داوران سال 1398

اسامی داوران نشریه پترولوژی دانشگاه اصفهان سال 1398

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

محمد

ابراهیمی

ebrahimi@znu.ac.ir

استادیار

 

غلامرضا

احمدزاده

gholamrezaahmadzadeh@yahoo.com

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی - گروه زمین شناسی

علی

احمدی

aahmadi@science.usb.ac.ir

دانشیار

دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

احمد

احمدی خلجی

khalagi2002@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه لرستان، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی

جمشید

احمدیان

jamshidahmadian@yahoo.com

استادیار

استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور ، مرکز اصفهان

حمید

احمدی‌پور

hahmadipour@yahoo.com

دانشیار

 

زهرا

اعلمی‌نیا

alaminia_geo@yahoo.com

استادیار

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

عباس

آسیابانها

asiabanha@yahoo.com

دانشیار

قزوین-دانشگاه بین المللی امام خمینی-دانشکده علوم پایه-گروه زمین شناسی

فرهاد

آلیانی

alianifarhad@gmail.com

دانشیار

خیابان شهید فهمیده- دانشگاه بوعلی سینا

معصومه

آهنگری

m.ahangari@urmia.ac.ir

استادیار

 

فریماه

آیتی

f_aiaty@yahoo.com

دانشیار

استادیار،گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان

هاشم

باقری

hm_bagheri@yahoo.com

دانشیار

 

علی اکبر

بهاری فر

a_baharifar@pnu.ac.ir

استادیار

دانشگاه پیام نور

محمد

بومری

boomeri@science.usb.ac.ir

دانشیار

گروه زمین شناسی دانشکده تعلوم دانشگاه سیستان و بلوچستان

حبیب

بیابانگرد

h.biabangard@science.usb.ac.ir

استادیار

گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، زاهدان، ایران

فرشته

بیات

fereshtehbayat2011@gmail.com

استادیار

 

مرضیه

بیاتی

bayati_m61@yahoo.com

انیس

پارساپور

anis_parsa@yahoo.com

استادیار

عضو سازمان نظام مهندسی معدن ایران

اشرف

ترکیان

geolator2000@yahoo.com

دانشیار

همدان-دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم پایه -گروه زمین شناسی

صدیقه

تقی‌پور

taghipour.sedigheh@gmail.com

استادیار

جهاددانشگاهی

بتول

تقی‌پور

goharrr@yahoo.com

استادیار

استادیار دانشگاه شیراز -دانشکده علوم شماره1-بخش علوم زمین تقی پور

نادر

تقی‌پور

taghipour@du.ac.ir

استادیار

 

حمایت

جمالی

hemayatjamali@yahoo.com

استادیار

اصفهان، دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی

محبوبه

جمشیدی بدر

m_jamshidi@pnu.ac.ir

استادیار

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مهناز

خدامی

khodami_m@yazd.ac.ir

استادیار

عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه یزد

منیره

خیرخواه

kheirkhah.monireh1@gmail.com

دانشیار

دانشیار پترولوزی، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور

علیرضا

داوودیان دهکردی

alireza.davoudian@gmail.com

دانشیار

 

سارا

درگاهی

s.dargahi@uk.ac.ir

دانشیار

عضو هیئت علمی/ بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اسماعیل

درویشی

geo.edarvishi@gmail.com

استادیار

گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز

مرتضی

دلاوری

delavarimza@gmail.com

استادیار

تهران- خیابان دکتر مفتح- دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم زمین

ثمینه

رجبی

rajabisamineh@yahoo.com

استادیار

گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

مهدی

رضایی کهخایی

rezaei@shahroodut.ac.ir

استادیار

شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه شاهرود، دانشکده علوم زمین

علیرضا

روان خواه

aravankhah2013@gmail.com

استادیار

دانشگاه مححقق اردبیلی-دانشکده علوم- گروه زمین شناسی

رضا

زارعی سهامیه

zarei.r@lu.ac.ir

دانشیار

 دانشیار مرکزی دانشگاه لرستان

علیرضا

زراسوندی

zarasvandi_a@scu.ac.ir

استاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

علی اصغر

سپاهی گرو

sepahi@basu.ac.ir

دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

فاطمه

سرجوقیان

fsarjoughian2@gmail.com

استادیار

استادیار دانشگاه کردستان

سعید

سعادت

saeed.saadat@colorado.edu

دانشیار

گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

محمد

سیاری

m.sayari@gmail.com

استادیار

مطالعات پایه منابع آب
شرکت آب منطقه ای اصفهان

شهرزاد

شرافت

sh_sherafat@yahoo.com

استادیار

استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران

حسین

شهبازی

shahbazi.h@gmail.com

استادیار

گروه زمین شناسی. دانشکده علوم پایه. دانشگاه بوعلی سینا.همدان. ایران

نرگس

شیردشت‌زاده

nshirdasht@gmail.com

استادیار

پژوهشگر، دانشگاه اصفهان

مژگان

صلواتی

salavati1973@gmail.com

استادیار

هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

رامین

صمدی

ramin_samadi@hotmail.com

استادیار

فلوشیپ فوق دکتری دانشگاه اصفهان

نصیر

عامل

n.amel@tabrizu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تبریز

غلامرضا

فتوحی راد

gfotohirad@birjand.ac.ir

استادیار

گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

عبدالناصر

فضل‌نیا

nfazlnia@yahoo.com

دانشیار

هیئت علمی

سمیه

فلاحتی

somayehfalahaty2013@gmail.com

حبیب‌اله

قاسمی

h-ghasemi@shahroodut.ac.ir

استاد

گروه پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

غلامرضا

قدمی

ghadamigholamreza@yahoo.com

استادیار

بندرعباس دانشگاه هرمزگان ک پ 3995

محمد

مبشرگرمی

m.mobashergermi@yahoo.com

سایر

پژوهشگر گروه زمین شناسی-دانشگاه محقق اردبییل-ایران

سید سعید

محمدی

ssmohammadi@birjand.ac.ir

استاد

گروه زمین شناسی-دانشکده علوم-دانشگاه بیرجند

احمدرضا

مختاری

ar.mokhtari@cc.iut.ac.ir

دانشکده معدن- دانشگاه صنعتی اصفهان

سیدعلی

مظهری

ali54894@yahoo.com

دانشیار

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور سبزوار، سبزوار، ایران

محمد

معانی‌جو

mohammad@basu.ac.ir

دانشیار

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

آزاده

ملکزاده شفارودی

shafaroudi@um.ac.ir

دانشیار

 

ایمان

منصف

iman_monsef@yahoo.com

استادیار

عضو هیئت علمی

مهین

منصوری اصفهانی

mmansouri_2001@yahoo.com

استاد

دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

فردین

موسیوند

mousivand@shahroodut.ac.ir

استادیار

شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین

محسن

مؤید

moayyed@tabrizu.ac.ir

استاد

تبریز - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم طبیعی - گروه علوم زمین

اکرم السادات

میرلوحی

akrammirlohi@gmail.com

استادیار

استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

قاسم

نباتیان

gh.nabatian@znu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

محسن

نصرآبادی

mohsennasrabady@gmail.com

دانشیار

گروه زمین شناسی دانشگده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی

سید مسعود

همام

rezanima2010@yahoo.com

دانشیار

 

محمد

یزدی

m-yazdi@sbu.ac.ir

استاد

استاد دانشگاه شهید بهشتی

محمد حسین

یوسف‌زاده

mhyousefzadeh@birjand.ac.ir

استادیار

استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.