏‌ایت چنین ساختارهایی را نشان نمی‏‌دهد و به‏‌صورت بلورهای تیغه‏‌ای نسبتاً درشت، در همبری مستقیم با اکتینولیت دیده می‏‌شود. ازاین‏‌رو، همزیستی این دوکانی شرایط تعادلی دارد و نشان‏‌دهندة زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت است. پاراژنز کانی‏‌شناسی نمونه‏‌های بررسی‌شده در این پژوهش و رخسارة معادل آن در جدول 1 آورده شده‏‌اند. در برخی نمونه‏‌های پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست، لاوسونیت به‏‌صورت بلورهای نسبتاً درشت نیز حضور دارد (شکل‌های 3- C و 3- D). پیدایش گلوکوفان در حاشیة بلورهای اکتینولیتِ نمونه‏‌های پومپله‏‌ایت- اکتینولیت شیست (شکل‌های 3- E و 3- F) نشان‌دهندة شرایط گذر از زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت به رخسارة شیست‌آبی است. گفتنی است در این نمونه‏‌ها، گلوکوفان به‏‌صورت منشورهای ریز مستقل نیز یافت می‌شود.

 

 

جدول 1- پاراژنز کانی‏‌شناسی و رخسارة دگرگونی نمونه‏‌های سنگی مجموعة دگرگونی صغین (BS: شیست‌آبی؛ GS: شیست‌سبز؛ EA: اپیدوت‌آمفیبولیت)

Qtz

Pl

Rt

Ilm

Sph

Px

Wnc-Brs

Mg-Hb

Act

Chl

Grt

Pmp

Ep

Phn

Lws

Gln

Sample

Metamorphic

Facies

x

x

-

-

x

-

-

-

x

x

-

x

x

-

-

-

Pmp- Act

Schist (Sgh17)

 

Pmp- Act

Subfacies

 

x

x

-

-

x

-

-

-

x

x

-

-

x

x

-

x

Actschist

 

Transition between

GS and BS

 

x

x

-

-

x

-

-

-

x

x

-

x

x

x

x

x

Lws- Gl bearing

Pmp- Act schist

(Sgh4)

 

Transition between

Pmp- Act

 Subfacies

and Bs facies

 

x

x

-

-

x

x

-

x

x

x

-

-

x

x

x

x

Px- Gln bearing

Metabasite

(Sgh7)

 

Transition

 between

 GS- EA and BS

 

x

x

-

-

x

-

-

-

-

x

-

x

x

x

x

x

Lws BS

(Sgh16)

Mafic

BS facies

x

x

-

x

x

-

-

-

-

x

-

-

x

x

-

x

 

 

Ep BS

 

x

x

x

x

x

-

x

-

-

-

x

-

x

x

-

x

 

Grt BS

(Sgh11) (Sgh2)

Felsic

 

شکل 3- مقاطع میکروسکوپی سنگ‏‌های زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت و شرایط گذر از این زیررخسارة به رخسارة شیست‌آبی. A) متابازیت با پاراژنز کانی‏‌شناسی اکتینولیت و پومپله‏‌ایت که نشان‌دهندة شرایط دگرگونی زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت است؛ B) تصویر A در نور XPL؛ C) تبلور لاوسونیت در نمونة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست؛ D) تصویر C در نور XPL؛ E) ظهور گلوکوفان به‌خرج اکتینولیت در نمونه پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست؛ F) تصویر E در نور XPL

 

 

در برخی نمونه‏‌های متابازیت با فولیاسیون ضعیف، پیروکسن نیز دیده می‏‌شود (شکل‌های 4- A و 4- B). در نمونه‏‌های پیروکسن‏‌دار نیز همانند نمونه‏‌های پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‌شیست، بلورهای آمفیبول سبز رنگ کلسیک از حاشیه در حال جایگزینی با آمفیبول سدیک آبی‏‌رنگ هستند. در نمونه‏‌های شیست‌سبز با پاراژنز آلبیت- اپیدوت- اکتینولیت نیز چنین منطقه‏‌بندی که پیامد پیدایش آمفیبول سدیک آبی‏‌رنگ در اطراف آمفیبول کلسیک سبز رنگ است دیده می‌شود (شکل‌های 4- C و 4- D).

با توجه به پاراژنزهای کانی‏‌شناسی، دو نوع سنگ‌مادر مافیک و فلسیک در سنگ‏‌های رخسارة شیست‌آبی آمیزة افیولیتی شمال صوغان شناسایی می‌شود. ماهیت زمین‌ساختی درهم‌ریخته آمیزة افیولیتی صوغان مانع بررسی روابط صحرایی هر یک از این سنگ‌مادر‏‌ها نسبت به‌هم شده است. در سنگ‌مادر‏‌های مافیک پاراژنز گلوکوفان، لاوسونیت، آلبیت، اپیدوت و فنژیت (±پومپله‏‌ایت) متداول است. بلورهای جهت‏‌یافتة گلوکوفان و ورقه‏‌های فنژیت سازندة شیستوزیته هستند. در بیشتر نمونه‏‌های مافیک با یک نسل برگوارگی، تناوب لایه‏‌بندی متشکل از گلوکوفان و اپیدوت (یا لاوسونیت) دیده می‏‌شود. با توجه به دمای کم دگرگونی (که با ریزبلوربودن نمونه‏‌ها و وجود کانی‏‌های دمای پایین لاوسونیت و پومپله‏‌ایت پیداست) و ندیدن شواهد فازهای دگرریختی چندگانه، این لایه‏‌بندی ترکیبی را نمی‌توان به تفریق دگرگونی نسبت داد، بلکه احتمالاً نشان‌دهندة سنگ‌مادر آتشفشانی- رسوبی آنهاست.

 

 

 

شکل 4- مقاطع میکروسکوپی متابازیت‏‌های پیروکسن‏‌دار (A، B) و شیست‌سبز (C، D). A) متابازیت با پیروکسن نوع اژیرین- اوژیت که هورنبلند درون آن در حال جایگزینی با گلوکوفان است؛ B) تصویر A در نور XPL؛ C) جایگزینی اکتینولیت با گلوکوفان؛ D) تصویر C در نور XPL

 

 

از دیدگاه پاراژنز کانی‏‌شناسی، شیست‏‌های آبی مافیک گارنت ندارند و به‏‌صورت انواع اپیدوت‏‌دار (شکل‌های 5- A و 5- B)، لاوسونیت‏‌دار (شکل‌های 5- C و 5- D) و اپیدوت- لاوسونیت‏‌دار (شکل‌های 5- E و 5- F) یافت می‏‌شوند. در نمونه‏‌های فلسیک، پاراژنز فنژیت و گلوکوفان جهت‏‌یافته، گارنت و کوارتز دیده می‏‌شوند و در برخی از آنها اپیدوت نیز حضور دارد. در شیست‏‌های آبی جایگاه حاشیة فعال قاره‏‌ای (کردیلرن)، سنگ‏‌های رخسارة شیست‌آبی با سنگ‌مادر سرشار از کوارتز (چرت منگنزدار) مرسوم هستند (Maruyama et al., 1996). وجود کوارتز فراوان در برخی نمونه‏‌های شیست‌آبی نشان‏ می‌دهد افزون‌بر پوستة اقیانوسی مافیک، رسوبات سیلیسی ژرف کف اقیانوس نیز دچار دگرگونی پهنة فرورانش شده‏‌اند.

 

 

 

شکل 5- مقاطع میکروسکوپی نمونه‏‌های اپیدوت‏‌شیست‌آبی و لاوسونیت‏‌شیست‌آبی. A) مقطع میکروسکوپی اپیدوت‏‌شیست‌آبی با پاراژنز گلوکوفان، اپیدوت، فنژیت و کلسیت (آراگونیت؟)؛ B) تصویر A در نور XPL؛ C) مقطع میکروسکوپی لاوسونیت‏‌شیست‌آبی با پاراژنز گلوکوفان، لاوسونیت و فنژیت؛ D) تصویر C در نور XPL؛ E) مقطع میکروسکوپی اپیدوت- لاوسونیت‏‌شیست‌آبی با پاراژنز گلوکوفان، لاوسونیت، اپیدوت و فنژیت؛ F) تصویر E در نور XPL

 


در نمونه‏‌هایی از شیست‌آبیِ فلسیک، منطقه‏‌بندی ترکیبی آمفیبول شامل هستة سبز- آبی متشکل از آمفیبول سدیک- کلسیک است که با حاشیه‏‌ای آبی رنگ از نوع آمفیبول سدیک فراگرفته شده‏‌ است (شکل‌های 6- A و 6- B). گارنت در نمونه‏‌های شیست‌آبی فلسیک، به‏‌شکل پورفیروبلاست درشت همزیست با کوارتز، گلوکوفان و فنژیت (شکل‌های 6- A و 6- B)، به‏‌صورت میانبار در پورفیروبلاست‏‌های درشت گلوکوفان (شکل 6- C) و یا به‏‌شکل بلورهای بسیار ریز و منحصر به باندهای گلوکوفان (شکل 6- D) یافت می‏‌شوند. پورفیروبلاست‏‌های درشت گارنت، میانبار‏‌های گلوکوفان جهت‏‌یافته و کوارتز دارند. اسفن، روتیل و ایلمنیت فازهای فرعی شیست‏‌های آبی فلسیک به‌شمار می‏روند.


 

 

شکل 6- مقاطع میکروسکوپی نمونه‏‌های شیست‌آبی فلسیک گارنت‏‌دار. A) پورفیروبلاست درشت گارنت همراه با آمفیبول با منطقه‏‌بندی ترکیبی به‏‌صورت چندرنگی سبز- آبی در مرکز (وینچیت- باروییزیت) و آبی- بنفش در حاشیه (گلوکوفان)؛ B) تصویر A در نور XPL؛ C) در برخی نمونه‏‌های گارنت‏‌شیست‌آبی، کانی گارنت تنها به‏‌صورت میانبار‏‌های در گلوکوفان یافت می‏‌شود؛ D) گارنت‏‌های با هسته‏‌بندی متعدد و ابعاد ریز در باندهای سرشار از گلوکوفان

 


شیمی کانی‏‌ها

برای شناخت ترکیب شیمیایی کانی‏‌ها و در پی آن، انجام محاسبات دما- فشارسنجی و ارزیابی شرایط دگرگونی، 125 نقطه از کانی‏‌های مختلف شش نمونة مجموعة دگرگونی صغین، با دستگاه ریزکاو الکترونی تجزیة نقطه‌ای ‏شدند. شماری از داده‌های به‌دست‌آمده از این تجزیه به‌همراه کاتیون‏‌هایِ سازندة فرمول ساختاری و میزان سازنده‏‌های پایانی کانی‏‌های محلول‌جامد در جدول 2 آورده شده‏‌اند.


 


جدول 2- داده‌های به‌دست‌آمده از تجزیة نقطه‏‌ای کانی‏‌ها در نمونه‏‌های مجموعة دگرگونی صغین با ریزکاو الکترونی

Mineral Type

Amp

Sample No.

Sgh16

Sgh7

Sgh17

Sgh4

Sgh25

Sgh11

Analysis No.

2#

3#

20#

13#

26#

12#

10#

9#

5#

7#

core

rim

SiO2

55.57

56.44

50.8

51.78

54.65

49.78

54.75

54.46

53

52.99

TiO2

0.11

0.07

0.04

0.04

0.04

0.14

0

0.04

0.06

0.07

Al2O3

6.72

8.89

3.56

4.66

0.99

6.92

8.62

7.69

4.58

4.04

FeOt

14.38

13.47

10.38

10.51

9.26

11.87

16.94

16.51

19.27

23.82

MnO

0.08

0.04

0.53

0.47

0.99

0.21

0.32

0.45

0.83

0.45

MgO

11.73

11.65

17.46

16.6

18.94

14.85

9.59

10.59

10.58

6.28

CaO

1.18

0.25

12.72

11.56

14.83

11.49

0.88

1.33

4.13

2.65

Na2O

6.97

6.73

1.27

1.64

0.4

2.1

6.66

6.15

4.72

5.31

K2O

0

0

0.31

0.31

0.01

0.19

0

0.01

0.1

0.07

Total

97.13

97.54

97.09

97.57

98.97

97.64

97.24

97.22

97.27

95.66

O

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Si

7.82

7.79

7.35

7.41

7.71

7.79

7.74

7.7

7.34

7.97

Ti

0

0

0

0

0

0.01

0

0

0.01

0

AlIV

0.17

0.21

0.6

0.59

0.16

0.09

0.28

0.29

0.3

0.02

AlVI

0.94

1.23

0

0.19

0

0

1.14

0.98

0.47

0.69

Fe3+

0.6

0.68

0.2

0.2

0

0.14

0.65

0.77

0.74

0.57

Fe2+

1.15

0.87

1.05

1.05

1.53

1.29

1.29

1.18

1.59

2.42

Mn

0.01

0

0.06

0.06

0.02

0.03

0.05

0.05

0.1

0.06

Mg

2.46

2.4

3.77

3.54

3.98

3.19

2.02

2.32

2.29

1.4

Ca

0.18

0.04

1.97

1.77

2.28

1.77

0.11

0.2

0.64

0.42

Na

1.9

1.8

0.35

0.45

0.1

0.59

1.8

1.7

1.33

1.55

K

0

0

0.06

0.05

0

0.03

0

0

0.02

0.01

Sum

15.25

15.04

15.44

15.34

15.23

15.44

15.13

15.11

15.02

15.15

Mg#

68

73

78

77

76

81

61

66

59

36

BCa/B(Ca+Na)

0.09

0.02

1.01

0.9

0.99

0.97

0.06

0.11

0.36

0.23

 

جدول 2- ادامه

Mineral Type

Spn

Px

Pmp

Lws

Sample No.

Sgh16

Sgh7

Sgh17

Sgh4

Sgh4

Sgh16

Analysis No.

4#

16#

#4

29#

28#

11#

10#

8#

6#

core

rim

SiO2

29.01

53.35

52.91

37.53

37.42

37.88

37.97

39.78

39.48

TiO2

39.25

0

0.08

0.01

0.04

0.05

0.04

0

0.11

Al2O3

0.96

1.75

5.63

24.91

25.09

23.78

31.62

31.66

31.64

FeOt

0.47

6.52

13.98

4.53

4.82

3.77

0.59

1.52

0.77

MnO

0.06

0.52

2

0.31

0.26

0.35

0

0.03

0

MgO

0.03

14.58

11.57

3.66

3.66

4.64

0.01

0.42

0.04

CaO

28.48

20.22

4.64

23.71

22.91

22.77

18.16

17.8

17.33

Na2O

0.07

1.91

7.38

0.12

0.1

0.25

0

0.21

0.01

K2O

0

0.03

0.07

0

0.01

0

0

0

0.09

Total

98.29

98.9

98.1

94.78

94.31

93.49

88.39

91.42

89.47

O

4

6

6

16

16

16

8

8

8

Si

0.77

1.97

1.93

3.89

3.89

3.96

1.99

2.02

2.04

Ti

0.78

0

0

0

0

0

0

0

0

AlIV

0.03

0.02

0.06

3.4

3.08

2.92

1.96

1.89

1.92

AlVI

0.04

0.18

Fe3+

0.01

0.12

0.41

0

0

 

0.23

0.05

0.03

Fe2+

-

0.07

0.02

0.39

0.42

0.33

0

0

0

Mn

-

0.01

0.06

0.02

0.02

0.03

0

0

0

Mg

-

0.8

0.63

0.56

0.56

0.72

0

0.03

0

Ca

0.81

0.8

0.17

2.63

2.55

2.55

1.02

0.97

0.96

Na

-

0.14

0.53

0.02

0.02

0.05

0

0.02

0

K

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum

2.42

4

4

10.59

10.57

10.59

5

5

4.97

Mg#

-

91

86

58

56

68

-

-

-

Di

-

-

25.04

-

-

-

-

-

-

Aeg

-

-

58.8

-

-

-

-

-

-

Jd

-

-

16.08

-

-

-

-

-

-

Wo

-

47.69

-

-

-

-

-

-

-

En

-

47.85

-

-

-

-

-

-

-

Fs

-

4.46

-

-

-

-

     

جدول 2- ادامه

Mineral Type

Grt

Ph

Ep

Sample No.

Sgh11

Sgh25

Sgh4

Sgh25

Sgh11

Sgh7

Sgh7

Sgh11

Sgh4

Analysis No.

11#

9#

12#

11#

8#

7#

23#

6#

5#

2#

11#

16#

7#

rim

core

rim

core

SiO2

35.37

35.45

37.81

37.63

49.82

53.73

50.37

50.91

49.72

37.78

38.82

37.3

37.93

TiO2

0.07

0.13

0.12

0.15

0.33

0

0.29

0.22

0.21

0.02

0.06

0.07

0.16

Al2O3

19.5

19.02

2.45

20.48

29.29

24.08

23.18

25.78

25.78

24.43

24.73

23.37

27.94

FeOt

10.16

5.08

26.46

23.59

2.77

1.94

8.46

4.96

3.19

10.3

11.16

13.22

6.82

MnO

25.85

31.92

4.49

7.27

0.02

0.15

3.12

0.11

0.12

0.62

0.35

0.8

0.06

MgO

1.14

2.12

1.61

0.84

2.57

4.89

3.12

4.05

4.98

0.01

0.07

0.05

0

CaO

7.34

5.3

8.23

9.11

0

0.02

0

0

0

23.06

22.7

22.9

24.96

Na2O

0

0

0

0

0.52

0.01

0.08

0.25

0.32

0

0

0

0.03

K2O

0

0

0.01

0

11.55

10.7

10.37

11.05

11.67

0

0

0

0.02

Total

99.43

99.02

99.36

99.3

96.99

95.53

96.26

97.45

96.04

97.28

97.89

98.13

98.27

O

12

12

12

12

11

11

11

11

11

12.5

12.5

12.5

12.5

Si

2.87

2.89

3.04

3.04

3.3

3.56

3.44

3.38

3.35

3.05

3.01

2.93

2.95

Ti

0

0.01

0.01

0.01

0.16

0

0.01

0.01

0.01

0

0.03

0

0.01

AlIV

1.86

1.82

1.94

1.95

0.7

0.86

0.55

1.4

1.39

2.26

2.26

2.11

2.56

AlVI

1.59

1.44

1.31

0.61

0.65

Fe3+

0.37

0.38

0

0

0

0

0

0

0

0.67

0.72

0.98

0.44

Fe2+

0.31

0.3

1.79

1.59

0.15

0.43

0.48

0.27

0.18

0

0

0

0

Mn

1.78

2.2

0.3

0.5

0

0.08

0.24

0

0.07

0.04

0.02

0.07

0

Mg

0.14

0.26

0.19

0.1

0.5

0.48

0.32

0.4

0.5

0

0

0

0

Ca

0.65

0.46

0.71

0.79

0

0

0

0

0

1.94

1.89

1.92

2.08

Na

0

0

0

0

0.07

0

0.01

0.03

0.04

0

0

0

0

K

0

0

0

0

0.97

0.9

0.9

0.94

1

0

0

0

0

Sum

8

8

8

8

9.06

8.95

9.06

9.07

9.14

8.99

8.98

9.02

9.05

Mg#

31

46

9

6

76

52

40

59

73

-

-

-

-

Alm

21.27

10.59

59.73

53.47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grs

19.68

14.15

23.64

26.45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pyp

4.25

7.88

6.43

3.39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sps

54.8

67.38

10.2

16.69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XPs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

24

25

14

(Sgh7: متابازیت پیروکسن‏‌دار؛ Sgh17: پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست؛ Sgh16: لاوسونیت‏‌شیست‌آبی؛ Sgh25: گارنت‏‌شیست‌آبی؛ Sgh4: پومپله‏‌ایت- اکتینولیت ‏‌شیست لاوسونیت (±گلوکوفان) دار؛ Sgh11: گارنت‏‌شیست‌آبی) (جدایش آهن دو ظرفیتی از سه ظرفیتی برپایة تعادل بار و یا با توجه به توابع پیشنهادیِ مراجع مربوطه انجام شد: آمفیبول: برپایة 13 کاتیون و به روش Schumacher (1997)؛ گارنت: Fe3+=8- 2Si- 2Ti- Al؛ کلینوپیروکسن: Fe3+=4- 2Si- 2Ti- Al+Na) (Mg#: Mg/Mg+Fe2+؛ XPs: Fe3+/Fe3++Al)

 


آمفیبول: برپایة نسبت کلسیم به کلسیم و سدیم در جایگاه B فرمول آمفیبول، Hawthorneو همکاران (2012) سه گروه آمفیبول کلسیک (بیشتر از 75/0)، سدیک- کلسیک (از 25/0 تا 75/0) و سدیک (کمتر از 25/0) را شناسایی کرده‏‌اند. نسبت CaB/(Ca+Na)Bدر آمفیبول‌های نمونه‏‌های پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست، متابازیت پیروکسن‏‌دار و شیست‌آبی از 02/0 تا 01/1 متغیر است (جدول 2). ازاین‌رو، ترکیب آنها با انواع آمفیبول‏‌های کلسیک، کلسیک- سدیک و سدیک همخوانی دارند. با توجه به پارامترها و نمودارهای پیشنهادی برای رده‌بندی هر گروه آمفیبول (Hawthorne et al., 2012)، آمفیبول‏‌های سبزرنگ کلسیک در نمونه‏‌های زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت که در برخی نمونه‏‌ها در حال جایگزینی با آمفیبول آبی‏‌رنگ سدیک هستند، ترمولیت هستند؛ اما در نمونه‏‌های پیروکسن‌دار و نمونه‏‌های شیست‌سبز، آمفیبول‏‌های سبزرنگ که از حاشیه در حال جایگزینی با آمفیبول سدیک هستند از نوع منیزیوهورنبلند، ترمولیت و ادنیت هستند (شکل 7- A). آمفیبول کلسیک- سدیک مرکز و حاشیة سدیک پورفیروبلاست‏‌های آمفیبول نمونه‏‌های شیست‌آبی فلسیک (نمونة Sgh11 جدول 2) نیز به‏‌ترتیب از نوع وینچیت (باروییزیت) و گلوکوفان هستند (شکل‌های 7- B و 7- C).

با توجه به تمرکز کم تیتانیم و برپایة نمودار شناسایی آمفیبول ماگمایی از دگرگونی (Coogan et al., 2001)، خاستگاه آمفیبول‏‌های کلسیک نمونه‏‌های متابازیت پیروکسن‏‌دار و پومپله‏‌ایت- اکتینولیت شیست از نوع دگرگونی است (شکل 7- D).

 

 

 

شکل 7- A، B، C) نمودارهای رده‏‌بندی آمفیبول (Hawthorne et al., 2012)؛ D) نمودار شناسایی خاستگاه آمفیبول (Coogan et al., 2001) (Sgh7: متابازیت پیروکسن‏‌دار؛ Sgh17: پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست؛ Sgh16: لاوسونیت‏‌شیست‌آبی؛ Sgh25: گارنت‏‌شیست‌آبی؛ Sgh4: پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست لاوسونیت (±گلوکوفان) دار؛ Sgh11: گارنت‏‌شیست‌آبی)


پیروکسن: با توجه به داده‌های به‌دست‌آمده از تجزیة شیمیایی (جدول 2)، ترکیب مرکز پیروکسن نمونة Sgh7 در گروه کلسیک جای دارد و از نوع دیوپسید و اوژیت است (شکل 8- A)؛ اما حاشیة پیروکسن ترکیب گروه کلسیک- سدیک دارد و از نوع اژیرین- اوژیت است (شکل 8- B). احتمالاً پیروکسن‏‌های کلسیک مرکز بلور، بقایای پیروکسن آذرین اولیه هستند. حضور نیمه‏‌پایدار پیروکسن‏‌های آذرین کلسیک در متابازیت‏‌های درجه پایین پدیده‌ای متداول است (Badger and Sinha, 1986) و پیامد کم‌بودن دمای دگرگونی و یا نبود دسترسی به سیال در نمونه‏‌های توده‏‌ای دانسته می‏‌شود؛ اما پیروکسن کلسیک- سدیک در شرایط دگرگونی پدید آمده است‏‌ و در اطراف پیروکسن‏‌های آذرین به‏‌صورت اپی‏‌تاکسی هسته‏‌بندی کرده است. وجود پیروکسن نوع اژیرین- اوژیت در متابازیت‏‌ها از مهم‌ترین شواهد دگرگونی فشار بالا- دمای پایین دانسته شده است. این کانی معادل امفاسیت با آهن سه ظرفیتی است و در سنگ‌مادر‏‌های با تمرکز بالای آهن سه‌ظرفیتی، به‏‌جای امفاسیت پدیدار می‏‌شود (Flores et al., 2015).

 

 

 

شکل 8- A) نمودار رده‏‌بندی پیروکسن (Morimoto, 1988)؛ B) نمودار رده‌‏‌بندی پیروکسن سدیک- کلسیک (Sgh7: متابازیت پیروکسن‏‌دار)

 

 

گارنت:داده‌های به‌دست‌آمده از تجزیة گارنت دو نمونه از شیست‏‌های آبی فلسیک در جدول 2 نمایش داده شده‌اند. برپایة این داده‌ها، گارنت نمونه‏‌‏‌های شیست‌آبی از نوع آلماندین (53 تا 59 درصدمولی) است؛ اما در ترکیب‌های سرشار از کوارتز، تا اسپسارتین (54 تا 67 درصدمولی) در تغییر است. ترکیب این گارنت‌ها با گارنتِ شیست‏‌های آبی در مجموعة فرانسیسکین (Ukar and Cloos, 2014) همپوشانی چشمگیری نشان می‏‌دهد (شکل 9- A). ترکیب غنی از منگنز گارنت، احتمالاً نشان می‌دهد سنگ‌مادر این‌گونه شیست‏‌های آبی رسوب‌های سیلیسی عمیق دریایی با ندول‏‌های منگنز بوده است. برپایة داده‌های به‌دست‌آمده از تجزیة نقطه‏‌ای (جدول 2)، در هر دو نمونه، تمرکز منگنز از مرکز به حاشیة بلور گارنت کاهش و میزان آهن افزایش می‏‌یابد. چنین الگوی منطقه‏‌بندی ترکیبی در گارنت نشان‏‌دهندة رشد آن در مرحلة دگرگونی پیشرونده است (Spear, 1988, 1991).

فنژیت: میزان کاتیون سلیسیم در ساختار فنژیتِ نمونه‏‌های بررسی‌شده از 3/3 تا 6/3 اتم در واحد فرمول ساختاری متغیر است. میان میزان کاتیون‏‌های سیلیس و آلومینیم در ترکیب فنژیت همخوانی منفی برقرار است (شکل 9- B). عدد منیزیم (Mg2+/Mg2++Fe2+) فنژیت نمونه‏‌های شیست‌آبی و اکتینولیت- پومپله‏‌ایت شیست از 35 تا 82 متغیر است و مگر نمونة SGH11، ترکیب فنژیت دیگر نمونه‏‌ها همانند فنژیت شیست‏‌های آبی مجموعة فرانسیسکین است (شکل 9- C).

 


 

شکل 9- ترکیب شیمیایی کانی‏‌های دگرگونی مجموعة صغین و مقایسه آنها با مجموعة فرانسیسکین. A) برپایة نمودار سه‌تایی Grs-Sps-Alm+Prp، ترکیب گارنت نمونه‏‌های شیست‌آبی مجموعة دگرگونی صغین، با محدوده ترکیبی گارنت مجموعة فرانسیسکین همپوشانی چشمگیری نشان می‏‌دهد؛ B) در نمودار دوتایی Si-Al، مقدار سیلیسیم و آلومینیم فنژیت متابازیت‏‌های مجموعة دگرگونی صغین همانند انواع موجود در شیست‏‌های آبی فرانسیسکین همخوانی منفی نشان می‏‌دهند؛ C) مگر نمونة Sgh11، ترکیب فنژیت در دیگر نمونه‏‌ها، همانند فنژیت شیست‏‌های آبی مجموعة فرانسیسکین است؛ D) ترکیب پومپله‏‌ایت متابازیت‏‌های مجموعة دگرگونی صغین از نوع غنی از آلومینیم است و با انواع فشار بالا در شیست‏‌های آبی مجموعة فرانسیسکین شباهت ترکیبی نشان می‏‌دهند؛ E) لاوسونیت مجموعة دگرگونی صغین در مقایسه با مجموعة فرانسیسکین فقیر از آهن هستند؛ F) اپیدوت نمونه‏‌های مجموعة دگرگونی صغین (مگر نمونة Sgh4) با محدودة ترکیبی اپیدوت شیست‏‌های آبی مجموعة فرانسیسکین همپوشانی ترکیبی نشان می‏‌دهند (محدودة ترکیبی کانی‏‌های مجموعة فرانسیسکین از Ukar و Cloos (2014) برگرفته شده است. Sgh4: اکتینولیت‏‌لاوسونیت‏‌پومپله‏‌ایت شیست؛ Sgh7: متابازیت گلوکوفان و پیروکسن‏‌دار؛ Sgh11: گارنت‏‌شیست‌آبی؛ Sgh17: پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست؛ Sgh25: گارنت‏‌شیست‌آبی)

 

 

پومپله‏‌ایت: ترکیب پومپله‏‌ایت در متابازیت‏‌های مجموعة دگرگونی صغین از نوع سرشار از آلومینیم است و ترکیب آن به پومپله‏‌ایت‌های فشار بالای دیده‌شده در شیست‏‌های آبی مجموعة فرانسیسکین همانندی نشان می‏‌دهد (شکل 9- D). گفتنی است پومپله‏‌ایت‏‌های گرمابی پدیدآمده در پی دگرگونی کف اقیانوس، نسبت به پومپله‏‌ایت‏‌های فشار بالایِ شیست‏‌های آبی از آهن سرشارتر هستند (Ukar and Cloos, 2014).

لاوسونیت: لاوسونیتِ متابازیت‏‌های مجموعة دگرگونی صغین نسبت به لاوسونیتِ متابازیت‏‌های مجموعة فرانسیسکین از آهن فقیر هستند و میزان کاتیون کلسیم آنها از 9/0 تا 04/1 متغیر است (شکل 9- E).

اپیدوت:میزان سازندة پیستاشیت در اپیدوت‏‌های بررسی‌شده از 15/0 بیشتر است و ترکیب آن، مگر در نمونة SGH4، همانند ترکیب اپیدوت در دیگر نمونه‏‌ها با اپیدوت‌شیست‏‌های آبی مجموعة فرانسیسکین است (شکل 9- F).

فلدسپار: با توجه به میزان سازندة آلبیت، ترکیب فلدسپار نمونه‏‌های بررسی‌شده از نوع آلبیت خالص است.

دما- فشارسنجی

در این بخش با به‌کارگیری نرم‏‌افزار‏‌ ترموکالک نسخة 26- 3 (Powell and Holland, 2008)، دمافشارسنج‏‌های قراردادی و شبکه‏‌های پتروژنتیک، شرایط دما و فشار دگرگونی نمونه‏‌های شیست‌آبی و پومپله‏‌ایت- اکتینولیت شیست به‌دست‌ آورده شده است که در ادامه تشریح خواهند شد.

 

الف- دما- فشارسنجی برپایة تعادل فازی چندگانه (ترموکالک)

در محاسبة دما و فشار با نرم‏‌افزار ترموکالک، اکتیویتة همة سازنده‏‌های حاکم در واکنش‏‌ها به‌کار برده شده است. با توجه به حضور اپیدوت، ایلمنیت، اسفن و روتیل در شیست‌آبی فلسیک و گلوکوفان، لاوسونیت و اسفن در نمونة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت شیست، مشارکت اکتیویتة سازندة این کانی‏‌ها نیز در واکنش‏‌ها در نظر گرفته شده است. تنها اکتیویتة پاراگونیت مسکوویت حذف شده است؛ زیرا با حذف آن، میزان انحراف معیار محاسبات کاهش می‏‌یابد. با توجه به حضور کانی‏‌های سرشار از آب (مانند لاوسونیت و پومپله‏‌ایت)، انجام واکنش‏‌های دگرگونی در حضور سیال آب‏‌دار فرض شده است.

پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست: در نمونه‏‌های پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست، شواهد میکروسکوپی نشان می‌دهند کانی‏‌های اکتینولیت، پومپله‏‌ایت، فنژیت، اپیدوت، لاوسونیت، گلوکوفان و فلدسپار پاراژنز پایدار در مرحلة‏‌ اوج دگرگونی بوده‏‌اند. برپایة محل تقاطع واکنش‏‌های زیر در نرم‏‌افزار ترموکالک (شکل 10- A)، دما و فشار دگرگونی به‏‌دست‌آمده برای این پاراژنز برابربا 29±291 سانتیگراد و 4/1±9/5 کیلوبار هستند:

1) 8Tr + 6Czo + 5Ms + 7Gln = 14Prg + 5Cel + 49Qz + 4H2O

2) 20Tr + 22Czo + 11Ms + 17Gln = 34Prg + 11Cel + 123Qz + 4Pmp

3) 7Tr + 6Czo + 5Ms + 6Gln= 12Prg + 5Cel + 41Qz + 2Lws

4) 31Ms + 52Pmp + 37Gln = 33Prg + 28Czo + 31Cel + 41Ab + 86Lws

5) 7Tr + Fact + 6Czo + 5Ms + 7Gln = 14Prg + 5Fcel + 49Qz + 4H2O

شیست‌آبی:در نمونة شیست‌آبی فلسیک (نمونة Sgh25)، با پاراژنز گلوکوفان، اپیدوت، گارنت، فنژیت، روتیل و اسفن، دما و فشار دگرگونی که برپایة محل تقاطع واکنش‏‌های زیر (شکل 10- B) در نرم‏‌افزار ترموکالک به‏‌دست آمده است برابربا 37±348 سانتیگراد و 1/1±3/11کیلوبار است:

1) Cel + 24Czo = 5Pyp + 16Grs + 15Ms + 24Qz + 12H2O

2) Pyp + 3Fcel = Alm + 3Cel

3) Pyp + Fgln = Alm + Gln

4) 15Fcel + 24Czo + 24Ilm = 8Grs + 13Alm + 15Ms + 12H2O + 24spn

5) 5Gln + 9Qz + 6Czo + 15Ilm = 5Pyp + 4Grs + 5Fgln + 3H2O + 15Rt

6) Pyp + Rbk + 2Czo = Alm + Gln + 2Ep

 

در نمونه‏‌های شیست‌آبی فلسیک بررسی‌شده در این پژوهش، امفاسیت موجود نیست و ازاین‌رو، شرایط فشار دگرگونی به‌دست‌آمده نیز در زیر منحنی واکنشی تجزیة آلبیت و پیدایش ژادییت واقع است. گفتنی است Agard و همکاران (2006) برای شرایط اوج دگرگونیِ نمونه‏‌های شیست‌آبی گارنت و امفاسیت‏‌دار در مجموعة دگرگونی صغین، فشار 17 کیلوبار و دمای 500 درجة سانتیگراد را به‏‌دست آورده‏‌اند که معادل شرایط دما و فشار رخسارة لاوسونیت‏‌اکلوژیت است.

 


 

شکل 10- واکنش‏‌های به‌کاررفته در روش دما- فشارسنجی تعادل فازی چندگانة نمونه‏‌های پومپله‏‌ایت- اکتینولیت شیست (نمودار A) و شیست‌آبی فلسیک (نمودار B) که با استفاده از داده‏‌های خروجی نرم‏‌افزار ترموکالک ترسیم شده‏‌اند.

 

 

ب- دما- فشارسنجی برپایة دما- فشارسنج‏‌های قراردادی

Brown (1977) با توجه به محتوای سازندة کروسیت (میزان سدیم جایگاه M4 آمفیبول) در ترکیب آمفیبول‏‌های کلسیک، شرایط فشار پیدایش آنها را ارزیابی کرده است. محتوای سدیم منیزیوهورنبلند‏‌های با خاستگاه دگرگونی نمونه‏‌های Sgh7 (متابازیت پیروکسن‏‌دار) و Sgh4 (پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست لاوسونیت‏‌دار) از 35/0 تا 59/0 متغیر است (جدول 2). بر این پایه، فشار تبلور آنها برابربا 5/4 تا 3/5 کیلوبار به‌دست آمد.

 Ernst (1977) با بررسی آمفیبول‏‌های سدیک و کلسیک نوارهای دگرگونی فشار بالا، شرایط دما و فشار تبلور باروییزیت را به شرح زیر پیشنهاد کرده است:

دمای 350 درجة سانتیگراد: فشار 4 تا 5 کیلوبار؛

دمای 450 درجة سانتیگراد: فشار 5 تا 7 کیلوبار.

از این‌رو، احتمالاً فشار تبلور مرکز باروییزیتی مرحلة دگرگونی پیشروندة آمفیبول‏‌های سدیک نمونه‏‌های شیست‌آبی 4 تا 7 کیلوبار ارزیابی می‏‌شود.

Ernst و Liu (1998) با رسم ایزوپلت‏‌های آلومینیم و تیتانیم، شرایط تبلور آمفیبول‏‌های کلسیک سنگ‌مادر‏‌های بازیک را به‏‌صورت نیمه‌کمی ارزیابی کرده‏‌اند. میزان تیتانیم کم (04/0 تا 14/0 درصدوزنی) در ترکیب منیزیوهورنبلندهای یادشده نشان‏‌دهندة دمای تبلور کم آنها (کمتر از 550 درجة سانتیگراد) است. از سوی دیگر، با توجه به محتوای آلومینیم آمفیبول‏‌های بررسی‌شده (56/3 تا 92/6 درصدوزنی) فشار استنباط‌شده از موقعیت ایزوپلیت‏‌ها، نشان‏‌دهندة فشار نزدیک به 3 تا 7 کیلوبار است. البته باید این نکته را به یاد داشت که وجود آمفیبول با ترکیب منیزیوهورنبلند با شرایط دگرگونی زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت همخوانی ندارد و احتمالاً نشان‌دهندة حالت غیرتعادلی آنهاست. ازاین‌رو، ارزیابی فشار دگرگونی که برپایة ترکیب منیزیوهورنبلند نمونة Sgh4 تکیه دارند با ملاحظاتی همراه است.

 

پ- دما- فشارسنجی برپایة شبکة پتروژنتیک متابازیت‏‌ها

همان‏‌گونه‌که در مباحث پیشین گفته شد، نمونه‏‌های پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست با پاراژنز اکتینولیت، اپیدوت، پومپله‏‌ایت و لاوسونیت شرایط دگرگونی زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت را نشان می‏‌دهند. در این نمونه‏‌ها گلوکوفان در حاشیة بلورهای اکتینولیت نیز متبلور شده است. نوع کانی‏‌های سازندة نمونه‏‌های پومپله‏‌ایت- اکتینولیت شیست نشان‌دهندة ترکیب مافیک سنگ‌مادر آنهاست. ازاین‏‌رو، ارزیابی دما و فشار دگرگونی این ‏‌بخش برپایة شبکه‏‌های پتروژنتیک متابازیت‏‌هاست. با وجود این، ازآنجایی‌‏‌که شبکه‏‌های پتروژنتیک در سیستم‏‌های با شرایط معین و با سازنده‏‌های محدود تعریف شده‏‌اند، دما و فشار ارزیابی‌شده، به‏‌صورت نیمه‌کمی است و تأیید دما و فشار دگرگونی به‌دست‌آمده نیازمند به‌کارگیریِ دما- فشارسنج‏‌های قراردادی و روش‏‌های تعادل فازی چندگانه مانند ترموکالک است.

شبکة پتروژنتیک متابازیت‏‌ها (Beiersdorfer and Day, 1995) در شرایط زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت در شکل 11 نمایش داده شده است. شرایط دمایی این رخساره دامنة نسبتاً محدودی (260 تا 350 درجة سانتیگراد) دارد. دامنة فشار آن نیز از 3 تا 8 کیلو بار متغیر است. Willner و همکاران (2009) با بررسی متابازیت‏‌های منشورهای به‏‌هم‌افزودة ساحل باختری جنوب شیلی، شرایط دگرگونی زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت را 290 تا 310 درجة سانتیگراد و فشار 4 تا 6 کیلوبار ارزیابی کرده‏‌اند. لاوسونیت از کانی‏‌های معمول در شرایط گذر از زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت به رخسارة شیست‌آبی است (Banno, 1998). حد فشار پایین پیدایش لاوسونیت 3 کیلوبار است (Nitsch, 1968; Liou, 1971) و توسط واکنش لومونتیت= لاوسونیت+کوارتز+آب مشخص می‏‌شود. از‏‌این‌رو، با توجه به وجود لاوسونیت، کمترین فشار دگرگونی پیدایش نمونه‏‌های پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست 3 کیلوبار بوده است.

 

 

 

شکل 11- شبکة پتروژنتیک متابازیت‏‌ها در شرایط زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت و رخسارة شیست‌آبی (Frey et al., 1991; Beiersdorfer and Day, 1995). محدودة دما و فشار نمونة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست (Sgh4) با پاراژنز پومپله‏‌ایت، اکتینولیت، لاوسونیت، اپیدوت، آلبیت، کلریت و گلوکوفان با چهارگوش خط‏‌چین آبی نشان داده شده است و معادل دمای 300 تا 350 درجة سانتیگراد و فشار 7 تا 8 کیلوبار است.

 

 


برپایة تحقیقات آزمایشگاهی Maruyama و همکاران (1986)، در دمای بیشتر از 300 درجة سانتیگراد، کمترین فشار لازم برای سنتز گلوکوفان 7 تا 8 کیلوبار است. ازاین‌رو، آغاز تبلور گلوکوفان در نمونه‏‌های پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست بررسی‌شده نشان‌دهندة فشار دگرگونی نزدیک به 7 تا 8 کیلوبار است. نبود ژادییت (امفاسیت)، در نمونه‏‌های بررسی‌شده نشان‌دهندة شرایط تدفین کمتر از عمق لازم برای تبلور ژادییت و یا ممانعت شیمی سنگ کل از پیدایش آن است. محدودة دما و فشار ارزیابی‌شده با شبکة پتروژنتیک متابازیت‏‌ برای نمونة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت شیست (گلوکوفان و لاوسونیت‏‌دار) که به‏‌صورت چهارگوش خط‏‌چین آبی در شکل 11 نشان داده شده است با مقدار دما و فشار به‌دست‌آمده با نرم‏‌افزار ترموکالک برای این نمونه همخوانی نشان می‏‌دهد.

 

تحولات دگرگونی

در کنار محاسبات دما- فشارسنجی و بررسی‌های ساختاری، روابطی مانند بافت‏‌های واکنشی و جایگزینی، روابط میانبار، منطقه‏‌بندی ترکیبی کانی‏‌ها و حفظ کانی‏‌هایی خاص مانند لاوسونیت و آراگونیت، نقش مهمی در فهم تاریخچة تحولات فشار- دمای سرزمین‏‌های دگرگونی بر عهده دارند. هرچند شیست‏‌های آبی آمیزة افیولیتی شمال صوغان، شواهد دگرگونی برگشتی چشمگیری نشان نمی‏‌دهند، اما منطقه‏‌بندی ترکیبی آمفیبول و حفظ لاوسونیت و آراگونیت از شاخصه‏‌های مهم بافتی و کانی‏‌شناسی این واحدهای سنگی هستند.

 

منطقه‏‌بندی آمفیبول

Utsuki و Banno (1990) محدودة پایداری دما- فشار انواع آمفیبول‏‌های سدیک، کلسیک و سدیک- کلسیک را برای متابازیت‏‌های هماتیت‏‌دار کمربند سانباگاوی ژاپن مشخص کرده‏‌اند. روشن است که با توجه به تأثیر متغیرهایی مانند ترکیب سنگ کل، ترکیب سیال و فوگاسیتة اکسیژن تنها به‏‌صرف وجود هر یک از این‏‌ آمفیبول‏‌ها و با تکیه بر قلمروی پایداری آنها نمی‏‌توان مقادیر دما و فشار دگرگونی را برای متابازیت‏‌های آمیزة افیولیتی شمال صوغان به‌دست آورد؛ اما بررسی روابط تبدیلی آمفیبول‏‌ در متابازیت‏‌ها و شیست‏‌های آبی آمیزة افیولیتی شمال صوغان و بررسی محدودة پایداری انواع آمفیبول کمک شایانی به فهم مسیر دما- فشار و تحولات دگرگونی خواهد کرد.

الگوی منطقه‏‌بندی آمفیبول، ابزار خوبی برای بررسی تاریخچة دگرگونی سنگ‏‌های فشار بالا را فراهم می‏‌آورد (Holland and Richardson, 1979; Trzcienski et al., 1984; Garciá-Casco et al., 2002; Baziotis et al., 2014). در اینباره منطقه‏‌بندی ترکیبی متشکل از آمفیبول کلسیک یا کلسیک- سدیک در مرکز و آمفیبول سدیک در حاشیه نشان‌دهندة کاهش دما و افزایش فشار در طی تبلور آمفیبول است که با مسیر تحولی گذر از شرایط رخساره‏‌های آمفیبولیت و شیست‌سبز به رخسارة شیست‌آبی همخوانی دارد و در سرزمین‏‌های فشار بالای با مسیر دما- فشار خلاف عقربه‏‌های ساعت متداول است (Wakabayashi, 1990; Willner et al. 2004; García-Casco et al., 2008; Uker and Cloos, 2014). در نمونه‏‌های شیست‌آبی فلسیک آمیزة افیولیتی شمال صوغان، منطقه‏‌بندی ترکیبی نشان‌دهندة وجود آمفیبول وینچیتی تا باروییزیتی در مرکز آمفیبول‏‌های سدیک است؛ اما در نمونه‏‌های با سنگ‌مادر‏‌ مافیک (مانند پومپله‏‌ایت- اکتینولیت شیست و متابازیت پیروکسن‏‌دار)، ترکیب آمفیبول کلسیک که در حال جایگزینی توسط گلوکوفان است از ترمولیت (اکتینولیت) تا منیزیوهورنبلند متغیر است.

برپایة محدودة قلمرو آمفیبول‏‌ها (Utsuki and Banno, 1990) که در شکل 12 نشان داده شده است، ترکیب کلسیک و کلسیک- سدیک مرکز بلورهای گلوکوفان در متابازیت‏‌ها و شیست‏‌های آبی فلسیک نشان‌دهندة عبور مسیر دگرگونی پیشرونده از شرایط رخساره‏‌های اپیدوت‏‌آمفیبولیت و شیست‌سبز تا زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت به رخسارة شیست‌آبی است. این روابط تبدیلی و محاسبات دما- فشارسنجی نمونه‏‌های پومپله‏‌ایت- اکتینولیت‏‌شیست و شیست‌آبی، با مسیر دگرگونی پادساعت‏‌گرد همخوانی دارد (شکل 12).

 

 

 

شکل 12- تحول فشار- دمای سنگ‏‌های دگرگونی مجموعة صغین که نشان‏‌دهندة مسیر دگرگونی پادساعت‏‌گرد است. منحنی خط‌‏‌چین که با واکنش Law=Ky+Zo+Qz+H2O نشان داده شده است نشانة حد نهایی پایداری لاوسونیت (Schmidt and Poli, 1998) است. قلمروی پایداری آمفیبول‌های گوناگون از Otsuki و Banno (1990) برگرفته شده است (Ze: رخسارة زئولیت؛ PP: رخسارة پرهنیت- پومپله‏‌ایت؛ PrA: زیررخسارة پرهنیت- اکتینولیت؛ PA : زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت؛ GS: رخسارة شیست‌سبز؛ EA: زیررخسارة اپیدوت‏‌آمفیبولیت؛ AM : رخسارة آمفیبولیت؛ GR: رخسارة گرانولیت؛ HGR: زیررخسارة گرانولیت فشار بالا؛ AEc: زیررخسارة آمفیبول‌اکلوژیت؛ Lws-BS: زیرخسارة لاوسونیت‏‌شیست‌آبی؛ Ep- BS: زیررخسارة اپیدوت‏‌شیست‌آبی)

 

 

Agard و همکاران (2006، 2009) مسیر فشار- دمای دگرگونی شیست‏‌های آبی مجموعة دگرگونی صغین را از نوع ساعت‏‌گرد در نظر گرفته‏‌اند؛ اما Angiboust و همکاران (2016)، مسیر دگرگونی پادساعت‏‌گرد را برای آنها پیشنهاد کرده‏‌اند. با وجود این، شواهد کانی‏‌شناسی و روابط بافتی و جایگزینی مشخصی که نشان‌دهندة تحول مسیر دما- فشار از مرحلة دگرگونی پیشرونده به اوج دگرگونی باشد در پژوهش آنها موجود نیست و شرایط فشار- دمای پیش از مرحلة اوج دگرگونی ارزیابی نشده‌اند.

در ایران، الگوی منطقه‏‌بندی آمفیبول در شیست‏‌آبی سبزوار (Nasrabady et al., 2013) و اکلوژیت‏‌های بیرجند (Fotoohi Rad et al., 2005; Makhfi et al., 2014) به‏‌صورت پیدایش حاشیه آمفیبول کلسیک- سدیک در اطراف آمفیبول‏‌های سدیک است و نشان‏‌دهندة مسیر دگرگونی ساعتگرد است؛ اما در آمفیبول شیست‏‌های آبی مکران (Hunziker et al., 2017) و انارک (Zanchetta et al., 2018) از مرکز به حاشیة بلور تمرکز کلسیم کاهش و سدیم افزایش می‏‌یابد و ازاین‌رو، با مسیر دگرگونی پادساعتگرد سازگار است.

 

حفظ لاوسونیت و آراگونیت

مجموعه آمیزة افیولیتی شمال صوغان همراه با شیست‏‌های آبی پهنة مکران (Hunziker et al., 2017; Omrani et al., 2017) تنها متابازیت‏‌های فشار بالای لاوسونیت‏‌دار ایران هستند. در کل، واحدهای سنگی فشار بالای لاوسونیت‏‌دار در مقایسه با انواع اپیدوت‏‌دار کمیاب هستند. پیدایش و حفظ پاراژنزهای لاوسونیت‏‌دار نیازمند حاکم‌بودن شرایط ژئودینامیک خاص در پهنة فرورانش است. بالاآمدگی سریع و کاهش دمای واحدهای فشار بالا هنگام بیرون‌زدگی منجر به حفظ لاوسونیت خواهد شد (Maruyama and Liou, 1988; Zack et al., 2004; Whitney and Davis, 2006; Song et al., 2007; Tsujimori and Ernst, 2014). از سوی دیگر، در شیست‏‌های آبی که تحولات دگرگونی آنها با مسیر پادساعت‏‌گرد همراه است، حفظ لاوسونیت آسان‌تر روی می‏دهد (Krogh et al., 1994; Perchuk et al., 1999; Smith et al., 1999). در شکل 11، منحنی حد نهایی پایداری لاوسونیت (Schmidt and Poli, 1998) نمایش داده شده است که با واکنش Lws=Ky+Zo+Qz+H2O شناخته می‌شود. حفظ‌نشدن لاوسونیت در سنگ‏‌های فشار بالا بیشتر متأثر از نبود شرایط مناسب در طی بالاآمدگی است؛ به‏گونه‌ای‏‌که لاوسونیت در شیست‌آبی یا اکلوژیت‏‌هایی محفوظ می‏‌ماند که مسیر دگرگونی برگشتی آنها در سمت چپ این منحنی باشد (Zack et al., 2004). برونزد بیشتر واحدهای فشار بالای لاوسونیت‏‌دار در جایگاه منشورهای به‏‌هم‌افزوده (کوهزایی نوع فرانسیسکین) است (Maruyama and Liou, 1988; Zack et al., 2004). در این جایگاه قطعات فشار بالا پس از جدایش از سنگ‌کرة فرورو، با فرایندهای دیاپیریسم سرپانتینیتی و جریان کانال فرورانش هنگام بالاآمدن به‏‌سرعت سرد می‌شوند و آبگیری نیز می‏کنند. ازاین‌رو، مسیر فشار- دمای مراحل دگرگونی پیشرونده و برگشتی آنها موازی و مشابه سنجاق‌سر است و همانند سنگ‏‌های دگرگونی بررسی‌شده با مسیر دگرگونی پادساعت‏‌گرد همخوانی دارد (Wakabayashi, 1990; Oh and Liou, 1990; Krogh et al., 1994; Tsujimori et al., 2006; Page et al., 2007; Ukar and Cloos, 2014).

Ernst (1988) برپایة مسیر فشار- دما- زمان، شیست‏‌های آبی را به دو گروه فرانسیسکین و آلپی دسته‌بندی کرده است. در مسیرهای نوع فرانسیسکین، مسیر دگرگونی برگشتی سنگ در هنگام بالاآمدگی همانند مسیر دگرگونی پیشرونده هنگام تدفین است؛ اما در مسیرهای فشار- دما- زمان نوع آلپی، مسیر بیرون‌زدگی سنگ تقریباً در دمای ثابت یا همراه با افزایش دما است و ازاین‌رو، سنگ‏‌های رخسارة شیست‌آبی دستخوش دگرگونی دگرگونی در شرایط رخسارة شیست‌سبز و آمفیبولیت می‏‌شوند. یک نکته کلیدی در شناخت این دو مسیر بیرون‌زدگی حضور آراگونیت در مجموعه کانی‏‌شناسی نوع فرانسیسکین و نبود آن در نوع آلپی است. برپایة بررسی‌های Carlson (1983)، در دمای بالاتر از 180 با قطع منحنی واکنشی پلی‏‌مورفیکی، آراگونیت به‏آسانی به کلسیت تبدیل می‏‌شود؛ اما اگر شرایط گذر از منحنی واکنشی در کمتر از این دما (که برای مسیرهای نوع فرانسیسکین معمول است) روی دهد آراگونیت حفظ خواهد شد. افزون‌بر لاوسونیت، آراگونیت نیز از کانی‏‌های کمیاب فشار بالای رخسارة شیست‌آبی است که پیدایش و حفظ آن در واحدهای سنگی فشار بالا نیازمند حاکم‌بودن شرایط خاصی است. Agard و همکاران (2006)، به وجود آراگونیت در شیست‏‌های آبی مجموعة دگرگونی صغین اشاره کرده‏‌اند.

 

تفسیر جایگاه زمین‌ساختی

مجموعة دگرگونی صغین دربردارندة بلوک‏‌های سنگی با سنگ‌مادر، درجة دگرگونی و تاریخچه فشار- دمای متفاوت است که با زمینه‌ای سرپانتینیتی دربر گرفته شده‏‌اند. ازاین‌رو، همانند مجموعة فرانسیسکین، مجموعة دگرگونی صغین آمیزة زمین‌ساختی شاخص کانال فرورانش یا منشورهای به‏‌هم‌افزوده‌ای به‌شمار می‌رود. در اینباره، ترکیب شیمیایی کانی‏‌های متابازیت‏‌های مجموعة صغین با کانی‏‌های مجموعة فرانسیسکین هم‏‌پوشانی ترکیبی چشمگیری نشان می‏‌دهد (شکل 9).

برپایة ترکیب سنگ‌مادر، Maruyama و همکاران (1996) سنگ‏‌های رخسارة شیست‌آبی (اکلوژیت) را به دو گروه A و B دسته‌‌بندی کرده‏‌اند:

- شیست‏‌های آبی نوع A دربردارندة سنگ مادر حاشیة غیرفعال، متشکل از مجموعه‏‌های پی‏‌سنگ قاره‏‌ای و رسوب‌های بالایی با ترکیب کربنات‏‌های سکوی قاره‏‌ای و شیل‏‌های سرشار از آلومینیم و سنگ‏‌های آتشفشانی دوگانة نوع فلسیک- مافیک هستند.

- سنگ مادر شیست‏‌های آبی نوع B دربردارندة واحدهای سنگی حاشیة فعال قاره‏‌ای در مجموعة منشورهای به‏‌هم‌افزوده پیش از واقعه برخورد با ترکیب چرت لایه‏‌ای، بازالت پشتة میان‌اقیانوسی، بازالت جزیره‌های اقیانوسی، سنگ‏‌آهک ریف و گری‌وک هستند. نبود سنگ‏‌های خیلی فشار بالا (بیشتر از 25 کیلوبار) و دگرگونی برگشتی کم از دیگر ویژگی‏‌های شیست‏‌های آبی نوع B است. ازآنجایی‌که سنگ‌مادر غنی از چرت و کوه زیردریایی (Bonnet et al., 2019)، نبود سنگ‏‌های فشار خیلی بالا، شرایط دما و فشار دگرگونی و شواهد دگرگونی برگشتی کم، شیست‏‌‏‌های آبی مجموعه آمیزة افیولیتی شمال صوغان از نوع B هستند. این نوع شیست‏‌های آبی، شاخص منشورهای به‏‌هم‌افزوده جایگاه حاشیة فعال قاره‏‌ای (کمربندهای کوهزایی پیرامون اقیانوس آرام یا کوهزایی فرانسیسکین) هستند.

هرچند مسیر دگرگونی بیشتر واحدهای فشار بالای گوه‏‌های به‏‌هم‌افزوده از نوع ساعت‏‌گرد است (Maruyama and Liou, 1988; Massonne, 1995)، اما همانند آنچه در این پژوهش گفته شد، در دهه‏‌های گذشته نیز مسیر دگرگونی پادساعت‏‌گرد در این‌گونه واحدهای دگرگونی گزارش شده‏‌اند (Wakabayashi, 1990; Perchuk et al., 1999; Krebs et al., 2001; Willner et al., 2004; Ukar and Cloos, 2014). به‏‌طور کلی، آمیزةهای سرپانتینیتیِ دارای شیست‌آبی و اکلوژیت که مسیر دگرگونی پادساعت‏‌گرد دارند نشان‏‌دهندة سیستم‏‌های فرورانش با چرخة زندگی دراز مدت هستند؛ به‏گونه‌ای‌که در آنها رژیم حرارتی داغ حاکم هنگام رویداد آغاز فرورانش با کاهش گرادیان زمین‏‌گرمایی هنگام تکامل سیستم فرورانش دنبال شده است (Willner et al., 2004; Escuder-Viruete et al., 2013; Ukar, 2012; Ukar and Cloos, 2014; Bhowmik and Ao, 2016; Hunziker et al., 2017). مجموعة دگرگونی صغین، در پی رویداد آغاز فرورانش مسیر دگرگونی پیشرونده، در رسیدن به رخسارة شیست‌آبی از رخساره‏‌های شیست‌سبز تا اپیدوت‏‌آمفیبولیت گذر کرده است و در مسیر فشار- دمای پادساعت‏‌گرد با حفظ لاوسونیت به سطح رسیده‏‌ است. در ادامه، با تکامل جایگاه فرورانش و کاهش گرادیان زمین‏‌گرمایی، مسیر دگرگونی پیشرونده از زیررخسارة پومپله‏‌ایت- اکتینولیت گذر می‌کند و مسیر تحولات فشار- دمای دگرگونی مشابه سنجاق‌سر حاکم می‏‌شود که شاخص جایگاه منشورهای به‏‌هم‌افزوده نوع فرانسیسکین است.

 

برداشت

برپایة بررسی‌های صحرایی، کانی‏‌شناسی و محاسبات دما- فشارسنجی، در رابطه با تحولات دگرگونی و جایگاه زمین‌ساختی متابازیت‏‌های مجموعة دگرگونی صغین به موارد زیر اشاره می‌شود:

الف- با توجه به ویژگی‏‌های کانی‏‌شناسی، سنگ‌مادر و درجات و تاریخچة دگرگونی متفاوت، مجموعة دگرگونی صغین معرف منشورهای به‏‌هم‌افزوده نوع فرانسیسکین هستند.

ب- مسیر فشار- دمای دگرگونی متابازیت‏‌های مجموعة دگرگونی صغین در رسیدن به رخسارة شیست‌آبی، از رخساره‏‌های پومپله‏‌ایت- اکتینولیت و شیست‌سبز- اپیدوت‏‌آمفیبولیت گذر کرده است. با توجه به حفظ لاوسونیت و آراگونیت در شیست‏‌های آبی بررسی‌شده، بالاآمدگی واحدهای فشار بالا سریع و توأم با کاهش دما بوده است و ازاین‌رو، در رسیدن به سطح زمین، از مسیر پادساعت‏‌گرد که در جایگاه منشورهای به‏‌هم‌افزوده متداول است گذر کرده‏‌اند.

پ- مسیر فشار- دمای پادساعت‏‌گرد متابازیت‏‌های مجموعة دگرگونی صغین، معرف تاریخچة درازمدت سیستم همگرایی ورقه‏‌های زمین‌ساختی هستند به‏گونه‌ای‏‌که رژیم حرارتی داغ حاکم هنگام رویداد آغاز فرورانش با کاهش گرادیان زمین‏‌گرمایی هنگام تکامل سیستم فرورانش دنبال شده است.

 

Agard, P., Monié, P., Gerber, W., Omrani, J., Molinaro, M., Meyer, B. and Yamato, P. (2006) Transient, synobduction exhumation of Zagros blueschists inferred from P–T, deformation, time, and kinematic constraints: implications for Neotethyan wedge dynamics. Journal of Geophysical Research, Solid Earth 111(B11): 1978–2012.
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., Whitechurch, H., Vrielynck, B., Spakman, W. and Wortel, R. (2011) Zagros orogeny: a subduction- dominated process. Geological Magezine 148(5–6): 692–725.
Agard, P., Yamato, P. Jolivet, L. and Burov, E. (2009) Exhumation of oceanic blueschists and eclogites in subduction zones: Timing and mechanisms. International Geology Review 92: 53–79.
Alavi, M. (1994) Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and inter-pretations. Tectonophysics 229(3): 211–238.
Angiboust, S., Agard, P., Glodny, J., Omrani, J. and Oncken, O. (2016) Zagros blueschists: Episodic underplating and longlived cooling of a subduction zone: Earth and Planetary Science Letters 443: 48–58.
Angiboust, S., Agard, P., Jolivet, L. and Beyssac, O. (2009) The Zermatt–Saas ophiolite: thelargest (60-km wide) and deepest (c. 70–80km) continuous slice of oceanic lithospheredetached from a subduction zone? Terra Nova 21: 171–180.
Armstrong, J. T. (1988) Quantitative analysis of silicate and oxide materials: comparison of Monte Carlo, ZAF, and φ(ρz) procedures. Microbeam Analysis 239-246.
Badger, R. L. and Sinha, A. K. (1986) Low grade metamorphism of basaltic rocks: chemical variations within clinapyroxene. Absrracrs wirh programs, Geological Society of America.
Banno, S. (1998) Pumpellyite- actinolite facies of the Sambagawa metamorphism. Journal of Metamorphic Geology 16: 117–128.
Baziotis. I., Proyer, A., Mposkos, E., Marsellos, A. and Leontakianakos, G. (2014) Amphibole zonation as a tool for tracing metamorphic histories: examples from Lavrion and Penteli metamorphic core complexes. Geophysical Research Abstracts 16: EGU2014- 835- 1.
Beiersdorfer, R. E. and Day, H. W. (1995) Mineral parageneses of pumpellyite in low- grade mafic rocks. In Low- Grade Metamorphism of Mafic Rocks (Eds. Schiffman, P. and Day, H. W.). Geological Society of America Special Paper 296: 5-28.
Berberian, M. and King, G. C. P. (1981) Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences 18: 210-265.
Bhowmik, S. K. and Ao, A. (2016) Subduction initiation in the Neo- Tethys: constraints from counterclockwise P–T paths in amphibolite rocks of the Nagaland Ophiolite Complex, India. Journal of Metamorphic Geology 34: 17–44.
Bonnet, G., Agard, P., Angiboust, S., Monié, P., Fournier, M., Caron, B. and Omrani, J. (2019) Structure and metamorphism of a subducted seamount (Zagros suture, Southern Iran). Geosphere 16.
Brandelik, A. (2009) CALCMIN - an EXCEL (TM) Visual Basic application for calculating mineral structural formulae from electron microprobe analyses. Computers and Geosciences 35: 1540- 1551.
Brown, E. H. (1977) The crossite content of Ca- amphibole as a guide to pressure of metamorphism. Journal of Petrology 18: 53–72.
Buiter, S. J. H., Funiciello, F. and van Hunen, J. (2013) Introduction to the special issue on Subduction Zones. Solid Earth 4: 129–133.
Carlson, W. D. (1983) The polymorphs of CaCO3 and the aragonitecalcite transformation. In: Carbonates: Mineralogy and Chemistry (Ed. Reeder, R. J.) 11: 191–225. Reviews in Mineralogy Mineralogical Society of America.
Cloos, M. (1982) Flow mélanges: numerical modelling and geologic constraints on their origin in the Franciscan subduction complex, California. Bulletin of the Geological Society of America 93: 330- 345.
Coogan, L. A., Wilson, R. N., Gillis, K. M. and MacLeod, C. J. (2001) Near solidus evolution of oceanic gabbros: insights from amphibole geochemistry. Geochimica et Cosmochimica Acta 65: 4339–4357.
Delaloye, M. and Desmons, J. (1980) Ophiolites and mélange terranes in Iran: a geochronological study and its paleotectonic implications. Tectonophysics 68(1): 83–111.
Ernst, W. G. (1979) Coexisting sodic and calcific amphiboles from high- pressure metamorphic belts and the stability of barroisitic amphibole. Mineralogical Magazine 43: 269–278.
Ernst, W. G. (1988) Tectonic history of subduction zones inferred from retrograde blueschist P−T paths. Geology 16: 1081−1084.
Ernst, W. G. and Liu, J. (1998) Experimental phase- equilibrium study of Al- and Ti- contents of calcic amphibole in MORB: a semiquantitative thermobarometer. American Mineralogist 83: 952- 969.
Escuder-Viruete, J., Valverde- Vaquero, P., Rojas- Agramonte, Y., Gabites, J., Castillo- Carrión, M. and Pérez-Estaún, A. (2013) Timing of deformational events in the Río San Juan complex: Implications for the tectonic controls on the exhumation of high-P rocks in the northern Caribbean subduction–accretionary prism. Lithos 177: 416–435.
Federico, L., Crispini, L., Scambelluri, M. and Capponi, G. (2007) Ophiolite mélange zone records exhumation in a fossil subduction channel. Geology 35: 499- 502.
Flores, K. E., Skora, S., Martin, C., Harlow, G. H., Rodríguez, D. and Baumgartner, P. O. (2015) Metamorphic history of riebeckite- and aegirine- augite- bearing high- pressure–low temperature blocks within the Siuna Serpentinite Mélange, northeastern Nicaragua. International Geology Review 57(5–8): 943–977.
Fotoohi Rad, G. R., G. T. R. Droop, S. Amini, and M. Moazzen (2005), Eclogites and blueschists of the Sistan Suture Zone, eastern Iran: A comparison of P- T histories from a subduction mélange. Lithos 84: 1– 24.
Frey, M., De Capitani, C. and Liou, J. C. (1991) A new petrogenetic grid for low- grade metabasites. Journal of metamorphic Geology 9: 497- 509.  
García-Casco, A., Lázaro, C., Torres- Roldán, R. L., Núñez Cambra, K., Rojas Agramonte, Y., Kröner, A., Neubauer, F., Millán, G. and Blanco Quintero, I. (2008) Partial melting and counterclockwise P–T path of subducted oceanic crust (Sierra del Convento mélange, Cuba): Journal of Petrology 49: 129–161.
Garciá-Casco, A., Torres- Rolánd, R. L., Millán G., Monié, P. and Scheeider, J. (2002) Oscillatory zoning in eclogitic garnet and amphibole, Northern Serpentinite Melange, Cuba: a record of tectonic instability during subduction? Journal of Metamorphic Geology 20: 581–598.
Gerya, T.V., Stöckhert, B. and Perchuk, A. (2002) Exhumation of high- pressure metamorphic rocks in a subduction channel: a numerical simulation. Tectonics 21: 1056.
Gurnis, M., Hall, C. and Lavier, L. (2004) Evolving force balance during incipient subduction. Geochemistry, Geophysics, Geosystems 5: Q07001.
Hacker, B. R. (1990) Simulation of the metamorphic and deformational history of the metamorphic sole of the Oman Ophiolite. Journal of Geophysical Research 95: 4895–4907.
Haw‏‌thorne, F. C., Oberti, R., Harlow, G. C., Maresch, W. V., Martin, R. F., Schumacher, J. C. and Welch, M. D. (2012) Nomenclature of the amphibole supergroup. American Mineralogist 97: 2031–2048.
Holland, T. J. B. and Richardson, S. W. (1979) Amphibole zonation in metabasites as a guide to the evolution of metamorphic conditions. Contributions to Mineralogy and Petrology 70: 143–148.
Hunziker, D., Burg, J. P., Moulas, E., Reusser, E. and Omrani, J. (2017) Formation and preservation of fresh lawsonite: Geothermobarometry of the North Makran Blueschists, southeast Iran. Journal of Metamorphic Petrology 35(8): 871- 895.
Krebs, M., Gerya, T. V., Maresch, W. V., Schertl, H. P., Stockhert, B. and Draper, G. (2001) Serpentinite melanges of the northern Caribbean: records of complex material flow in a subduction zone, Beiheft 1. Europian Journal Mineralogy 13: 104.
Krogh, E. J., Oh, C. W. and Liou, J. C. (1994) Polyphase and anticlockwise P- T evolution for Franciscan eclogites and blueschists from Jenner, California, USA. Journal of Metamorphic Geology 12(2): 121–134.
Liou, J. G. (1971) P- T stabilities of laumontite, wairakite, lawsonite, and related minerals in the system CaAl2Si2O8- SiO2- H2O. Journal of Petrology 12: 379–411.
Makhfi, N., Nasrabady, M., Zarrinkob, M. H. and Asiabanha, A. (2014) Mineralogical evolutionS of Sulabest eclogites (SE Birjand) during burial and exhumation. 32nd National and 1st International Geosciences Congress, Tehran, Iran (in Persian).
Maruyama, S. and Liou, J. G. (1988) Petrology of Franciscan metabasites along the jadeite- glaucophane type facies series, Cazadero, California. Journal of Petrology 29: 1- 37.
Maruyama, S., Cho, M. and Liou, J. G. (1986) Experimental investigations of blueschist greenschist transition equilibria: pressure dependence of A12O3 contents in sodic amphiboles- a new geobarometer. In: Blueschists and Eclogites (Eds. Evans, B. W. and Brown, E. H.) 164: 1- 16. Geological Society of America, Memoir.
Maruyama, S., Liou, J. and Terabayashi, M. (1996) Blueschists and eclogites of the world and their exhumation. International Geology Review 38: 485–594.
Massonne, H. J. (1995) Experimental and petrogenetic study of UHPM. In: Ultrahigh Pressure Metamorphism (Eds. Coleman, R.G. and Wang, X.) 33– 95. Cambridge University Press, Cambridge.
Mohajjel, M., Fergusson, C. L. and Sahandi, M. R. (2003) Cretaceous–Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj–Sirjan zone, western Iran. Journal of Asian Earth Science 21(4): 397–412.
Morimoto, N. (1988) Nomenclature of pyroxenes. American Mineralogist 73: 1123- 1133.
Nasrabady, M., Rossetti, F., Moinvaziri, H., Razavi, S. M. H. and Mohajjel, M. (2013) Mineralogy and thermobarometry of blueschists from Soltanabad metamorphic complex. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 1: 123- 140 (in Persian).
Nitsch, K. H. (1968) Die Stabilitat von Lawsonit. Naturwissenschaften 55: 388.
Oberhänsli, R., Bousquet, R., Moinzadeh, H., Moazzen, M. and Arvin, M. (2007) The field of stability of blue jadeite: A new occurrence of jadeitite from Sorkhan, Iran, as a case study. The Canadian Mineralogist 45: 1705- 1713.
Oh, C. W. and Liou, J. G. (1990) Metamorphic evolution of two different eclogites in the Franciscan Complex, California, USA. Lithos 25(1–3): 41–53.
Omrani, H., Moazzen, M., Oberhänsli, R. and Moslempour, M. E. (2017) Iranshahr Blueschist: Subduction of the Inner Makran Oceanic Crust. Journal of Metamorphic Petrology 35(4): 373- 392.
Otsuki, M. and Banno, S. (1990) Prograde and retrograde metamorphism of hematite- bearing basic schists in the Sanbagawa belt in central Shikoku. Journal of Metamorphic Geology 8: 425 439.
Page, F. Z., Lora, S. A., Eric, J. E. and Samuel, B. M. (2007) Prograde and retrograde history of the Junction School eclogite, California, and an evaluation of garnet- phengite- clinopyroxene thermobarometry. Contributions to Mineralogy and Petrology 153 (5): 533–555.
Perchuk, A., Philippot, P., Erdmer, P. and Fialin, M. (1999) Rates of thermal equilibration at the onset of subduction deduced from diffusion modeling of eclogitic garnets, Yukon-Tanana terrane, Canada. Geology 27: 531– 534.
Pourteau, A., Scherer, E. E., Schorn, S., Bast, R., Schmidt, A. and Ebert, L. (2019) Thermal evolution of an ancient subduction interface revealed by Lu- Hf garnet geochronology, Halilbagi Complex (Anatolia). Geoscience Frontiers 10: 127- 148.
Powell, R. and Holland, T. J. B. (2008) On thermobarometry. Journal of Metamorphic Geology 26: 155 - 179.
Sabzehei, M., Berberian, M., Roshanravan, J., Azizan, H., Nazemzadeh, M., Alavi-Tehrani, N., Houchmand-Zadeh, A., Nowgole-Sadat, M. A. A. and Madjidi, M. (1994) Geological Map of Hajiabad, Scale 1/250, 000. Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.
Schmidt, M. W. and Poli, S. (1998) Experimentally based water budgets for dehydrating slabs and consequences for arc magma generation. Earth and Planetary Science Letters 163: 361- 379.
Schumacher, J. C., (1997) Appendix 2. The estimation of the proportion of ferriciron in the electron- microprobe analysis of amphiboles. In: Nomenclature of Amphiboles (Eds. Leake, B. E., et al.) 35: 238–246. The Canadian Mineralogist.
Shinji, Y. and Tsujimori, T., (2019) Retrograde pumpellyite in the Yunotani garnet blueschist of the Omi area, Japan: An update on the cooling path. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 114: 26–32.
Smith, C. A., Sisson, V. B., Lallemant, H. A. and Copeland, P. (1999) Two contrasting pressure- temperature- time paths in theVilla de Cura blueschist belt, Venezuela: Possible evidence for Late Cretaceous initiation of subduction in the Caribbean. Geological Society of America Bulletin 111: 831–848.
Song, S. G., Zhang, L. F., Niu, Y. L., Wie, C. J., Liou, J. G. and Shu, G. M. (2007) Eclogite and carpholite- bearing metasedimentaryrocks in the North Qilian suture zone, NW China: Implications for early palaeozoic cold oceanic subduction and water transport into mantle. Journal of Metamorphic Geology 25: 547–563.
Spear, F. S. (1988) Metamorphic fractional crystallization and internal metasomatism by diffusional homogenization of zoned garnets. Contributions to Mineralogy and Petrology 99: 507- 517.
Spear, F. S. (1991) On the interpretation of peak metamorphic temperatures in light of garnet diffusion during cooling. Journal of Metamorphic Geology 9: 379- 388.
Stöcklin, J. (1968) Structural history and tectonics of Iran: a review. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 52: 1229–58.
Trzcienski, W. E., Carmichael, D. M. and Helmstaedt, H. (1984) Zoned sodic amphibole: Petrologic indicator of changing pressure and temperature during tectonism in the Bathurst Area, New Brunswick, Canada. Contributions to Mineralogy and Petrology 85: 311–320.
Tsujimori, T. and Ernst, W. G. (2014) Lawsonite blueschists and lawsonite eclogites as proxies for palaeo- subduction zone processes: A review. Journal of Metamorphic Geology 32(5): 437–454.
Tsujimori, T., Matsumoto, K., Wakabayashi, J. and Liou, J. G. (2006) Franciscan eclogite revisited: Reevaluation of the P- T evolution of tectonic blocks from Tiburon Peninsula, California, U. S. A. Mineralogy and Petrology 88(1–2): 243–267.
Ukar, E. (2012) Tectonic significance of low- temperature blueschist blocks in the Franciscan mélange at San Simeon, California: Tectonophysics 568–569: 154–169.
Ukar, E. and Cloos, M. (2014) Low-temperature blueschist- facies mafic blocks in the Franciscan mélange, San Simeon, California: Field relations, petrology and counterclockwise P-T paths. Geological Society of American Bulletin 126(5- 6): 831–856.
Vergés, J., Saura, E., Casciello, E., Fernández, M., Villasenor, A., Jiménenez-Munt and Garcia- Castellanos, D. D. (2011) Crustal- scale cross- sections across the NW Zagros belt: implications for the Arabian margin reconstruction. Geological Magazine 148(5–6): 739–761.
Vitale Brovarone, A., Beyssac, O., Malavieille, J., Molli, G., Beltrando, M. and Compagnoni, R. (2013) Stacking and metamorphism of continuous segments of subducted lithosphere in a high- pressure wedge: the example of Alpine Corsica (France). Earth-Science Reviews 116: 35- 56.
Wakabayashi, J. (1990) Counterclockwise PTt paths from amphibolites, Franciscan Complex, California: relics from the early stages of subduction zone metamorphism. Journal of Geology 98: 657– 680.
Whitney, D. L. and Davis, P. B. (2006) Why is lawsonite eclogite so rare? Metamorphism and preservation of lawsonite eclogite, Sivrihisar, Turkey. Geology 34: 473–476.
Whitney, D. L. and Evans, B. W. (2010) Abbreviations for names of rock- forming minerals. American Mineralogist 95: 185–187.
Willner, A. P., Glodny, J., Gerya, T. V., Godoy, E. and Massonne, H. (2004) A counterclockwise PTt path of high- pressure/low- temperature rocks from the Coastal Cordillera accretionary complex of south- Central Chile: constraints for the earliest stage of subduction mass flow. Lithos 75: 283–310.
Willner, A. P., Seoúlvada, F. A., Hervé, F., Massonne, H. –J. and Sudo, M. (2009) Conditions andTiming of Pumpellyite- Actinolite- facies Metamorphism in the Early Mesozoic Frontal Accretionary Prism of the Madre de Dios Archipelago (Latitude 50˚20´S; Southern Chile). Journal of Petrology 50(11): 2127- 2155.
Zack, T., Rivers, T., Brumm, R. and Kronz, A. (2004) Cold subduction of oceanic crust: Implications from a lawsonite eclogite from the Dominican Republic. European Journal of Mineralogy 16: 909–916.
Zanchetta, S., Malaspina, N., Zanchi, A., Benciolini, L., Martin, S., Javadi H. and Koihpeyma, M. (2018) Contrasting subduction–exhumation paths in the blueschists of the Anarak Metamorphic Complex (Central Iran). Geological Magazine 155(2): 316- 334.