ماگماتیسم اردوویسین-دونین در شمال شاهرود: شاهدی بر کافت‌زایی طولانی مدت پالئوتتیس در البرز شرقی

نویسندگان

شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده علوم زمین

چکیده

یکی از ویژگی‌های واحدهای سنگی اردوویسین تا دونین در نواحی شمال شاهرود، حضور حجم زیادی از سنگ‌های آذرین با ترکیب بازالتی به شکل دایک، سیل و گدازه در درون آنها است. بیشترین حجم این سنگ‌های آذرین به طور عمده در مجموعه بازالتی سلطان‌میدان قرار دارد که با ضخامتی در حدود 1000 متر به شکل جریان‌های متعدد گدازه بازالتی، آگلومرای بازالتی، توف و چندین میان‌لایه رسوبی در بازه زمانی اردوویسین فوقانی تا ابتدای سیلورین پایانی تشکیل شده است. تکتونیک کششی فعال حاکم بر منطقه و ایجاد گسیختگی‌های شدید در سنگ‌کره قاره‌ای در این بازه زمانی منجر به کاهش ناگهانی فشار وارد بر ستون‌های گوشته‌ای درحال صعود و فراهم شدن شرایط برای ذوب بخشی وسیع و ایجاد حجم زیاد ماگمای بازالتی شده است. شواهد ژئوشیمیایی نشان می‌دهد که ماگماهای بازالتی ایجاد شده در بازه زمانی اردوویسین-دونین دارای ماهیت انتقالی تا آلکالن است و از یک ستون گوشته‌ای غنی‌شده درحال صعود در یک جایگاه کششی کافت درون قاره‌ای برخاسته‌اند. ماهیت و جایگاه زمین‌ساختی این ماگماتیسم بازالتی طی پالئوزوئیک زیرین-میانی بیانگر تداوم حرکات کششی طولانی مدت مرتبط با مراحل آغازین کافت‌زایی پالئوتتیس در شمال ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ordovician-Devonian magmatism in the north of Shahrood: implication for long lived rifting of Paleotethys in eastern Alborz

نویسندگان [English]

  • Morteza Derakhshi
  • Habibollah Ghasemi
شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده علوم زمین
چکیده [English]

One of the characteristics of the Ordovician to the Devonian rock units in the north of Shahrood is the presence of high volumes of igneous rocks with basaltic composition as dyke and sill. The greatest volume of these rocks are widespread in Soltan Meydan Basaltic Complex with a thickness of about 1000 m as numerous basaltic lava flows, basaltic agglomerates, tuffs and some sedimentary intercalations which have been formed during the upper Ordovician to the early late Silurian. Active extensional tectonic prevailing on the area and violent detaching in continental lithosphere in this interval time led to sudden decompression on the rising mantle plumes, providing conditions for extensive partial melting and generation of high volumes of basaltic magma. Geochemical evidences show that the produced magmas have transitional to alkaline nature and generated from a rising enriched mantle plume source in an extensional intracontinental rift setting. The nature and tectonic setting of this basaltic magmatism during the lower-middle Paleozoic indicate continuation of long lived extensional movements related to the earlier stages of Paleotethys rifting in the north of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basalt
  • Lower-Middle Paleozoic
  • Lower
  • Middle Paleozoic
  • Intracontinental rift
  • Paleotethys
  • Alborz
  • Shahrood